Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Roerdalen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie gemeente Roerdalen 2012
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie gemeente Roerdalen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Roerdalen 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147 lid 1
 2. Wet werk en bijstand, art. 47
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201201-01-2015Nieuwe regeling

27-09-2012

Geen.

2012/09/27/04

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Roerdalen 2012

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 augustus 2012,

 

gelet op het bepaalde in artikel 147, eerste lid Gemeentewet en artikel 47 van de Wet werk en bijstand;

 

overwegende dat het noodzakelijk is de wijze waarop uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW en IOAZ, nuggers en hun vertegenwoordigers betrokken worden bij de uitvoering van de wet, bij verordening te regelen;

 

Besluit

 

vast te stellen de volgende Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Roerdalen 2012

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.
  • a.

   Cliëntenraad: vorm van cliëntenparticipatie als bedoeld in artikel 47 WWB

  • b.

   Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen.

Artikel 2. Doel en taken

 • 1.

  Het doel van cliëntenparticipatie is dat cliënten en vertegenwoordigers van belangenorganisaties invloed moeten kunnen uitoefenen op het lokale beleid op het terrein van werk en inkomen.

 • 2.

  De Cliëntenraad heeft tot taak:

  • a.

   Gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid en de uitvoering in het

   kader van de Wet werk en bijstand en het overig beleid op het terrein van sociale zaken, alsmede over aangelegenheden die de uitvoering en de kwaliteit van de dienstverlening betreffen.

  • b.

   De Cliëntenraad is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten,

   bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde procedures en regelingen.

  • c.

   De Cliëntenraad is eveneens niet bevoegd te adviseren over onderwerpen de

   Wet maatschappelijke ondersteuning betreffende of de verplichte uitvoering door gemeentelijke organen van wettelijke voorschriften voor zover bij de uitvoering geen ruimte voor eigen gemeentelijk beleid aanwezig is.

Artikel 3. Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De Cliëntenraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden, als volgt te verdelen:

  1 onafhankelijk voorzitter

  4 leden, zijnde uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW of IOAZ;  

  2 leden, zijnde jongeren, die een werkleeraanbod en/ of inkomensvoorziening hebben op grond van de Wwb, voorheen Wij;

  2 leden, zijnde vertegenwoordigers van belangenorganisaties.

 • 2.

  De leden dienen:

  • a.

   in de gemeente woonachtig te zijn;

  • b.

   indien zij belangenorganisatie vertegenwoordigen, lid te zijn van de organisatie door wie zij zijn voorgedragen.

 • 3.

  De volgende organisaties zijn bevoegd namens hun organisatie een voordracht als bedoeld in het tweede lid te doen:

  • a.

   vakbond;

  • b.

   Wmo-raad Roerdalen;

  • c.

   organisaties actief op het terrein van welzijns- en/of maatschappelijk werk.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de Cliëntenraad is niet verenigbaar met:

  • a.

   het lidmaatschap van het college, de gemeenteraad en / of commissie als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet;

  • b.

   de functie van ambtenaar binnen de gemeente Roerdalen;

  • c.

   zijn van bestuurder of medewerker van organisaties met zakelijke belangen bij de uitvoering van beleid op het terrein van Werk en Inkomen.

 • 5.

  Voorzitter en leden worden op persoonlijke titel benoemd, geschorst en ontslagen door het college, op voordracht van de Cliëntenraad. Benoeming door het college vindt plaats voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk.

 • 6.

  De Cliëntenraad kiest een secretaris en penningmeester uit zijn midden.

 • 7.

  De leden van de Cliëntenraad hebben stemrecht over uit te brengen adviezen.

Artikel 4. Overleg

 • 1.

  De Cliëntenraad komt minimaal vier maal per jaar en zoveel meer als de raad besluit, voor overleg bij elkaar. De vergaderingen zijn als regel openbaar. De deuren worden gesloten wanneer tenminste drie van de aanwezige leden het vorderen of de voorzitter het nodig acht.

 • 2.

  De vergadering wordt niet gehouden als daarvoor niet tenminste de helft van het aantal zittende leden is opgekomen.

 • 3.

