Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

Verordening winkeltijden gemeente Rucphen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Rucphen 2012
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Rucphen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-201201-06-2019Nieuwe regeling

27-09-2012

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Rucphen 2012

 

 Verordening winkeltijden gemeente Rucphen 2012

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: de Winkeltijdenwet;

b. winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

c. feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

d. college: het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 2. Beslistermijn

1. Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken.

2. Het college kan de beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen.

 

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing

1. Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

2. In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

 

Artikel 4. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

f. de houder dit aanvraagt.

 

Artikel 5. Zon- en feestdagenregeling (koopzondagen)

Vervallen.

 

Artikel 6. Openstelling van levensmiddelenwinkels op de avonden van zon- en feestdagen

Gereserveerd.

 

Artikel 7. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor bijzondere situaties

Vervallen.

 

Artikel 8. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Gereserveerd.  

 

Artikel 9. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur (nachtwinkels)

Gereserveerd.

 

Artikel 10. Toerisme

De verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet gelden, om reden van op de gemeente gericht toerisme, niet voor het gehele grondgebied van de gemeente Rucphen voor zover zij betrekking hebben op alle zondagen en feestdagen tussen 09:00 uur en 18:00 uur.

 

Artikel 11. Grensovergangen

1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet, voor zover zij betrekking hebben op de zondagen en de feestdagen, om reden van grensoverschrijdend verkeer.

2. De ontheffing wordt geweigerd indien die geen betrekking heeft op handelingen die plaatsvinden in de nabijheid van of aan een doorgaande weg die aansluit op een grensovergang. 

 

Artikel 12. Intrekking voorgaande regeling

De Verordening winkeltijdenwet gemeente Rucphen 2007 wordt ingetrokken.

 

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt daags na bekendmaking in werking.

 

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Rucphen 2012.

 

 

Toelichting toerisme (artikel 10)

Met deze toelichting geeft de gemeenteraad invulling aan de motiveringsplicht als bedoeld in artikel 3, lid 7 van de Winkeltijdenwet, betrekking hebbend op artikel 10 van deze verordening.

De gemeente Rucphen heeft drie kernkwaliteiten: natuur, landschap en sport. Dit vertaalt zich in een toeristische aantrekkingskracht. Op verantwoorde wijze wordt de aanwezige natuur opengesteld voor extensieve recreatie zoals fietsen, wandelen en paardrijden alsmede voor zeer uitgebreide toeristische verblijfsmogelijkheden. Daarnaast heeft Rucphen niet alleen een grote naam op sportgebied maar het heeft ook de daarbij behorende talloze sport- en recreatievoorzieningen. 

 

Puur Rucphen is het nieuwe promotionele label van de gemeente Rucphen en alle Rucphense ondernemers. Via dit label wordt het authentieke Brabantse leven onder de aandacht gebracht. Het element Puur vindt u naast het authentieke karakter ook terug in de persoonlijke dienstverlening en aandacht voor elkaar. Toerisme & Recreatie is het belangrijkste thema binnen het label Puur Rucphen omdat dit een belangrijke pijler vormt in deze gemeente. Het toerisme in Rucphen (22.320 inwoners per 1-1-2012) is dan ook zeker autonoom van aard en substantieel van omvang.

 

1. Rucphense Bossen

Ongeveer 20 procent van het totale grondgebied van de gemeente wordt beslagen door de Rucphense Bossen. Dit natuur- en heidegebied van ca. 1200 hectare heeft een grote betekenis voor een scala aan toeristische en recreatieve activiteiten door o.a. de aanwezigheid van een intensief netwerk aan wandelroutes, fiets- en mountainbikeroutes en ruiterpaden.  In en nabij de Rucphense Bossen is een veelheid aan toeristische verblijfsaccommodaties gevestigd:

Chaletparken, campings, groepsaccommodaties, hotel- en Bed&Breakfastvoorzieningen, kampeerboerderij en een naturistenterrein. Tezamen bieden deze een overnachtingscapaciteit van ruim 200.000 overnachtingen per seizoen.

Tevens zijn er in en rond de bossen nog ruim 120 solitaire recreatiewoningen gevestigd.

