Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT EEN AANSLUITING OP DE GEMEENTELIJKE RIOLERING 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT EEN AANSLUITING OP DE GEMEENTELIJKE RIOLERING 2010
CiteertitelVerordening rioolaansluitrecht Rucphen 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011Nieuwe Regeling

22-12-2009

Nieuwe Regeling

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT EEN AANSLUITING OP DE GEMEENTELIJKE RIOLERING 2010

VERORDENING RIOOLAANSLUITING

De raad van de gemeente Rucphen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2009;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie Algemeen Bestuurlijke zaken en Middelen (ABM) van

3 december 2009;

b e s l u i t vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT EEN AANSLUITING OP DE GEMEENTELIJKE RIOLERING 2010.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  gemeentelijke riolering: het in de openbare weg aanwezige hoofdriool (vrijverval of drukriolering) dat bij de gemeente in onderhoud en beheer is;

 • b.

  rioolaansluiting: de door de gemeente te maken aansluiting op de gemeentelijke riolering ten behoeve van een eigendom waardoor een directe of indirecte lozing van afvalwater mogelijk wordt gemaakt;

 • c.

  afvalwater: alle water en stoffen waarvan de houder zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen via de gemeentelijke riolering;

 • d.

  uitlegger: de buisleiding vanaf het aansluitpunt op de gemeentelijke riolering tot aan de controleput welke wordt geplaatst op de grens van het kadastrale perceel waarop het eigendom staat terzake waarvan de rioolaansluiting wordt gemaakt;

 • e.

  eigendom: een roerende of een onroerende zaak.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam "rioolaansluitrecht" wordt een recht geheven ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een rioolaansluiting op de gemeentelijke riolering;

 • 2.

  Belastingplichtig is de aanvrager van de rioolaansluiting dan wel degene die bij het begin van het kalenderjaar van het kadastrale perceel waarop de controleput wordt geplaatst het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht;

 • 3.

  De aanvraag tot het verkrijgen van een rioolaansluiting dient schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders te worden ingediend.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1.

  Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt per rioolaansluiting € 466,00 met dien verstande dat:

  • -

   de buisleiding een uitwendige diameter heeft van maximaal 125 mm en de uitlegger niet langer is dan 10 strekkende meter (standaard);

 • 2.

  Indien de buisleiding langer is dan 10 meter wordt het recht als bedoeld in het eerste lid verhoogd met € 25,00 per strekkende meter boven het getal 10;

 • 3.

  Voorzover de afstand tussen de gemeentelijke riolering en het dichtstbijzijnde deel van het eigendom 40 meter of minder bedraagt, worden de werkelijke kosten in rekening gebracht wanneer specifiek ten behoeve van die individuele rioolaansluiting extra technische voorzieningen noodzakelijk zijn.

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag waarop deze laatste bepaling van toepassing is, worden de werkelijke kosten aan de aanvrager medegedeeld, die blijken uit een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld.

De aanvraag wordt alsdan in behandeling genomen op de vijfde werkdag ná de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil op aanvraag teruggaaf verleend.

Restitutiebepaling

4.Indien binnen één maand na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een rioolaansluiting doch voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf verleend van 90% van het in het eerste lid genoemde recht.

Artikel 4 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 5 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het rioolaansluitrecht.

Artikel 6 Vrijstelling

Het recht is niet verschuldigd voor een rioolaansluiting ten behoeve van een eigendom, waarvan de gemeente Rucphen het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  De "Verordening rioolaansluitrecht Rucphen 2009" van 11 december 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening rioolaansluitrecht Rucphen 2010".

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering

van 17 december 2009

 

 

 

 

de voorzitter,

de griffier,

 

 

 

 

 

 

 

M.L. Everaers.

drs. R.A.F. van Pareren.