Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Roerdalen houdende regels omtrent de auditcommissie Verordening auditcommissie gemeente Roerdalen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Roerdalen houdende regels omtrent de auditcommissie Verordening auditcommissie gemeente Roerdalen 2018
CiteertitelVerordening auditcommissie gemeente Roerdalen 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2018nieuwe regeling

13-12-2018

gmb-2018-274289

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Roerdalen houdende regels omtrent de auditcommissie Verordening auditcommissie gemeente Roerdalen 2018

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

 

gezien het voorstel van het raadspresidium van 22 oktober 2018;

 

gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet;

 

het volgende besluit genomen:

 

Besluit

 

Vast te stellen de “Verordening auditcommissie gemeente Roerdalen 2018”.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de commissie: de auditcommissie;

 • b.

  de raad: de gemeenteraad;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  de voorzitter: de voorzitter van de auditcommissie of diens plaatsvervanger;

 • e.

  de accountant: de accountant aangewezen conform het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet;

Artikel 2. Doel

 • 1.

  De commissie heeft als doel ten behoeve van de raad de afstemming te bevorderen van alle activiteiten in de gemeente op het gebied van auditing, financieel beheer en aangrenzende gebieden en het overleg daarover tussen de raad, accountant, het college, de rekenkamercommissie en de ambtelijke organisatie.

 • 2.

  De commissie treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden van raad, college en rekenkamercommissie.

Artikel 3. Taken

De commissie:

 • 1.

  is, na afloop van het contract met de accountant, belast met het mede voorbereiden van het aanbestedingstraject ten behoeve van de selectie van de accountant;

 • 2.

  is het formele aanspreekpunt voor de door de raad aangewezen accountant;

 • 3.

  kan de raad adviseren over de door de accountant uitgebrachte rapportages;

 • 4.

  is belast met het mede voorbereiden van de door de raad vast te stellen verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a van de Gemeentewet, alsmede van het door de raad vast te stellen controleprotocol voor de controle van de jaarrekening;

 • 5.

  participeert in het overlegplatform over controle- en onderzoeksactiviteiten binnen de gemeente tussen accountant, rekenkamercommissie en college;

 • 6.

  kan de raad gevraagd en ongevraagd adviseren over aangelegenheden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van deze verordening.

Artikel 4. Samenstelling

 • 1.

  De raad benoemt de leden van de commissie, waaronder de voorzitter.

 • 2.

  De commissie bestaat uit minimaal 3 leden en maximaal één afgevaardigd lid per fractie.

 • 3.

  De griffie(r) verzorgt het secretariaat van de commissie.

 • 4.

  De commissie kan interne en externe adviseurs verzoeken de vergadering van de commissie bij te wonen en van advies te dienen.

Artikel 5. Voorzitter

 • 1.

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie en het leiden van de vergaderingen.

 • 2.

  Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter fungeert een lid van de commissie als plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 6. Zittingsduur

 • 1.

  De zittingsperiode van een lid eindigt met het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2.

  Een lid kan schriftelijk ontslag nemen.

 • 3.

  De raad kan een lid tussentijds ontslaan.

 • 4.

  Indien een fractie niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van het lid dat op voordracht van die fractie is benoemd.

Artikel 7. Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van de taken van de commissie.

 • 2.

  Vergaderingen vinden alleen plaats indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 3.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 4.

  De besluiten en adviezen van de commissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 5.

  Van iedere vergadering wordt een beknopt verslag gemaakt dat de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld.

Artikel 8. Informeren raad

De commissie informeert de raad gevraagd en ongevraagd over aangelegenheden betreffende de taakstelling van de commissie.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening auditcommissie gemeente Roerdalen 2018”.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Roerdalen op 13 december 2018

De griffier

R.J.J. Notermans

De voorzitter

mr. M.D. de Boer-Beerta