Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Verordening rekenkamercommissie Maasgouw - Roerdalen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rekenkamercommissie Maasgouw - Roerdalen 2015
CiteertitelVerordening rekenkamercommissie Maasgouw - Roerdalen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageArtikelsgewijze toelichting Verordening rekenkamercommissie Maasgouw - Roerdalen 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 81oa

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-2015nieuwe regeling

16-07-2015

Gemeenteblad 2015, 69019

2015/07/16/05

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rekenkamercommissie Maasgouw - Roerdalen 2015

Verordening rekenkamercommissie Maasgouw – Roerdalen 2015

 

De raden van de gemeente Maasgouw en Roerdalen, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheden betreft,

·gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet;

 

besluiten:

 

vast te stellen de Verordening rekenkamercommissie Maasgouw – Roerdalen 2015

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Gemeentewet;

 • b.

  de raden: de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw en de gemeenteraad van de gemeente Roerdalen in gezamenlijkheid. Daar waar in deze verordening van “de raad” wordt gesproken, wordt bedoeld de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw dan wel de gemeenteraad van de gemeente Roerdalen ;

 • c.

  rekenkamercommissie: de bij deze verordening ingestelde gemeentelijke rekenkamercommissie;

 • d.

  de voorzitter: de voorzitter van de rekenkamercommissie;

 • e.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw dan wel college van de gemeente Roerdalen;

 • f.

  bestuursorgaan: de gemeenteraden, de colleges van burgemeester en wethouders van Maasgouw en Roerdalen, de burgemeesters van Maasgouw en van Roerdalen (tenzij handelend in hun hoedanigheid van hoofd van de politie), alsmede gemeentelijke commissies waaraan bevoegdheden van de gemeenteraad of van burgemeester en wethouders zijn gedelegeerd;

 • g.

  de griffie(r): de griffie(r) van de gemeente Maasgouw en griffie(r) van de gemeente Roerdalen;

 • h.

  doeltreffendheid of effectiviteit: de mate waarin een organisatie erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken;

 • i.

  doelmatigheid of efficiency: het streven om met een zo beperkt mogelijke inzet van de beschikbare middelen het gewenste resultaat te bereiken.

Artikel 2. De rekenkamercommissie

 • 1.

  Er is een gezamenlijke commissie die door de raden bij deze verordening wordt ingesteld en wordt aangeduid als de rekenkamercommissie.

 • 2.

  De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur.

 • 3.

  De rekenkamercommissie stelt elk jaar voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar.

Artikel 3. Benoeming en samenstelling gemeentelijke rekenkamercommissie

 • 1.

  De rekenkamercommissie bestaat uit 7 leden die door de raden worden benoemd, te weten:

  • a.

   drie externe leden;

  • b.

   vier interne leden, te weten twee leden afkomstig uit de gemeenteraad van Maasgouw en twee leden afkomstig uit de gemeenteraad van Roerdalen;

 • 2.

  De rekenkamercommissie wijst uit haar drie externe leden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de vergaderingen van de rekenkamercommissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitvoering van de onderzoeksopzet en de werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 81oa, derde lid van de wet, kan een extern lid van de rekenkamer- commissie niet tevens zijn lid van een van de raden of van een door de raden ingestelde commissie, dan wel medewerker of bestuurslid van een instelling welke met de gemeente een financiële band heeft.

 • 4.

  De leden van de rekenkamercommissie die tevens raadsleden zijn, worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad aangewezen.

 • 5.

  De externe leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid om die periode maximaal met 4 jaar te verlengen.

 • 6.

  Ten aanzien van de externe leden zijn de artikelen 81g en 81h van de wet van overeenkomstige toepassing.

 • 7.

  De leden van de rekenkamercommissie maken openbaar welke andere functies zij vervullen.

Artikel 4 Ontslag

 • 1.

  Het lidmaatschap van een intern lid eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad dan wel deel gaat uitmaken van een commissie waaraan bestuursbevoegdheden zijn toegekend;

  • c.

   bij beëindiging van de zittingsperiode van de gemeenteraad;

  • d.

   bij beëindiging van de rekenkamercommissie Maasgouw-Roerdalen;

 • 2.

  Het lidmaatschap van een extern lid eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercom- missie;

  • c.

   wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d.

   indien het bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld;

  • e.

   door tijdsverloop van benoemingsperiode;

  • f.

   bij beëindiging van de rekenkamercommissie Maasgouw-Roerdalen.

 • 3.

  De raden kunnen de leden van de rekenkamercommissie ontslaan indien de raden in gezamenlijkheid van oordeel zijn dat een lid niet langer geschikt is de functie van lid van de rekenkamercommissie te vervullen.

Artikel 5. Vergoeding voor werkzaamheden van de externe leden van de rekenkamercommissie

 • 1.

  De externe leden van de rekenkamercommissie ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen en het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de rekenkamercommissie.

  • a.

   De vergadervergoeding bedraagt € 130,- per vergadering; het bedrag voor de voorzitter wordt verhoogd met € 15,- per vergadering.

  • b.

