Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

Verordening, regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen der gemeente Rucphen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening, regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen der gemeente Rucphen
CiteertitelVerordening, regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen der gemeente Rucphen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 168

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-198501-04-2019Nieuwe regeling

29-01-1985

Onbekend

AZ18/032768

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening, regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen der gemeente Rucphen

 

 

Rucphen – Schijf – Sprundel – St.Willebrord – Zegge

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Rucphen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 januari 1985;

gelet op artikel 168 van de gemeentewet;

B E S L U I T :

 • I.

  in te trekken de verordening, regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen der gemeente Rucphen, vastgesteld bij zijn besluit van 30 oktober 1958;

 • II.

  vast te stellen de navolgende:

VERORDENING, REGELENDE DE INSTELLING EN HET TOEKENNEN VAN ONDERSCHEIDINGEN DER GEMEENTE RUCPHEN.

Artikel 1

Aan personen die daarvoor krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen kan, bij wijze van onderscheiding, worden toegekend:

 • a.

  het ereburgerschap van de gemeente Rucphen;

 • b.

  de ere-penning van de gemeente Rucphen;

 • c.

  de medaille van verdienste van de gemeente Rucphen.

Artikel 2
 • 1.

  De raad besluit op voordracht van burgemeester en wethouders omtrent het verlenen van het ereburgerschap.

 • 2.

  Het ereburgerschap kan worden verleend op grond van uitzonderlijke verdiensten jegens de gemeente en/of de Rucphense gemeenschap, al dan niet gepaard gaande met bijzondere verdiensten van andere aard.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders besluit omtrent net verlenen van de ere-penning en de medaille van verdienste.

 • 4.

  De ere-penning kan worden toegekend op grond van zeer bijzondere verdiensten jegens de gemeente en/of de Rucphense gemeenschap.

 • 5.

  De medaille van verdienste kan worden toegekend op grond van bijzondere verdiensten jegens de gemeente en/of de Rucphense gemeenschap.

Artikel 3

Aan het ereburgerschap zijn geen bepaalde rechten of verplichtingen verbonden.

Artikel 4
 • 1.

  Aan de begiftigden met de in artikel 1 genoemde onderscheidingen wordt een oorkonde uitgereikt, die vermeldt op welke gronden tot het verlenen der onderscheiding is overgegaan.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bepalen de vorm van een nader draagkenteken, waaruit het verleende ereburgerschap blijkt.

 • 3.

  De ere-penning en de medaille van verdienste worden geslagen in zilver. Burgemeester en wethouders bepalen de vorm en het opschrift.

Artikel 5

Van het verlenen van de in artikel 1 genoemde onderscheidingen houden burgemeester en wethouders aantekening in een register, dat de naam draagt van "Ereboek der gemeente Rucphen". In het ereboek worden de bijzonderheden, die tot toekenning hebben geleid, mede vermeld.

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 29 januari 1985.

 

 

 

 

 

de voorzitter,

de secretaris,