Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

Wegsleepverordening Rucphen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening Rucphen 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenMandaatbesluit Openingsuren bewaarplaats Wegsleep- en bewaarovereenkomst Werkinstructie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-2019Wegsleepverordening Rucphen 2019

06-02-2019

gmb-2019-73662

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening Rucphen 2019

 

De raad van de gemeente Rucphen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 december 2018;

 

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 

gezien het advies van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) van 24 januari 2019;

 

b e s l u i t

vast te stellen de:

 

WEGSLEEPVERORDENING RUCPHEN 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeertekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1 RVV 1990;

 • e.

  wegen: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wet;

 • f.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de Wet;

 • g.

  aanhangwagen: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder d van de Wet;

 • h.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen;

 • i.

  GVW: (Gross Vehicle Weight) het maximum bruto voertuiggewicht;

 

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

 • 1.

  Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de grenzen van de gemeente Rucphen aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het Besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

 

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het terrein van een door het college te bepalen sleepbedrijf.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college bepaald.

 

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats alsmede de kosten voor het bewaren van een voertuig zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

 • 2.

  De wijze van innen wordt nader door het college vastgesteld.

 

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

1. De "Wegsleepveordening gemeente Rucphen" van 11 december 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid bedoelde datum van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Wegsleepverordening Rucphen 2019".

  

Aldus vastgesteld door

de raad van de gemeente Rucphen

in zijn openbare vergadering van 6 februari 2019,

 

de griffier, J.C.W.M. Rosiers-Goorden MSc.

 

de voorzitter, mr. M. van der Meer Mohr.

 

TARIEVENTABEL

ex artikel 4 Wegsleepverordening Rucphen 2019

  

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig c.q. motorrijtuig naar de bewaarplaats zijn voor voertuigen tot 3.500 kg GVW:

  • a.

   op een werkdag (maandag tot en met vrijdag) excl. BTW; € 139,00

  • b.

   op zaterdag, zondag of feestdag excl. BTW. € 139,00

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig c.q. motorrijtuig tot 3.500 kg GVW bedragen:

  • a.

   voor de eerste drie etmalen of een gedeelte daarvan excl. BTW; € 0,00

  • b.

   voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan excl. BTW. € 10,00

 • 3.

  Voor het overbrengen van een voertuig c.q. motorrijtuig vanaf 3.500 kg GVW geldt als tarief de kosten die, conform de artikelen 12 en 13 van het besluit, door de berger aan de gemeente in rekening worden gebracht.

 • 4.

  Voor het bewaren van een voertuig c.q. motorrijtuig vanaf 3.500 kg GVW geldt als tarief de kosten die, conform de artikelen 12 en 13 van het besluit, door de berger aan de gemeente in rekening worden gebracht.

  

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Rucphen van 6 februari 2019 tot vaststelling van de "Wegsleepverordening Rucphen 2019".

 

De griffier van Rucphen,