Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Verordening wachtlijstbeheer gemeente Roerdalen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening wachtlijstbeheer gemeente Roerdalen
CiteertitelVerordening wachtlijstbeheer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening,art.12 lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2008Onbekend

13-12-2007

Trompetter

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening wachtlijstbeheer gemeente Roerdalen

<vet>Raadsbesluit Jaar 2007/12/13</vet>Onderwerp:De raad van de gemeente Roerdalen heeft in de openbare vergadering van 13 december 2007 het navolgende besluit genomen:Gelet opartikel 12 lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening, dat aan de gemeenteraad de bevoegdheid toekent om bij verordening regels te stellen over de volgorde waarin de ingezetenen die op de wachtlijst zijn geplaatst voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid WSW in aanmerking worden gebracht;het doel van de Wet sociale werkvoorziening, te weten het bieden van aangepaste arbeid die aansluit bij de capaciteiten en de mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerde aan zoveel mogelijk arbeidsgehandicapten die zijn geïndiceerd voor de Wsw;de samenwerking van de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond in de Gemeenschappelijke Regeling Westrom voor wat betreft de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en het belang van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom bij eensluidende wachtlijstbeheer verordeningen van de deelnemende gemeenten;Alsmede het bedrijfseconomische belang van Westrom dat indirect een financieel belang vormt van de gemeente;<vet>Besluit:</vet>De "Verordening Wachtlijstbeheer WSW gemeente Roerdalen" vast te stellenAldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 december 2007De gemeenteraad van Roerdalen,De griffier, de voorzitter,R.J.J. Notermans drs. C.A.M. Hanselaar - van Loevezijn<vet>Verordening Wachtlijstbeheer Wsw gemeente Roerdalen</vet>

 

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Voortraject: een met reïntegratiegelden van UWV of de gemeente gesubsidieerde werkplek voor de duur van minimaal 1 jaar bij of via Westrom voor een persoon met een Wsw-indicatie; 

 • 2.

  Westrom: de Gemeenschappelijke Regeling Westrom  

 • 3.

  Wsw: de Wet sociale werkvoorziening 

 • 4.

  Wachtlijst: een lijst van personen met een Wsw-indicatie van de gemeente X die wachten op een werkplek via de Wsw bij Westrom; 

 • 5.

  Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; 

 • 6.

  UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen.

   

Artikel 2 Plaatsingsvolgorde

 • 1.

  Voor het in aanmerking komen voor een dienstbetrekking in het kader van de Wsw geldt de volgorde van plaatsing op de wachtlijst, waarbij de datum van de indicatiebe-schikking bepalend is. 

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel worden de volgende groepen wachtlijst- kandidaten met voorrang geplaatst met de volgende prioritering:

  • a.

   Personen die in het kader van een voortraject reeds werkzaam zijn bij of via Westrom;

  • b.

   Personen met een Wajong-uitkering, voor zover zij niet reeds behoren tot de groep genoemd in lid 2 sub a;

  • c.

   Personen die geschikt zijn om extern geplaatst te worden hetzij via een deta-chering hetzij via begeleid werken.Binnen de groep genoemd onder a. is de datum van afloop van het voortraject be-palend voor de volgorde van plaatsing.Binnen de groepen genoemd onder b. en c. is de datum van de indicatiebeschik-king bepalend voor de volgorde van plaatsing.

 • 3.

  Indien er zich in de Westrom-organisatie een vacature voordoet waarvan de invulling naar het oordeel van de directie van Westrom van belang is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en daarmee voor de goede uitvoering van de Wsw, zal in afwijking van het bepaalde in lid 1 en lid 2 de langstwachtende geschikte kandidaat geplaatst worden. 

 • 4.

  Aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom wordt de bevoegdheid toegekend om in bijzondere gevallen af te wijken van het bovenstaande indien toepassing hiervan leidt tot strijdigheid met de redelijkheid en billijkheid.

   

Artikel 3 Evaluatie

Het in artikel 2 geformuleerde plaatsingsbeleid wordt na één jaar geëvalueerd. Indien de evaluatie hier aanleiding toe geeft wordt deze verordening aangepast.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

 

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening Wachtlijstbeheer Wsw gemeente Roerdalen".  

Toelichting 1 op de Verordening Wachtlijstbeheer Wsw

<onderstreept>Artikel 2</onderstreept>Lid 1 Om in aanmerking te komen voor een werkplek in het kader van de Wsw bij of via Westrom geldt in principe de volgorde van de Wsw-wachtlijst.Lid 2In dit artikellid wordt voor drie categorieën een uitzondering gemaakt op het algemene uitgangspunt van lid 1, waarbij de volgorde van opsomming tevens de prioritering bepaalt:a. Personen die in het kader van een voortraject reeds werkzaam zijn bij of via Westrom worden, zodra de duur van het voortraject verlopen is, met voorrang geplaatst in een Wsw-dienstbetrekking c.q. op een begeleid werkenplek. On-der een voortraject wordt verstaan een met reïntegratiegelden van het UWV of de gemeente gesubsidieerde werkplek voor de duur van minimaal één jaar bij of via Westrom voor een persoon met een Wsw-indicatie. Tijdens een voor-traject wordt de Wsw-geïndiceerde voorbereid op een plaatsing in het kader van de Wsw. Met deze uitzondering op de hoofdregel wordt voorkomen dat Wsw-geïndiceerden na de activering weer terug worden geplaatst op de Wsw-wachtlijst, waardoor hun nieuwe verworven arbeidsvaardigheden weer verloren gaan.b. Indien het UWV voor een Wajonggerechtigde met een Wsw-indicatie geen voortraject financiert, wordt deze toch bij voorrang geplaatst in een dienst-betrekking. Deze uitzondering is ingegeven door de sociaal-maatschappelijke problematiek van de Wajonggerechtigde. Door Wajonggerechtigden met een Wsw-indicatie met voorrang te plaatsen in een Wsw-dienstbetrekking wordt beoogd hen zo spoedig mogelijk te betrekken in het arbeidsproces, waardoor de kans op toename van hun problematiek verkleind wordt.c. Omdat de Wsw zich ten doel stelt om aan personen met een Wsw-indicatie aangepaste arbeid te bieden in een zo regulier mogelijke omgeving, wordt aan personen die geschikt zijn om extern geplaatst te worden hetzij via een deta-chering hetzij via begeleid werken, ook voorrang verleend bij plaatsing. Of een persoon met een Wsw-indicatie geschikt is om extern geplaatst te worden, wordt bepaald door het Arbeids- en Toeleidings Centrum van Westrom.Lid 3Het uitgangspunt bij het bieden van aangepaste arbeid aan personen met een Wsw-indicatie vormt in principe de mogelijkheden van de persoon. Dit wil zeggen dat er arbeid gezocht wordt bij de persoon in de volgorde zoals bepaald in artikel 2 leden 1 en 2 van de verordening.In de praktijk zullen er echter ook vacatures ontstaan in de Westrom-organisatie, die zich niet laten invullen met de wachtlijstkandidaten die volgens deze regels aan de beurt zijn voor plaatsing. Vandaar dat lid 3 bepaalt dat indien er zich een vacature voordoet waarvan invulling naar het oordeel van de directie van Westrom van belang is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en daarmee voor de goede uitvoering van de Wsw, de langstwachtende geschikte kandidaat geplaatst zal worden.