Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Mandaatbesluit hoofd Dienstverlening aan bedrijfsleider Parkeerbeheer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit hoofd Dienstverlening aan bedrijfsleider Parkeerbeheer
CiteertitelMandaatbesluit hoofd Dienstverlening
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht afd. 10.1.1
  2. Gemeentewet, artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c
  3. Legesverordening, Verordening ontheffingen autoluwe gebied

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-10-2012nieuwe regeling

02-01-2012

Gemeenteblad 2012/5

nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit hoofd Dienstverlening aan bedrijfsleider Parkeerbeheer

 

Het afdelingshoofd van de afdeling Dienstverlening van de gemeente Roosendaal;

 

Gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van 20 december 2011 tot aanwijzing als gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, onderscheidenlijk onderdeel c van de Gemeentewet;

 

Gelet op de Legesverordening en de Verordening ontheffingen autoluwe gebied Roosendaal;

 

Besluit:

 

Het vaststellen, bekendmaken en invorderen in eerste aanleg van het verschuldigde bedrag aan leges betreffende een ontheffing autoluwe gebied te mandateren aan:

 

de bedrijfsleider van Parkeer Beheer Roosendaal BV

 

ondermandaat van deze bevoegdheden is niet mogelijk.

 

 

Roosendaal, 2 januari 2012.

 

De ambtenaar voornoemd,

 

 

T.W. Hakkert