Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

Lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen gemeente Rucphen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLijst categorieën verklaring van geen bedenkingen gemeente Rucphen
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201901-04-2020Lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen gemeente Rucphen

20-03-2019

gmb-2019-72466

Tekst van de regeling

Intitulé

Lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen gemeente Rucphen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen maken bekend dat overeenkomstig artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht, de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 maart 2019 de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen gemeente Rucphen heeft vastgesteld.

 

Toelichting

In artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is bepaald dat een aanvraag om omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan, niet kan worden verleend voordat de gemeenteraad heeft verklaard dat er geen bedenkingen bestaan tegen verlening van de vergunning. De gemeenteraad heeft op 11 november 2010 een lijst van categorieën vastgesteld waarbij een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) niet vereist is. In die gevallen is het college bevoegd te beoordelen of een activiteit in overeenstemming of in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Bij toepassing van de lijst bleek dat soms de categorieën te strikt geformuleerd zijn (bijvoorbeeld de herbouw van een woning in de bebouwde kom of bij herinrichting van privaat terrein).

Deze lijst wordt per 1 april 2019 ingetrokken en vervangen door een nieuwe lijst. De volledige lijst is te raadplegen op www.overheid.nl . Een schriftelijk exemplaar ligt vanaf 28 maart 2019 gedurende zes weken (t/m 8 mei 2019) ter inzage in het gemeentehuis. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur. U kunt zich hiervoor melden bij de receptie.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2019. Het raadsbesluit van 11 november 2010 met de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen wordt ingetrokken per 1 april 2019.

 

Geen bezwaar en beroep

De lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen, is een algemeen verbindend voorschrift. Hiertegen staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar/beroep open.

 

Lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen gemeente Rucphen

Inhoudelijk

Geen verklaring van geen bedenkingen van de raad van de gemeente Rucphen is vereist in de volgende gevallen:

 

 • 1.

  Indien reeds een stedenbouwkundige visie, stedenbouwkundige randvoorwaarden, masterplan, gebiedsvisie, projectplan of daarmee te vergelijken ruimtelijk kader is vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen, is geen verklaring van geen bedenkingen vereist.  

  Toelichting: Indien de raad reeds ruimtelijke kaders heeft vastgesteld, is het college gehouden aan deze kaders. De activiteit dient dan uiteraard te voldoen aan deze kaders.

   

 • 2.

  Indien sprake is van realisering van woningbouw in de bebouwde kom zoals deze is opgenomen in de Bouwverordening, is geen verklaring van geen bedenkingen vereist, mits het te realiseren aantal woningen niet meer dan twee bedraagt.  

  Toelichting: De realisatie van twee woningen is planologisch gezien van beperkte impact in de bebouwde kom. In de Bouwverordening is de bebouwde kom opgenomen. De definitie bestaand stedelijk gebied die eerder was opgenomen was te beperkend waardoor er voor is gekozen om de kommen uit de Bouwverordening te hanteren. Grootschalige bouwprojecten kunnen hier gelet op het maximum van twee niet onder geschaard worden en blijven dus via een verklaring van geen bedenkingen voorbehouden aan de raad.

   

 • 3.

  Indien sprake is van realisering van maatschappelijke voorzieningen of voorzieningen ten behoeve van sport, in de bebouwde kom zoals deze is opgenomen in de Bouwverordening, de maximale oppervlakte van de bebouwing inclusief het oppervlak van bouwwerken geen gebouw zijnde, niet meer dan 1.500 m2 bedraagt en de activiteit in overeenstemming is met rijks- of provinciaal beleid, is geen verklaring van geen bedenkingen vereist.  

  Toelichting: Het op peil houden van maatschappelijke- en sport voorzieningen en het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen op dat gebied, komt veelal voort uit raadsbeleid. De ontwikkelingen kunnen op grond van het maatschappelijk belang, binnen de bestaande beleidskaders, op basis van deze lijst zonder nadere heroverweging worden gerealiseerd.

