Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

De verordening artikel 213a Gemeentewet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe verordening artikel 213a Gemeentewet
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Rucphen 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gelet op artikel 213a Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200924-09-2014Nieuwe Regeling

11-12-2008

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Rucphen;

gelet op artikel 213a Gemeentewet

besluit vast te stellen:

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en

doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente

Rucphen.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.doelmatigheid

het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van

middelen.

b.doeltreffendheid

de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke

effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente, de uitvoering van taken door de gemeente of thema’s met betrekking tot die uitvoering die organisatie-eenheden overstijgen.

 • 2.

  Het college onderzoekt de doeltreffendheid van (delen van) programma’s, paragrafen, beleid, projecten of gemeentelijke taken.

3 Jaarlijks verricht het college in totaliteit minimaal 2 onderzoeken doelmatigheid en/of doeltreffendheid, zoals bedoeld in lid 1 en lid 2.

Artikel 3. Onderzoeksprogramma

 • 1.

  Het college zendt ieder jaar uiterlijk voor 15 november een onderzoeksprogramma naar de raad van de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en / of de doeltreffendheid.

 • 2.

  In het onderzoeksprogramma wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c.

   de onderzoeksmethode

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e.

   de wijze van uitvoering

 • 3.

  In het onderzoeksprogramma wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.

 • 2.

  De “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Rucphen”, vastgesteld op 11 november 2003, wordt per diezelfde datum ingetrokken.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Rucphen 2009”.

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering

van 11 december 2008

 

 

 

 

de voorzitter,

de griffier,

 

 

 

 

 

 

 

M.L. Everaers.

drs. R.A.F. van Pareren.