Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Destructieverordening gemeente Roerdalen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening gemeente Roerdalen
CiteertitelDestructieverordening gemeente Roerdalen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet, artikel 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-200901-01-2008nieuwe regeling

02-01-2007

Trompetter

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening gemeente Roerdalen

<vet>Raadsbesluit Jaar 2007/01/02 09</vet>Onderwerp: "Destructieverordening".De raad van de gemeente Roerdalen heeft in de openbare vergadering van 2 januari 2007 het volgende besluit genomen:gelet op artikel 17 van de Destructiewet;vast te stellen de volgende:<vet>Destructieverordening.</vet>

Artikel 1.  

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  wet: de Destructiewet (Stb. 1957, 84);

 • b.

  aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de Wet aangewezen dierlijke afval.

Artikel 2.  

Het college wijst één of meer verzamelplaatsen aan waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3.  

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbij-gelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4.  

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5.  

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6.  

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Destructieverordening gemeente Roerdalen".

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De Destructieverordening voor de gemeente Roerdalen, vastgesteld bij raadsbesluit van 30 maart 1995, wordt hierbij ingetrokken.

 • 4.

  De Destructieverordening voor de gemeente Ambt Montfort, vastgesteld bij raadsbe-sluit van 29 juni 1995, wordt hierbij ingetrokken.

De gemeenteraad van Roerdalen,de griffier, de voorzitter,R.J.J. Notermans drs. R.J. Persoon