   De vergoeding voor externe leden van de rekenkamercommissie voor het verrichten van werkzaamhe- den, voor zover deze werkzaamheden geen betrekking hebben op het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen van de rekenkamercommissie (o.a. voor het verrichten van zelfstandig onderzoek), bedraagt € 50,- per uur.

 • 2.

  Ten aanzien van de vergoeding voor reis- en verblijfskosten van de externe leden is de landelijke regeling, Reisregeling binnenland, van toepassing.

 • 3.

  De betaalbaarstelling van vergoedingen genoemd in dit artikel vinden plaats op basis van declaratie.

 • 4.

  De vergoedingen genoemd in dit artikel komen ten laste van het budget van de rekenkamercommissie.

Artikel 6. Secretariaat

 • 1.

  De griffie voert het secretariaat van de rekenkamercommissie.

 • 2.

  Het voeren van het secretariaat bestaat uit de navolgende werkzaamheden:

  • a.

   de procescoördinatie van de onderzoeken;

  • b.

   de organisatie van de vergaderingen in overleg met de voorzitter, verslaglegging van de vergaderingen en de correspondentie van de rekenkamercommissie;

  • c.

   de vorming van dossiers.

 • 3.

  De griffier legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

Artikel 7. Het reglement van orde

De rekenkamercommissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raden.

Artikel 8. Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1.

  De rekenkamercommissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2.

  De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de rekenkamercommissie ter kennisneming aan de raad verstuurd.

 • 3.

  De rekenkamercommissie kan zogenaamde quick scans uitvoeren die betrekking hebben op een beperkter terrein of gepaard gaan met kleinere acties dan de onderzoeken zoals die normaliter worden uitgevoerd.

 • 4.

  De rekenkamercommissie kan de raad gevraagd en ongevraagd adviseren.

Artikel 9. Initiatief met betrekking tot het uitvoeren van onderzoek

 • 1.

  Gemotiveerde verzoeken tot het verrichten van een onderzoek kunnen worden gedaan door:

  • a.

   de raden, zowel in gezamenlijkheid als afzonderlijk;

  • b.

   commissies als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet;

  • c.

   de colleges, zowel in gezamenlijkheid als afzonderlijk.

 • 2.

  Inwoners van en organisaties gevestigd in de gemeenten Maasgouw en Roerdalen kunnen de rekenkamercommissie gemotiveerd attenderen op onderzoeksonderwerpen.

 • 3.

  Indieners van een gemotiveerd verzoek tot het verrichten van een onderzoek krijgen schriftelijk bericht over wat er met het verzoek wordt gedaan. Indien de rekenkamercommissie niet aan het verzoek voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

 • 4.

  De rekenkamercommissie kan de verzoeker tot het verrichten van een onderzoek tussentijds informeren over de voortgang van een onderzoek.

 • 5.

  De rekenkamercommissie doet geen onderzoek dat krachtens lid 2 is aangemeld indien:

  • a.

   het een klacht betreft in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van een bestuursorgaan;

  • b.

   het een bezwaar betreft in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van een bestuursorgaan, of

  • c.

   het een vraag betreft over het gemeentelijk beleid en/of de uitvoering dat nog in een ontwikkelingsfase verkeert.

Artikel 10. Werkwijze en bevoegdheden

 • 1.

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de rekenkamercommissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze, waaronder de naleving van deze verordening en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met degenen die het onderzoek uitvoeren en met het secretariaat.

 • 2.

  De vergaderingen van de rekenkamercommissie zijn besloten.

 • 3.

  De rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 4.

  De rekenkamercommissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren doch informeert zeker tussentijds wanneer hier uitdrukkelijk om gevraagd is vanuit de raad.

 • 5.

  De rekenkamercommissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen, die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamercommissie gestelde (redelijke) termijn te verstrekken.

 • 6.

  De rekenkamercommissie is bevoegd bij de besturen en of directies van de hierna genoemde organisaties de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor de uitvoering van het onderzoek, het betreft:

  • a.

   openbare lichamen en gemeenschappelijke organen ingesteld krachtens de Wet Gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt;

  • b.

   instellingen die een subsidie, lening of garantie van de gemeente ontvangen;

  • c.

   naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen waarvan de gemeente tenminste 50% van het aandelenkapitaal houdt;

  • d.

   rechtspersonen die een bij of krachtens de wet geregelde taak uitoefenen en daartoe geheel of gedeeltelijk worden bekostigd uit de opbrengst van bij of krachtens de wet ingestelde heffingen.

 • 7.

  De rekenkamercommissie is bevoegd bij de betrokken instelling nadere inlichtingen in te winnen over de jaarrekeningen, daarop betrekking hebbende rapporten van hen die deze jaarrekeningen hebben gecontroleerd en overige documenten met betrekking tot die instelling die bij het gemeentebestuur berusten. Indien een of meer documenten ontbreken, kan de rekenkamercommissie van de betrokken instelling de overlegging daarvan vorderen.

 • 8.

