Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

COMPENSATIEREGELING SPORTVERENIGINGEN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCOMPENSATIEREGELING SPORTVERENIGINGEN
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Compensatieregeling sportverenigingen 2019

12-12-2018

gmb-2018-279435

Tekst van de regeling

Intitulé

COMPENSATIEREGELING SPORTVERENIGINGEN

 

De raad van de gemeente Rucphen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Titel 4.2. Subsidies van de Algemene wet bestuursrecht;

gezien het advies van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) van 29 november 2018;

 

b e s l u i t vast te stellen de:

COMPENSATIEREGELING SPORTVERENIGINGEN 2019

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder een sportvereniging:

1. een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die zich ten doel stelt het in clubverband beoefenen van een sport;

2. statutair gevestigd is in de gemeente Rucphen;

3. die geen onderneming drijft als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder e van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en,

 

Artikel 2 Doel van de regeling

De regeling beoogt sportverenigingen met een eigen accommodatie te compenseren in te betalenonroerende-zaakbelastingen en rioolheffing.

 

Artikel 3 Subsidieverlening

1. aan een sportvereniging wordt subsidie verleend voor de door deze sportvereniging verschuldigde onroerende-zaakbelastingen en rioolheffing.

2. de hoogte van het subsidiebedrag is gelijk aan het totaalbedrag van de onroerende-zaakbelastingen en rioolheffing die de sportvereniging in het betreffende kalenderjaar aan de gemeente verschuldigd is.

3. het besluit tot verlening van subsidie houdt tevens de vaststelling in.

 

Artikel 4 Subsidieverstrekking

Het subsidiebedrag wordt uitgekeerd aan de sportvereniging vóór de vervaldatum van de opgelegde aanslag.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

1. De "Compensatieregeling sportverenigingen Rucphen 2012" van 15 december 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang.

2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019.

 

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als "Compensatieregeling sportverenigingen Rucphen 2019".

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 12 december 2018, 

 

de griffier, J.C.W.M. Rosiers-Goorden MSc.

de voorzitter, mr. M. van der Meer Mohr.