  Ten minste twee maal per jaar vindt een overlegvergadering plaats met de portefeuillehouder en de ambtelijk adviseur. Deze overlegvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Cliëntenraad. Van overleg en afspraken met deCliëntenraad doet de gemeente in hoofdlijnen schriftelijk verslag aan deCliëntenraad.

 • 4.

  DeCliëntenraad en het college hebben het recht onderwerpen ter bespreking op de agenda van de overlegvergadering te plaatsen.

Artikel 5. Taken voorzitter, secretaris en penningmeester

 • 1.

  Tot de taken van de onafhankelijk voorzitter behoren onder meer:

  • a.

   Het vaststellen van de agenda, in overleg met de secretaris en de ambtelijk adviseur van de Cliëntenraad;

  • b.

   Het bepalen van dag en uur van de vergadering;

  • c.

   Het leiden van de vergadering;

  • d.

   Het handhaven van de orde;

  • e.

   Het geven van spreekrecht;

  • f.

   Het schorsen en beëindigen van de vergadering;

  • g.

   Het peilen van meningen, het meedelen van uitslagen van stemmingen en het vastleggen dat een besluit is genomen;

  • h.

   Het mede zorgdragen voor de uitvoering van de besluiten.

 • 2.

  Tot de taken van de secretaris behoren onder meer:  

  • a.

   Het openbaar bekendmaken van de agenda en andere publicaties;

  • b.

   Het mede opstellen van de agenda;  

  • c.

   Het -minimaal zeven werkdagen voor aanvang van de vergadering- versturen van de agenda met bijbehorende stukken aan de voorzitter en leden van de Cliëntenraad;  

  • d.

   Het bijwonen  van de vergaderingen en zorgen voor het verslag van de besluitenlijst;  

  • e.

   Het verzenden van goedgekeurde verslagen en besluitenlijsten;

  • f.

   Het mede zorgdragen voor de uitvoering van besluiten;  

  • g.

   Het bewaken van en rapporteren over de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen;  

  • h.

   Het (doen) voorzien in de secretariaatswerkzaamheden.

 • 3.

  Tot de taken van de penningmeester horen onder meer:  

  • a.

   Het bewaken van het door de gemeente ter beschikking gestelde budget;

  • b.

   Het toetsen en beoordelen van ingediende onkostendeclaraties;

  • c.

   De financiële verantwoording van ontvangen en uitgegeven middelen.

Artikel 6. Werkwijze

 • 1.

  Burgemeester en wethouders vragen de Cliëntenraad advies over het gemeentelijke beleid op het terrein van werk en inkomen;

 • 2.

  Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het uitgebrachte advies met een reactie van Burgemeester en wethouders toegevoegd kan worden aan de aan de raad ter beschikking te stellen stukken;

 • 3.

  De Cliëntenraad is ook gerechtigd uit eigen beweging advies uit te brengen aan burgemeester en wethouders;

 • 4.

  Burgemeester en wethouders wijzen een vaste contactambtenaar aan als aanspreekpunt voor Cliëntenraad;

 • 5.

  Tussen de contactambtenaar en de Cliëntenraad vindt minimaal eens per kwartaal overleg plaats.

Artikel 7. Einde lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van het Cliëntenraad eindigt:

  • a.

   na het verstrijken van de zittingsduur, volgens een vast te stellen schema;

  • b.

   door overlijden;

  • c.

   door tussentijds ontslag;

  • d.

   door het aanvaarden van een onverenigbare functie, als genoemd in artikel 3, vierde lid;

  • e.

   door het niet langer voldoen aan de in artikel 3,tweede lid, genoemde benoembaarheidseisen.

 • 2.

  Wanneer een lid komt te verkeren in de omstandigheden, dat deze niet langer meer voldoet aan de benoembaarheid, of een met het lidmaatschap onverenigbare functie heeft aanvaard, geeft dat lid daarvan onverwijld kennis aan de Cliëntenraad.

Artikel 8. Faciliteiten

 • 1.

  Ten behoeve van de cliëntenraad wordt jaarlijks in de begroting een budget opgenomen.

 • 2.