 

2. Binnentuin

De Binnentuin is het gebied dat ingeklemd ligt tussen de kerkdorpen Rucphen, Sprundel en Sint Willebrord. Het ligt dus heel centraal binnen de gemeente. Hier is een aantal grote dagattracties gesitueerd.

Uniek in de wijde omgeving is het sneeuwattractiepark Skidome. Dit park bevatte in 1995 de eerste overdekte skihelling van Nederland met echte sneeuw. (Er zijn nu slechts 7 van dergelijke banen in Nederland.) In 2011 is het attractiepark vernieuwd en uitgebreid met een indoor icekartbaan (Europese primeur) van 3500m² en een 18 holes indoor glowgolfbaan alsmede een indoor schaatsbaan. Op korte termijn zal ook een rodelbaan worden geopend. Het sneeuwattractiepark trekt ca. 300.000 bezoekers per jaar.

Eveneens in de binnentuin gelegen is sportcomplex De Vijfsprong, alwaar naast de lokale verenigingen voor hockey, handbal, atletiek en schieten ook voorzieningen met bovenlokale aantrekkingskracht zijn gevestigd: openlucht- en binnenzwembad, sauna, stoombad, midgetgolf, schaatsbaan en manege. Ook is er een modelautoclub gevestigd die regelmatig internationale wedstrijden organiseert, waaronder het Europees Kampioenschap. Verder is in de binnentuin ook de Heemtuin Rucphen gelegen; een wilde bloementuin van 2 ha. Dit is een regionale voorziening die geëxploiteerd wordt door 9 samenwerkende gemeenten uit de directe omgeving.

Deze voorzieningen trekken jaarlijks ca. 100.000 bezoekers per jaar.

Tenslotte bestaan er plannen om bij de reconstructie van de binnentuin een vakantiepark te realiseren.

 

3. Wielergemeente

Gemeente Rucphen en met name het dorp St. Willebrord kennen een lange wielerhistorie. De gemeente profileert zich dan ook als dè wielergemeente van Nederland.

In St. Willebrord zijn vele bekende wielrenners geboren en getogen. Namen als Marijn Valentijn, Wim van Est,  Wout  en Rini Wagtmans, en later ook Jacques Hanegraaf en Daan Luijkx hebben St. Willebrord op de kaart gezet als wielerdorp. Vier van de zeventien Nederlandse geletruidragers komen hier vandaan. Niet minder dan 18 boeken zijn verschenen over St. Willebrord als wielerdorp waarvan oud-premier Van Agt één der auteurs is.

Na in het verleden ook de Tour de France ontvangen te hebben als aankomstplaats, verwelkomt Rucphen in 2012 voor de derde maal in successie de Ronde van Nederland en België; de ENECO-tour. Daarnaast worden in Rucphen internationale wielerwedstrijden onder auspiciën van de internationale wielerorganisatie (UCI) georganiseerd: de dorpenomloop Rucphen en de cyclocross.  Tevens wordt er een internationale mountainbikewedstrijd alsmede talloze andere wielerwedstrijden met een bovenlokaal karakter georganiseerd.

Hopelijk kan er binnenkort in de binnentuin gestart worden met de realisatie van het lang verwachte project De Wielerwereld. Dit betreft een interactieve wielerattractie met landelijke uitstraling en zal tentoonstellings-, sport- en detailhandelsactiviteiten bevatten.    

 

4. Maria-verering

De gemeente Rucphen heeft enkele druk bezochte locaties waar Maria-verering plaatsvindt. Zo is het dorp Zegge een bedevaartsoord waar in de meimaand 100.000 mensen een bezoek brengen aan de Mariakapel. In het dorp St. Willebrord staat een replica van de Lourdeskerk en de Lourdesgrot met een groot processiepark.

Hier rondom zijn ook (grensoverschrijdende) toeristische wandel- en fietsroutes aangelegd richting andere bedevaartplaatsen zoals Meerseldreef in België. Thans worden activiteiten ontplooid rondom een nog grotere bedevaartsroute richting Santiago de Compostela.  