  De rekenkamercommissie kan, indien de documenten, bedoeld in het zevende lid, daartoe aanleiding geven, bij de betrokken instelling dan wel bij de derde die de administratie in opdracht van de instelling voert, een onderzoek instellen. De rekenkamercommissie stelt de raden en de colleges van haar voornemen een dergelijk onderzoek in te stellen in kennis.

 • 9.

  De rapporten van de rekenkamercommissie zijn openbaar. Op grond van de belangen, genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de rekenkamercommissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 10.

  Om de onderzoeken van de rekenkamercommissie naar behoren te kunnen uitvoeren zijn de stukken, die onder oplegging van geheimhouding aan de rekenkamercommissie ter beschikking worden gesteld, ook beschikbaar voor het secretariaat van de rekenkamercommissie en de door de rekenkamercommissie aangewezen deskundigen.

 • 11.

  Voor de uitvoering van het onderzoek kan de rekenkamercommissie, met inachtneming van het beschik- bare budget, externe deskundigen inschakelen.

Artikel 11. Besluitvorming in de rekenkamercommissie

 • 1.

  In vergaderingen van de rekenkamercommissie wordt besloten bij meerderheid van stemmen, waarbij ieder lid één stem heeft.

 • 2.

  Als de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 12. Rapportage

 • 1.

  De rekenkamercommissie kan ambtelijk en bestuurlijk hoor en wederhoor toepassen.

 • 2.

  Indien de rekenkamercommissie besluit om hoor en wederhoor toe te passen dan gelden de navolgende bepalingen:

  • a.

   De rekenkamercommissie stelt de betrokkenen in het kader van het ambtelijk hoor en wederhoor in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het concept onderzoeksrapport aan de rekenkamercommissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamercommissie bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

  • b.

   De rekenkamercommissie stelt het college van burgemeester en wethouders in het kader van het bestuurlijk hoor en wederhoor in de gelegenheid om binnen een termijn van vier weken hun zienswijze op een concept onderzoeksrapport aan de rekenkamercommissie kenbaar te maken.

  • c.

   Binnen de termijn genoemd in lid 2b kan een college verzoeken deze termijn met twee weken te verlengen.

  • d.

   Wordt door de rekenkamercommissie geen reactie binnen de in lid 2b of binnen de verlengde termijn krachtens lid 2c ontvangen, dan wordt verondersteld dat het desbetreffende college geen gebruik heeft willen maken om te reageren.

 • 3.

  De rekenkamercommissie deelt aan de raad, het college en, indien van toepassing, aan de betrokken instelling, de opmerkingen en bedenkingen mee die zij naar aanleiding van haar bevindingen van belang acht. Aan de raad of het college kan zij ter zake voorstellen doen.

 • 4.

  De rapporten en de verslagen van de rekenkamercommissie zijn openbaar. Op grond van belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de rekenkamercommissie rapporten en verslagen die aan de raad wordt voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 5.

  Na vaststelling door de rekenkamercommissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de eventuele zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden. Indien zij met toepassing van artikel 10, leden 6 tot en met 8 een onderzoek heeft ingesteld, zendt de rekenkamercom- missie tevens een afschrift van het rapport aan de betrokken rechtspersoon of het betrokken openbaar lichaam.

 • 6.

  De raad behandelt het onderzoeksrapport (onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen) in de openbaarheid.

Artikel 13. Het budget

 • 1.

  De rekenkamercommissie is bevoegd binnen het haar bij de begroting van de gemeenten Maasgouw en Roerdalen beschikbaar gestelde budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken. De voorzitter van de rekenkamercommissie is budgethouder.

 • 2.

  Ten laste van het in het vorige lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de vergoeding aan de leden, als bedoeld in artikel 5 van deze verordening;

  • b.

   de kosten van externe deskundigen, als bedoeld in artikel 10, eerste lid van deze verordening;

  • c.

   eventuele andere uitgaven die de rekenkamercommissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3.

  De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording schuldig aan de raad. Bij het ingevolgde artikel 185, lid 3 van de wet uit te brengen jaarverslag rapporteert de rekenkamercommissie over de besteding van het budget.

Artikel 14. Inwerkingtreding, beëindiging

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

 • 2.

  De Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Maasgouw 2010, vastgesteld 8 juli 2010, in te trekken.

 • 3.

  De Verordening rekenkamercommissie Roerdalen, vastgesteld 24 mei 2007, in te trekken.

 • 4.

  De onderhavige verordening blijft van kracht totdat deze door een of beide raden wordt ingetrokken, met dien verstande dat de rekenkamercommissie in de gelegenheid wordt gesteld lopende onderzoeken en/of rapportages, af te handelen.

Artikel 15. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening rekenkamercommissie Maasgouw – Roerdalen 2015.

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Maasgouw d.d. 16 juli 2015

De griffier, De burgemeester,

H.M.L. van Soest drs. S.H.M. Strous

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Roerdalen d.d. 16 juli 2015

De griffier, De burgemeester,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta

Toelichting Verordening rekenkamercommissie Maasgouw - Roerdalen 2015  

 

 

 

 

Artikelsgewijze toelichting Verordening rekenkamercommissie Maasgouw - Roerdalen 2015