  Ten laste hiervan kunnen, ter beoordeling van Burgemeester en wethouders, onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering en organisatiekosten.

 • 3.

  Het college kan na overleg met de Cliëntenraad nadere regels stellen met betrekking tot het voorgaande lid.

 • 4.

  De leden van de Cliëntenraad ontvangen een jaarlijkse vergoeding voor hun inzet conform de verordening voorzieningen raadsleden, wethouders en commissieleden. De gemeente stelt vergaderruimte en kopieerfaciliteiten beschikbaar ten behoeve van het naar behoren functioneren van de Cliëntenraad.

Artikel 9. Informatievoorziening

De gemeente zal de Cliëntenraad op tijd van informatie voorzien die nodig is om de in artikel 2 genoemde taken goed te kunnen uitvoeren.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2012, onder gelijktijdige intrekking van de verordening Cliëntenparticipatie gemeente Roerdalen 2010.;

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Roerdalen 2012".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2012.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

R.J.J. Notermans drs. C.A.M. Hanselaar – van Loevezijn

Toelichting bij de verordening Cliëntenparticipatie gemeente Roerdalen 2012

Algemeen

Met de Verordening Cliëntenparticipatie wordt invulling gegeven aan de in artikel 47 van de Wet werk en bijstand gegeven opdracht om regels te stellen met betrekking tot de wijze waarop ‘personen die algemene bijstond ontvangen, personen met een ANW-uitkering en niet-uitkeringsgerechtigden bij arbeidsinschakeling en personen die recht hebben op aanvullende bijstand’  of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de Wwb. In de verordening bedoeld in artikel 47 WWB moet minimaal vastgelegd te worden op welke wijze belanghebbenden of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de wetten, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop:

 • a.

  Periodiek overleg wordt gevoerd met deze personen of hun vertegenwoordigers;

 • b.

  Deze personen of hun vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;

 • c.

  Zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Aansluiting is gezocht bij de formuleringen in de wet en/ of bestaande regelgeving.

 

Artikel 2. Doel en taken

In dit artikel worden doel en taken beschreven. Belangrijk is dat de Cliëntenraad ook ongevraagd het college kan adviseren. Ten behoeve van de Cliëntenparticipatie Wmo fungeert een apart adviesorgaan. Daarom is advisering ten aanzien hiervan expliciet uitgesloten.

 

Artikel 3. Samenstelling en benoeming

In dit artikel wordt de samenstelling beschreven. Parallel aan de verordening Wmo-raad is uitgegaan van een onafhankelijk voorzitter. Naast individuele uitkeringsgerechtigden wordt ook plaats gereserveerd voor organisaties van collectieve belangenbehartigers. Ook de voorwaarden waaronder iemand voorgedragen kan worden als lid zijn identiek aan die van de Wmo-raad.

 

Artikel 4. Overleg

Ook de wijze waarop het overleg plaats vindt is vergelijkbaar met de regeling Wmo-raad. Een belangrijk verschil met de huidige verordening Cliëntenparticipatie is dat in voorliggende verordening uitgegaan wordt van een zelfstandig opererende raad die minimaal twee maal per jaar overleg voert met de wethouder.

 

Artikel 5. Taken voorzitter, secretaris en penningmeester

In dit artikel zijn de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn expliciet benoemd om  misverstanden uit te sluiten. Taken zijn vergelijkbaar met die van de functionarissen in Wmo-raad. 

 

Artikel 6. Werkwijze

Dit artikel beschrijft de verplichtingen van het college ten aanzien van tijdstip en onderwerpen van advies. Het college zal voor de Cliëntenraad een vaste contactambtenaar aanwijzen.

 

Artikel 7. Einde lidmaatschap

Artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 8. Faciliteiten

Een belangrijk verschil met de huidige verordening is dat leden een vergoeding voor hun inzet ontvangen conform de verordening voorzieningen raadsleden, wethouders en commissieleden. Ook op dit punt is de regeling gelijk aan die van de Wmo-raad.

 

Artikel 9. Informatievoorziening

Artikel behoeft geen nadere toelichting

 

Artikel 10. Slotbepalingen

Artikel behoeft geen nadere toelichting ​