Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Mandaatverlening Gemeenschappelijke Regeling MER

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatverlening Gemeenschappelijke Regeling MER
CiteertitelMandaatverlening Gemeenschappelijke Regeling MER
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:3
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:4
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016nieuwe regeling

15-12-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 30-12-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatverlening Gemeenschappelijke Regeling MER

Burgemeester en wethouders van Roerdalen;

 

gelet op de artikelen 10:3, 10:4 en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluiten:

 • 1.

  alle hem toekomende bevoegdheden tot het nemen van primaire bestuursrechtelijke besluiten in het kader van de Wmo, de Participatiewet, de Jeugdwet (behoudens de bevoegdheden zoals deze zijn gemandateerd aan het hoofd Jeugd en Gezin van het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg) en alle aanverwante wet- en regelgeving zoals deze ter uitvoering van de opdracht van de drie deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling MER benodigd zijn, te mandateren aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER;

 • 2.

  in te stemmen met de door het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER te verlenen ondermandaten met betrekking tot voornoemde primaire bestuursrechtelijke besluitvorming met dien verstande dat bij het Sociaal Domein ondermandaat wordt verleend tot aan het functieniveau van ketenregisseur en consulent;

 • 3.

  in te stemmen met een gefaseerde invoering van het ondermandaat bij het Sociaal Domein op basis van werkafspraken onder verantwoordelijkheid van de teamleider Sociaal Domein gedurende 2016;

 • 4.

  in te stemmen met de door het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER te verlenen ondermandaten met betrekking tot de eerder, ten behoeve van de uitvoering van de opdracht aan het onderdeel Omgevingsdienst van de Gemeenschappelijke Regeling MER, gemandateerde primaire bestuursrechtelijke besluitvorming, met dien verstande dat ondermandaat wordt verleend tot aan het functieniveau van teamleider.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Sint Odiliënberg, 15 december 2015

Burgemeester en wethouders van Roerdalen

De secretaris, J.J.W.M. L’Ortije

De burgemeester, mr. M.D. de Boer-Beerta