Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

Verordening winkeltijden gemeente Rucphen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Rucphen 2019
CiteertitelWinkeltijdenverordening Rucphen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening winkeltijden gemeente Rucphen 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3, eerste lid, van de Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2019Verordening winkeltijden gemeente Rucphen 2019

08-05-2019

gmb-2019-126070

AZ19/034682

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Rucphen 2019
Winkeltijdenverordening Rucphen 2019 vastgesteld

De gemeenteraad van Rucphen heeft op 8 mei 2019 de Winkeltijdenverordening Rucphen 2019 vastgesteld. De Verordening winkeltijdenwet gemeente Rucphen 2012 wordt ingetrokken per 1 juni 2019. De nieuwe verordening voorziet in een algemene vrijstelling van het verbod voor winkels om op zon- en feestdagen open te zijn tussen 8.00 en 20.00 uur.

Ter inzage

De verordening treedt in werking op 1 juni 2019 en ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis vanaf 23 mei tot en met 3 juli 2019. De verordening is langs de elektronische weg te raadplegen via www.rucphen.nl Tegen dit besluit staat geen mogelijkheid open tot bezwaar of beroep.

Rucphen,

22 mei 2019

 

RAADSBESLUIT

Winkeltijdenverordening Rucphen 2019

8 mei 2019

 

 

De raad van de gemeente Rucphen,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 maart 2019

 

overwegende het belang van verruimde openingstijden op zon- en feestdagen,

 

gelet op gewijzigde Winkeltijdenwet;,

 

gehoord de commissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu op 10 april 2019

 

besluit:

  • 1.

    De “Verordening winkeltijden gemeente Rucphen 2019” vast te stellen en in werking te laten treden per 1 juni 2019.

   

Verordening winkeltijden gemeente Rucphen 2019

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: de Winkeltijdenwet;

b. winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

c. feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

d. college: het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 2. Vrijstelling

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling voor werkdagen tussen 6.00 en 22.00 uur en op alle zondagen en feestdagen tussen 08:00 en 20:00 uur.

 

Artikel 3. Individuele ontheffingen

1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden.

2. Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan de ontheffing.

3. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

 

Artikel 4. Beslistermijn

1. Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken.

2. Het college kan de beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen.

 

Artikel 5. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

f. de houder dit aanvraagt.

 

Artikel 6. Overdracht van de ontheffing

1. Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

2. In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

 

Artikel 7. Intrekking voorgaande verordening

De Verordening winkeltijdenwet gemeente Rucphen 2012 wordt ingetrokken.

 

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking per 1 juni 2019.

 

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Rucphen 2019.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen

in zijn openbare vergadering van 8 mei 2019

 

de griffier,

de voorzitter,

     

J.C.W.M. Rosiers-Goorden MSc.

mr. M. van der Meer Mohr.