Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

1e Wijziging van de VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2014.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling1e Wijziging van de VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2014.
Citeertitel1e wijziging Legesverordening Rucphen 2014.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-201401-01-2015Onbekend

12-02-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

1e Wijziging van de VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2014.

 

 

1e Wijziging Legesverordening Rucphen 2014

De raad van de gemeente Rucphen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 januari 2014;

gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A);

gezien het advies van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) van 30 januari 2014;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

1e Wijziging van de VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2014.

Artikel I

A.Artikel 2 wordt vervangen door:

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

B.Artikel 3 wordt vervangen door:

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

C.Hoofdstuk 3 van titel 1 van de bij de Legesverordening Rucphen 2014 behorende tarieventabel wordt gewijzigd als volgt:

Hoofdstuk 3 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.3.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.3.1

van een nationaal paspoort:

 

1.3.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 66,95;

1.3.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,05;

1.3.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.3.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 66,95;

1.3.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,05;

1.3.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.3.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 66,95;

1.3.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,05;

1.3.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,05;

1.3.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.3.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 52,95;

1.3.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,35;

1.3.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.3.1 tot en met 1.3.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,07.

Artikel II

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel III, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel III
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 9 maart 2014 of, zo dit later is, de datum waarop de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A) in werking treden.

Artikel IV

Deze verordening wordt aangehaald als: 1e wijziging Legesverordening Rucphen 2014.

 

Aldus vastgesteld door

de raad van de gemeente Rucphen

in zijn openbare vergadering van 12 februari 2014

 

 

 

de voorzitter,

de griffier,

 

 

 

 

 

 

 

mr. M. van der Meer Mohr

J.C.W.M. Rosiers-Goorden MSc.