Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

Verordening cameratoezicht gemeente Rucphen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cameratoezicht gemeente Rucphen
CiteertitelVerordening cameratoezicht gemeente Rucphen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-201427-09-2017Onbekend

06-11-2013

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cameratoezicht gemeente Rucphen

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RUCPHEN;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013

gelet op artikel 151c Gemeentewet;

BESLUIT:

de Verordening cameratoezicht gemeente Rucphen vast te stellen.

 

Artikel 1 Bevoegdheid plaatsen camera's

De burgemeester heeft de bevoegdheid om, indien en voor zover dat in het belang van de handhaving van de openbare orde en de in artikel 2 van deze verordening genoemde voorwaarden, noodzakelijk is, te besluiten tot plaatsing van camera’s voor een periode van maximaal drie jaren ten behoeve van toezicht op een openbare plaats (Art. 2 Wom). Het cameratoezicht kan vervolgens telkens met de periode van maximaal drie jaren worden verlengd.

Artikel 2 Voorwaarden toepassing cameratoezicht

1.Cameratoezicht mag slechts worden toegepast als aan alle, in lid 2 van dit artikel genoemde voorwaarden, is voldaan.

2.

 • a.

  De burgemeester wijst de openbare plaats of plaatsen aan waar het toezicht zal plaatsvinden;

 • b.

  cameratoezicht mag slechts worden toegepast op openbare plaatsen die voldoen aan de in artikel 3 lid 2 genoemde gronden;

 • c.

  de doelstellingen als genoemd in artikel 4 dienen ten grondslag te liggen aan de toepassing van het cameratoezicht;

 • d.

  de burgemeester stelt, na overleg met de Officier van Justitie in het overleg, en bedoeld in artikel 13 van de Politiewet 2012, de periode vast waarin in het belang van de handhaving van de openbare orde daadwerkelijk gebruik van de camera’s plaatsvindt en de met de camera’s gemaakte beelden in elk geval rechtstreeks worden bekeken;

 • e.

  de burgemeester bedient zich bij de uitvoering van het in het eerste artikel bedoelde besluit van de onder zijn gezag staande politie;

 • f.

  de aanwezigheid van camera’s als bedoeld in het eerste lid van dit artikel is op duidelijke wijze kenbaar voor een ieder die de desbetreffende openbare plaats betreedt;

 • g.

  met de camera’s worden uitsluitend beelden gemaakt van een openbare plaats;

 • h.

  de met de camera’s gemaakt beelden mogen in het belang van de handhaving van de openbare orde worden vastgelegd en gedurende ten hoogste vier weken worden bewaard;

 • i.

  de burgemeester informeert terstond na het nemen van het besluit als bedoeld in lid 2 sub a van dit artikel, de raad over de inhoud van het besluit alsmede de redenen welke tot dat besluit hebben geleid.

Artikel 3 Openbare plaats waar cameratoezicht toegepast mag worden

 • 1.

  Cameratoezicht mag slechts worden toegepast in gebieden die voldoen aan de in lid 2 van dit artikel genoemde criteria.

 • 2.

  Op de aan te wijzen openbare plaats dient regelmatig een groep mensen aanwezig te zijn en/of meerdere delicten plaats te hebben gevonden.

Artikel 4 Doelstellingen cameratoezicht

 • 1.

  De in lid 2 van dit artikel genoemde doelstellingen dienen ten grondslag te liggen aan een besluit als genoemd in artikel 2 lid 2 sub a van deze verordening.

 • 2.

  De doelstellingen in verband met cameratoezicht zijn:

  • a.

   Afname aantal geweldsdelicten en/of openbare orde verstoringen;

  • b.

   verbetering oplossing strafbare feiten;

  • c.

   voorkomen belemmeringen hulpverlening en verbetering van de hulpverlening aan slachtoffers, vroegtijdig kunnen ingrijpen om verdere escalatie te voorkomen;

  • d.

   terugdringen van het onveiligheidsgevoel.

Artikel 5 Opsporing

De vastgelegde beelden, bedoeld in artikel 2 lid 2 sub h, kunnen met inachtneming van de Wet politiegegevens worden verstrekt ten behoeve van de opsporing van een gepleegd strafbaar feit.

Artikel 6 Evaluatie

 • 1.

  De burgemeester zendt na afloop van ieder jaar een beknopt verantwoordingsverslag aan de raad over het gevoerde cameratoezicht.

 • 2.

  Naast het verslag als bedoeld in lid 1 van dit artikel, verricht de burgemeester een evaluatie een half jaar voor het aflopen van een eventuele termijnverlenging zoals bedoeld in artikel 1.

 • 3.

  Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde evaluatie uitwijst dat voortzetten van het cameratoezicht op de betreffende openbare plaats(en) als bedoeld in artikel 2 lid 2 sub a, niet langer noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde, besluit de burgemeester dat het cameratoezicht op de openbare plaats(en) wordt beëindigd.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening cameratoezicht gemeente Rucphen.

Aldus vastgesteld door

de raad van de Gemeente Rucphen

in zijn openbare vergadering van 6 november 2013

de griffier,

J.Rosiers-Goorden MSc.

de voorzitter,

mr. M. van der Meer Mohr.