Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

Schadecompensatieregeling sport en cultuur 2020 als gevolg van de uitbraak COVID-19 (CORONA)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSchadecompensatieregeling sport en cultuur 2020 als gevolg van de uitbraak COVID-19 (CORONA)
CiteertitelSchadecompensatieregeling Sport en Cultuur 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpschadecompensatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2020Schadecompensatieregeling corona

08-07-2020

gmb-2020-176093

Tekst van de regeling

Intitulé

Schadecompensatieregeling sport en cultuur 2020 als gevolg van de uitbraak COVID-19 (CORONA)

De raad van de gemeente Rucphen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 juni 2020;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) van 25 juni 2020;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

SCHADECOMPENSATIEREGELING SPORT EN CULTUUR 2020 ALS GEVOLG VAN DE UITBRAAK COVID-19 (CORONA)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   schade: het nadelige financiële gevolg van de uitbraak COVID-19;

  • b.

   (sport)vereniging: een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die zich ten doel stelt het in groepsverband beoefenen van een sport-, jeugd- of culturele activiteit;

  • c.

   sociaal culturele instellingen: een instelling met volledige rechtsbevoegdheid die zich ten doel stelt het stimuleren, ondersteunen en activeren van het plaatselijk sociaal cultureel werk en de vrijwilligers daarin;

  • d.

   gemiddelde maandomzet: de gemiddelde omzet per maand uit het meeste recente jaarverslag van de aanvrager.

Artikel 2 Doel van de regeling

De regeling beoogt bij te dragen aan de continuïteit van de Rucphense (sport)verenigingen en sociaal culturele instellingen door de nadelige financiële gevolgen van de uitbraak COVID-19 deels te compenseren.

Artikel 3 Reikwijdte

 • 1.

  De regeling is van toepassing op (sport)verenigingen en sociaal culturele instellingen die statutair gevestigd zijn in de gemeente Rucphen;

 • 2.

  De regeling beperkt zich tot (sport)verenigingen en sociaal culturele instellingen die een bestaande subsidierelatie hebben met de gemeente Rucphen;

 • 3.

  De regeling beperkt zich tot (sport)verenigingen en sociaal culturele instellingen die geen onderneming drijven als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder e van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969.

Artikel 4 Schadecompensatie

 • 1.

  Aan een (sport)vereniging met eigen accommodatie wordt compensatie verleend voor:

  • a.

   vijftig procent (50%) van de marge op de gemiddelde maandomzet uit bar of kantine, uitgaande van een marge van zestig procent (60%), over een periode van drie maanden;

  • b.

   vijfenzeventig procent (75%) van de gemiddelde maandomzet uit (zaal)verhuur, over een periode van drie maanden;

 • 2.

  Aan een sociaal culturele instelling wordt compensatie verleend voor:

  • a.

   vijftig procent (50%) van de marge op de gemiddelde maandomzet uit bar of kantine, uitgaande van een marge van zestig procent (60%), over een periode van drie maanden;

  • b.

   vijfenzeventig procent (75%) van de gemiddelde maandomzet uit (zaal)verhuur, over een periode van drie maanden;

 • 3.

  Aan een (sport)vereniging zonder eigen accommodatie wordt compensatie verleend voor:

  • a.

   honderd procent (100%) van de betaalde huurpenningen, indien geen gebruik kon worden gemaakt van het gehuurde object, maar er wel sprake is van een contractuele betaalverplichting, over een periode van drie maanden;

  • b.

   vijftig procent (50%) van gederfde netto inkomsten, indien dit past bij het doel en de strekking van de regeling en kan worden aangetoond;

 • 4.

  De gemiddelde maandomzet wordt gebaseerd op de omzet uit jaar t-1 en t-2 uit het meest recente jaarverslag;

 • 5.

  De betaalde huurpenningen moeten blijken uit een bewijs van betaling.

  Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  Aanvragen dienen uiterlijk 1 oktober 2020 te zijn ingediend bij het college van burgemeester en wethouders;

 • 2.

  Bij toekenning van € 10.000,00 of meer is het college van burgemeester en wethouders bevoegd om aanvullende documenten ter verantwoording van de geleden schade op te vragen.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1.

  Aan (sport)verenigingen en sociaal culturele instellingen wordt geen compensatie verleend voor:

  • a.

   opbrengstverlies als gevolg van het wegvallen van sponsoring;

  • b.

   opbrengstverlies als gevolg van het niet innen of heffen van contributie.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Indien, gelet op het doel en de strekking van de regeling, de toepassing van de regeling kan leiden tot onbillijkheden van overwegende aard in niet precies te voorziene gevallen of groepen van gevallen, is het college bevoegd af te wijken van de regeling.

Artikel 8 Uitkering

De compensatie wordt uiterlijk twee weken na toekenning uitgekeerd.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als "Schadecompensatieregeling sport en cultuur 2020".

 • Aldus vastgesteld door

  de raad van de gemeente Rucphen

  in zijn openbare vergadering van 8 juli 2020

  de griffier,

  de voorzitter,

  Th.P.P. Broek

  mr. M. van der Meer Mohr