Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Verordening op de Auditcommissie Sociaal Domein 2015-2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de Auditcommissie Sociaal Domein 2015-2018
CiteertitelVerordening op de Auditcommissie Sociaal Domein 2015-2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2015Nieuw besluit

11-02-2015

Gemeenteblad 2015 nr. 25341; Roosendaalse Bode 29-03-2015

AF/2015-04

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de Auditcommissie Sociaal Domein 2015-2018

De raad van de gemeente Roosendaal,

Gezien het advies van de commissie Omgeving d.d. 21 januari 2015;

Gelet op aangenomen motie van 29 oktober 2014 “De raad in controle op het sociaal domein”;

Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende Verordening regelende de instelling, samenstelling, taken en bevoegdheden van de Auditcommissie Sociaal Domein luidende:

VERORDENING OP DE AUDITCOMMISSIE SOCIAAL DOMEIN 2015-2018

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. De commissie

Ingesteld wordt een adviescommissie aan de raad, genaamd de ‘’Auditcommissie Sociaal Domein’’

De missie:

De ‘’Auditcommissie Sociaal Domein“ functioneert naast de reguliere Auditcommissie. De reguliere Auditcommissie bevordert immers, vanuit een a-politieke context, de vervulling van de kaderstellende en controlerende rollen van de raad t.a.v. alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. De Auditcommissie Sociaal Domein daarentegen draagt, binnen de transities op het gebied van zorg, werk en jeugd bij aan de vervulling van de kaderstellende en controlerende rol van de raad.

De auditcommissie Sociaal Domein hanteert een ruime taakopvatting en functioneert vanuit een a-politieke en onafhankelijke opstelling en positie. De leden van de commissie worden geselecteerd op grond van affiniteit en deskundigheid ten aanzien van de controle en de ontwikkelingen binnen het sociale domein. Getracht zal worden om met de betrokken gemeenten zo goed mogelijk samen te werken om zo de controlerende taak voor de gemeenteraad Roosendaal zo effectief mogelijk in te kunnen vullen.

Artikel 2. Taken

 • a)

  'De "Auditcommissie Sociaal Domein" adviseert de raad en het college gevraagd en ongevraagd..' over de vergaderstukken (voorstellen en raadsmededelingen), die op het gebied van de beleidsvelden zorg, werk en jeugd, door het college en of in samenwerkingsverbanden zijn opgesteld of worden voorbereid'. De adviezen van de commissie kunnen zowel betrekking hebben op de niet vooraf in beeld gebrachte gevolgen voor de individuele inwoner, zijn omgeving als ook voor de inzet van financiële middelen;

 • b)

  De “Auditcommissie Sociaal Domein” zorgt er voor dat de processen zo ingericht worden dat besluitvorming over de behandeling van bovengenoemde stukken op een goede wijze binnen de raad plaats kunnen vinden;

 • c)

  De “Auditcommissie Sociaal Domein” monitort de ervaringen en resultaten van de ingezette samenwerkingsvorm met de gemeenten: Zundert, Rucphen, Halderberge, Moerdijk en Etten-Leur onder meer op de effectiviteit van ingezet beleid en financiën;

 • d)

  De ‘’Auditcommissie Sociaal Domein” houdt toezicht op de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, waaronder de verantwoording op de naleving van de relevante wet- en regelgeving, de realisatie van de (financiële en beleidsinhoudelijke) uitgangspunten, toezeggingen en de opvolging van de door de raad meegegeven aanvullende kaders;

 • e)

  De ‘’Auditcommissie Sociaal Domein” onderzoekt mogelijkheden om, ter versterking van de controlerende taak van de raad, de samenwerkingsrelatie met de betrokken (raden van de) gemeenten (Zundert, Etten-Leur, Rucphen, Moerdijk, Halderberge) op een structurele en effectieve wijze in te zetten.

Artikel 3. Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit maximaal een (burger) raadslid per fractie;

 • 2.

  De leden worden benoemd voor een periode gelijk aan die van de zittingsduur van de raad en wijzen uit haar midden de voorzitter en één plaatsvervangende voorzitter aan;

 • 3.

  Het lidmaatschap van de “Auditcommissie Sociaal Domein” vervalt door het verlies van de hoedanigheid van(burger) raadslid, door ontslagname, of door een met redenen omkleed besluit van de raad;

 • 4.

  Indien een vacature in de ‘’Auditcommissie Sociaal Domein” ontstaat, voorziet de betreffende fractie desgewenst in de ontstane vacature;

 • 5.

  De commissie kan besluiten om externe experts/ adviesorganen als adviseurs uit te nodigen dan wel als klankbordgroep aan de commissie toe te voegen

Artikel 4. De secretaris

De griffier draagt zorg voor het aanwijzen van een ambtelijk secretaris en een plaatsvervangend ambtelijk secretaris.

Hoofdstuk 2 De Auditcommissie Sociaal Domein

Artikel 5. Vergaderingen en werkwijze

 • 1.

  De commissie vergadert afhankelijk van de behoefte tot een vergadering, maar in ieder geval viermaal per jaar;

 • 2.

  De voorzitter belegt de vergaderingen. Hij draagt er zorg voor dat de oproepingen – spoedeisende gevallen uitgezonderd – ten minste vijf dagen voor de vergadering aan de leden worden verzonden;

 • 3.

  De oproepingen vermelden datum, tijd, plaats en te behandelen onderwerpen. De voor de behandeling van die onderwerpen relevante stukken worden zo mogelijk tegelijkertijd aan de leden toegezonden;

 • 4.

  De vergaderingen van de “Auditcommissie Sociaal Domein” zijn niet openbaar tenzij de commissie anders bepaalt. De commissie beslist over de openbaarmaking van het in de vergadering besprokene en van de stukken die in de commissie worden behandeld;

 • 5.

  De ‘’Auditcommissie Sociaal Domein” kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6. Bevoegdheden

De ‘’Auditcommissie Sociaal Domein” is bevoegd om:

 • a.

  'De raad en het college, gevraagd of ongevraagd, te adviseren..' over de in artikel 2 genoemde taken en de daarbij geformuleerde besluiten. In het kader van de uitoefening van haar in artikel 2 genoemde taken is de commissie bevoegd informatie in te winnen bij en te overleggen met het college van burgemeester en wethouders, ambtenaren, maar ook met externe deskundigen;

 • b.

  leden van het college, ambtenaren, belanghebbenden en deskundigen uit te nodigen voor het verschaffen van inlichtingen of het deelnemen aan beraadslagingen.

Artikel 7. Verslaglegging en verantwoording

 • 1.

  De besluitenlijst van de voorgaande vergadering wordt, zo mogelijk, gelijktijdig met de schriftelijke oproep digitaal aan de leden toegezonden;

 • 2.

  Bij het begin van de vergadering wordt de besluitenlijst van de vorige vergadering vastgesteld;

 • 3.

  De besluitenlijst moet inhouden:

  • a.

   de namen van de aanwezigen;

  • b.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • c.

   een zakelijke samenvatting van het besprokene.

 • 4.

  De besluitenlijst wordt opgesteld onder de zorg van de griffier;

 • 5.

  De besluitenlijst wordt na vaststelling verzonden naar alle (burger) raadsleden.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 8. Uitleg verordening

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist de ‘’Auditcommissie Sociaal Domein” op voorstel van de voorzitter

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de Auditcommissie Sociaal Domein 2015-2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 februari 2015,

De griffier, De voorzitter,