Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

BESLUIT GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBESLUIT GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2019

12-12-2018

gmb-2018-280219

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID 2019

De raad van de gemeente Rucphen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

gezien het advies van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) van 29 november 2018;

b e s l u i t vast te stellen het:

 

BESLUIT GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID 2018.

 

Artikel 1 Reikwijdte beleidsregel kwijtschelding

 

Bij de invordering kan slechts kwijtschelding worden verleend van gemeentelijke heffingen indien dit op basis van de betreffende belastingverordening is toegestaan.

Artikel 2 Kosten van bestaan

 

 

 • 1.

  Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

   

  Artikel 3 Netto kosten kinderopvang

  Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

   

  Artikel 4 Kwijtschelding aan ondernemers

  Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

   

  Artikel 5 Overgangsrecht en inwerkingtreding

 • 1.

  De “Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Rucphen” 2018 vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2017 wordt op het in het derde lid genoemde tijdstip ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de verzoeken om kwijtschelding die zijn ingediend vóór de in het derde lid genoemde datum van toepassing van deze regeling.

 

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 

 • 3.

  De datum van toepassing van deze regeling is 1 januari 2019.

   

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Rucphen 2019.

 

*


*

Aldus vastgesteld door

de raad van de gemeente Rucphen

in zijn openbare vergadering van 12 december 2018,

 

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

J.C.W.M. Rosiers-Goorden MSc.

mr. M. van der Meer Mohr.