 

5. Andere attracties

  • ·        Outdoor Centrum: o.a. survival, paintball, ridderspelen, GPS-tochten;

  • ·        Hippisch Centrum met grote bekendheid door o.a. koninklijk bezoek;

  • ·        Kunstgalerie;

  • ·        Monumentale molens in Rucphen en Sprundel;

  • ·        Streekmuseum;

  • ·        Valkerijcentrum;

  • ·        GPS-routes obv de turfvaarthistorie van Rucphen;

  • ·        Terrein voor modelvliegsport.

 

 

 

6. Ontwikkeling

Op dit moment is ook nog in ontwikkeling een 18-holes golfbaan met landgoederen tussen Rucphen en Roosendaal. Het plan geniet inmiddels provinciale goedkeuring en ligt thans ter inzage.

 

7. Kerngericht Toerisme

Rucphen beschikt over een eigen actieve bevolking die tal van evenementen organiseert zoals beurzen, motorevents, kermissen, braderieën en muziek- en sportevenementen die veelal ook een bovenlokale aantrekkingskracht hebben.

Belangenafweging:

 

Economie:

Het toerisme vormt een factor van belang binnen de gemeente Rucphen. En dit belang wordt steeds groter. Zowel de activiteiten van de gemeente als van een groot deel van de ondernemers zijn gericht op groei van het toerisme. De gemeente heeft op dit moment al een goed opererend Platform Toerisme en Recreatie waarin gemeente en ondernemers gezamenlijk initiatieven en activiteiten ontplooien die leiden tot versterking van de sector en het toeristisch-recreatieve product binnen de gemeente.

In de Economische Visie 2008-2020 van de gemeente is aangegeven dat Rucphen zijn sterke punt van toerisme nog verder wil versterken en ontwikkelen. Toerisme is dan ook hier benoemd als een speerpuntsector. Ter ondersteuning en versteviging van het toeristisch beleid van de gemeente past een verruiming van de winkeltijden. Reeds in ons beleidsplan Toerisme en Recreatie van 2004 hebben we al ingezet op verweving van de functies Toerisme/Recreatie en Winkelen als een afgeleide van het bekende Try and Buy-principe.

De vele overnachtingsmogelijkheden binnen de gemeente en het grote aantal dagattracties vragen gewoonweg om een ondersteuning vanuit het winkelbedrijf.

Mede daarom is in juni 2007 besloten om, in overleg met de Federatie Ondernemersverenigingen Rucphen (FOR), een proef te doen met een winkelopenstelling op zondagen. Deze proef werd eind 2007 geëvalueerd met een positief resultaat tot gevolg. Ondernemers, toeristen en bevolking reageerden enthousiast op de nieuwe mogelijkheden.

Alle vijf de ondernemersverenigingen (elk kerkdorp heeft een eigen vereniging) gingen dan ook akkoord met de continuering van de zondagopenstelling. Kleine winkeliers met weinig of geen personeel hebben niet aan de gemeente verzocht om aanpassing of stopzetting van de proefperiode of daarna. Naar wetenschap van de gemeente is er geen enkele kleine ondernemer in economische problemen geraakt door de zondagopenstelling. Ook zijn er bij de gemeente geen klachten of signalen bekend die duiden op ervaren overlast door winkelpersoneel.

 

 

Zondagsrust, leefbaarheid, veiligheid en openbare orde

De proefperiode en de daaropvolgende periode van ruim 4 jaar hebben bovendien bewezen dat er in de gemeente Rucphen geen negatieve invloed uitgaat van de openstelling van winkels op zondag. In de vijf jaar dat de winkels geopend mogen zijn op zondagen zijn er bij het gemeentebestuur geen klachten of signalen bekend geworden die betrekking hebben op verstoring van de zondagsrust, vermindering van de leefbaarheid of aantasting van de veiligheid of openbare orde. Een beperking van de zondagopenstelling ten opzichte van de huidige situatie zou naar de mening van de gemeenteraad dan ook geen enkel doel dienen. De gemeenteraad van Rucphen wil daarom graag de huidige situatie van zondagopenstelling, die als zeer positief wordt ervaren, continueren.