Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Verordening Bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik Participatiewet gemeente Roerdalen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik Participatiewet gemeente Roerdalen 2015
CiteertitelVerordening Bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik Participatiewet gemeente Roerdalen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art.8b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-201501-01-2015Nieuwe regeling

30-04-2015

Gemeenteblad 2015, 44670

2015/04/30/06

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik Participatiewet gemeente Roerdalen 2015

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 maart 2015,

 

gelet op artikel 8b van de Participatiewet;

 

het volgende besluit genomen:

 

1. De “Verordening bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik WWB en WIJ 2010” in te trekken.

2. De navolgende “Verordening bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik Participatiewet gemeente Roerdalen 2015” vast te stellen.

 

 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen;

 • b.

  de wet: de Participatiewet;

 • c.

  bijstand: de bijstand zoals genoemd onder artikel 5 onder b van de Participatiewet;

 • d.

  benadelingsbedrag: gemaakte kosten van bijstand of verstrekte inkomensvoorzieninginclusief de daarover verschuldigde loonbelasting en premies ingevolge desociale zekerheidswetten.

Hoofdstuk 2: Handhavingsplan en verantwoording

Artikel 2. Handhavingsplan

Het college stelt een plan op met daarin het te voeren beleid op het gebied van handhaving,bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Participatiewet en de te verwachten resultaten.

Hoofdstuk 3: Aangifte

Artikel 3. Aangifte Openbaar Ministerie

Indien het benadelingsbedrag het bedrag, genoemd in de Aanwijzing en richtlijn voor strafvordering in sociale zekerheidsfraude, overschrijdt wordt door of namens het college proces-verbaal opgemaakt en aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Hoofdstuk 4: Overige bepalingen

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt op 1 januari 2015 in werking, onder gelijktijdige intrekking van de “Verordening bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik WWB en WIJ 2010”.

Artikel 5. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als:

“Verordening Bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik Participatiewet gemeente Roerdalen 2015”.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30-4-2015.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

R.J.J. Notermans, mr. M.D. De Boer-Beerta

Algemene toelichting

In artikel 8b van de Participatiewet is opgenomen dat de gemeenteraad regels dient te stellen voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. De verordening dient te waarborgen dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan.

 

Door de invoering van de Participatiewet is het noodzakelijk om de bestaande handhavingsverordening redactioneel aan te passen. Inhoudelijk bevat deze nieuwe verordening, “Verordening Bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik Participatiewet gemeente Roerdalen 2015”, geen wijzigingen.

 

In artikel 2 van de verordening staat een opdracht aan het college om een handhavingsplan op te stellen. Tevens zullen er nieuwe beleidsregels voor terugvordering en verhaal en de oplegging van boetes worden vastgesteld waarin de actuele ontwikkelingen zijn verwerkt.