   

 • 4.

  a. Aanleg van nieuwe en aanpassing van bestaande lokale weg- en waterinfrastructuur en niet structuurbepalende groenvoorzieningen, in de bebouwde kom zoals deze is opgenomen in de Bouwverordening.

  b. Het wijzigen van het gebruik van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van privaat gebied (weg- en waterinfrastructuur en groenvoorzieningen) in de bebouwde kom zoals deze is opgenomen in de Bouwverordening.

   

  Toelichting:

  a. Aanpassing van de openbare ruimte en in het bijzonder de optimalisatie van verkeersafwikkeling, het oppervlaktewaterbeheer en openbare groenvoorzieningen vindt plaats in het kader van het algemeen belang en komen veelal voort uit raadsbeleid zoals het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Deze ontwikkelingen kunnen op grond van het maatschappelijk belang, binnen de bestaande beleidskaders, zonder nadere heroverweging worden geëffectueerd. Deze regeling heeft uitsluitend betrekking op lokale infrastructurele voorzieningen.

  b. Bij herinrichting van privaat terrein is het soms gewenst om andere functies toe te staan. Dit kan noodzakelijk zijn in verband met het optimaliseren van verkeersafwikkeling, parkeren, waterbeheer en groenvoorzieningen.

   

 • 5.

  Indien sprake is van een dringende behoefte (urgentie), het bestemmingsplan reeds in voorbereiding is, maar nog niet in ontwerp ter inzage is gelegd, is geen verklaring van geen bedenkingen vereist. 

  Toelichting: Met deze categorie van gevallen zal zeer terughoudend worden omgegaan. Het biedt echter wel de mogelijkheid om in dringende gevallen een versnelde procedure te voeren indien dit gewenst is.

   

Procedureel

Geen verklaring van geen bedenkingen van de raad van de gemeente Rucphen is vereist in de volgende gevallen:

 

 • 6.

  Indien reeds op voorhand duidelijk is dat de aanvraag om omgevingsvergunning op andere gronden dan planologische, geweigerd moet worden en de aanvrager niet heeft verzocht om een omgevingsvergunning voor de onderdelen waarvoor deze niet behoeft te worden geweigerd, is geen verklaring van geen bedenkingen vereist.  

  Toelichting: De omgevingsvergunning kan bestaan uit meerdere deelactiviteiten. Deze deelactiviteiten (bouw, sloop, kap, milieu, gebruik, monument enz.) hebben allen een toetsingskader in de centrale of decentrale regelgeving. Indien een onderdeel van de omgevingsvergunning geweigerd moet worden, dient de gehele omgevingsvergunning geweigerd te worden. Hierop geldt de uitzondering dat de aanvrager kan verzoeken om de omgevingsvergunning toch te verlenen voor de deelactiviteiten die wel vergund kunnen worden. Doet hij dat wel dan kan het toch nog noodzakelijk zijn om een verklaring van geen bedenkingen aan te vragen. Zo niet, dan is het overbodig om de raad de aanvraag voor een verklaring van geen bedenkingen voor te leggen, aangezien zich dan reeds een andere weigeringsgrond heeft voorgedaan.

   

 • 7.

  Indien een ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage heeft gelegen en er geen zienswijzen zijn ingediend, is geen definitieve verklaring van geen bedenkingen vereist.  

  Toelichting: De raad neemt op een bepaald moment het besluit om een ontwerpverklaring ter inzage te leggen. Daarmee wordt aangegeven dat zij positief staan tegenover de betreffende ontwikkeling. Indien er geen zienswijzen worden ingediend, bestaan er geen redenen om de raad nog het definitieve besluit omtrent de verklaring van geen bedenkingen te laten nemen. Er zijn immers geen zienswijzen die de eerder ingenomen positieve grondhouding kunnen doen veranderen.

   

Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Rucphen op 20 maart 2019