Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

Verordening Uitsluitend Recht Milieustraat Etten-Leur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Uitsluitend Recht Milieustraat Etten-Leur
CiteertitelVerordening Uitsluitend Recht Milieustraat Etten-Leur
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2019Verordening Uitsluitend Recht Milieustraat Etten-Leur

11-12-2019

gmb-2019-311031

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Uitsluitend Recht Milieustraat Etten-Leur

De raad van de gemeente Rucphen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2019;

gelet op het bepaalde in artikel 147, eerste lid en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in artikel 11 van de Europese richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.24 sub a van de Aanbestedingswet 2012;

overwegende dat:

- de gemeente Rucphen op grond van het bepaalde in artikel 10.22 lid 1 sub b Wet milieubeheer dient zorg te dragen voor het ter beschikking stellen van een plaats waar haar inwoners in voldoende mate gelegenheid wordt geboden om grove huishoudelijke afvalstoffen achter te laten (hierna: Milieustraat), hetzij binnen de gemeente zelf hetzij binnen een ander gemeente;

- de gemeente Rucphen om de beweegredenen zoals genoemd in haar besluit van 18 september 2019 heeft besloten tot staking van de exploitatie van de eigen Milieustraat per 31 december 2019 en tot het aangaan van samenwerking met de gemeente Etten-Leur voor het gebruik van de Milieustraat van Etten-Leur door de inwoners van de Gemeente Rucphen per 1 januari 2020;

- de gemeente Rucphen met het oog op die samenwerking een uitsluitend recht wenst te verlenen aan de gemeente Etten-Leur voor het aanbieden van de gelegenheid tot het achterlaten van grove huishoudelijke afvalstoffen aan de inwoners van Rucphen voor de duur van drie jaar;

BESLUIT:

De ‘Verordening Uitsluitend Recht Milieustraat’ vast te stellen.

Artikel 1

Met toepassing van artikel 11 van de Europese richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.24 sub a van de Aanbestedingswet 2012 wordt een uitsluitend recht verleend aan de Gemeente Etten-Leur voor het bieden van de gelegenheid aan de inwoners van de Gemeente Rucphen tot het achterlaten van grove huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 2

Het uitsluitend recht wordt verleend voor de duur van drie jaar, beginnend op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2022.

Artikel 3

1. Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van deze verordening.

2. Het door de Gemeente Etten-Leur bieden van de gelegenheid aan de inwoners van de Gemeente Rucphen tot het achterlaten van grove huishoudelijke afvalstoffen, vindt plaats op basis van een door de Gemeente Rucphen met de Gemeente Etten-Leur te sluiten overeenkomst waarin wordt bepaald welke taken, diensten en producten tegen welke voorwaarden en tarieven worden uitgevoerd.

Artikel 4

1. Deze verordening treedt in werking op de 1e dag na bekendmaking.

2. Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening Uitsluitend Recht Milieustraat Etten-Leur’.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen

in zijn openbare vergadering van 11 december 2019,

*  

 


*

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

J.C.W.M. Rosiers-Goorden MSc.

mr. M. van der Meer Mohr.