Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

Verordening outplacement gewezen wethouders 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening outplacement gewezen wethouders 2006
CiteertitelVerordening outplacement gewezen wethouders 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel & Organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2006Nieuwe regeling

04-07-2006

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening outplacement gewezen wethouders 2006

De raad van de gemeente Rucphen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2006

overwegende dat het wenselijk is dat (toekomstig) gewezen wethouders de mogelijkheid hebben ten laste van de gemeente outplacementfaciliteiten te ontvangen;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

gehoord de commissie Algemeen Bestuur en Middelen d.d. ;

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende "Verordening outplacement gewezen wethouders 2006".

RAADSBESLUIT

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  belanghebbende: hij die ophoudt wethouder te zijn en in het genot is van een uitkering op grond van artikel 131 tot en met 136 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;

 • 2.

  outplacementbureau: bureau of organisatie bij voorkeur aangesloten bij een brancheorganisatie voor outplacement en loopbaanbegeleiding.

Artikel 2 toekenning outplacementfaciliteiten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders besluiten op aanvragen omtrent de toekenning van outplacementfaciliteiten.

 • 2.

  De kosten van de outplacementfaciliteiten komen voor rekening van de gemeente. Burgemeester en wethouders sluiten daartoe een schriftelijke overeenkomst met het outplacementbureau.

 • 3.

  Eventuele reis-, verblijf- en wervingskosten komen voor rekening van belanghebbende.

Artikel 3 Maximale toekenningsduur

De outplacementfaciliteiten worden toegekend voor de periode van ten hoogste één jaar.

Artikel 4 Uitleg regeling

In de gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet zijn burgemeester en wethouders bevoegd een voorziening te treffen.

Artikel 5 Slotbepalingen

Deze regeling kan worden aangehaald als "Verordening outplacement gewezen wethouders 2006" en treedt in werking op de dag van vaststelling.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 4 juli 2006

de voorzitter,

de griffier,