Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

Verordening, regelende het beschikbaarstellen van prijzen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening, regelende het beschikbaarstellen van prijzen
CiteertitelVerordening, regelende het beschikbaarstellen van prijzen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 168

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2002Nieuwe Regeling

18-11-2001

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening, regelende het beschikbaarstellen van prijzen

 

 

Rucphen – Schijf – Sprundel – St.Willebrord – Zegge

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Rucphen;

Overwegende, dat het gewenst is een regeling te treffen inzake het beschikbaar stellen van prijzen bij bepaalde gelegenheden;

gelet op artikel 168 der gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende:

VERORDENING, regelende het beschikbaarstellen van prijzen.

Artikel 1

Er wordt ingesteld een gemeentemedaille van Rucphen. De gemeentemedaille wordt geslagen in verzilverd metaal en in brons. Zij heeft een middellijn van 4 cm. De gemeentemedaille draagt aan de ene zijde het wapen der gemeente met de woorden, "Gemeente Rucphen". Aan de andere zijde wordt zij voorzien van een toepasselijke inscriptie, beginnende met de woorden "Gemeentemedaille".

Artikel 2

De gemeentemedaille wordt toegekend om te dienen als prijs bij bijzondere gebeurtenissen van meer dan plaatselijke betekenis mits met de toekenning het gemeentebelang op genoegzame wijze wordt gediend.

Artikel 3

De toekenning van de gemeentemedaille geschiedt door Burgemeester en Wethouders, die daarbij beslissen of de verzilverde of de bronzen medaille beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 4

Voor bijzondere gebeurtenissen van uitsluitend plaatselijke betekenis kunnen burgemeester en wethouders, ingeval het gemeentebelang daarmede in voldoende mate wordt gediend, als prijs-beschikbaar stellen een medaille met aan de ene zijde een afbeelding, vei band houdende met het doel, waarvoor hij dient en op de andere zijde een toepasselijke inscriptie, beginnende met de woorden “aangeboden door de gemeente Rucphen”.

Artikel 4a

Voor gebeurtenissen van plaatselijke betekenis kunnen burgemeester en wethouders een prijs beschikbaarstellen in de vorm van een medaille ter waarde van ca. € 25,-.

Artikel 5

In de gevallen, bedoeld in de artikelen 2 en 4 kunnen Burgemeester en wethouders, al naar gelang van de betekenis van de gebeurtenis, ook een prijs beschikbaar stellen in de vorm van een kunstvoorwerp (beker, wisselbeker, lauwerkrans of dergelijke), indien de kosten daarvan niet meer dan € 70,- bedragen.

Zijn de kosten hoger, dan beslist de raad over de beschikbaarstelling van de prijs.

Het kunstvoorwerp wordt voorzien van een toepasselijke inscriptie beginnende met de woorden “Aangeboden door de gemeente Rucphen”.

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 18 december 2001.

 

 

 

 

 

de voorzitter,

de secretaris,