Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELD 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELD 2011
CiteertitelVerordening marktgeld Rucphen 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Onbekend
 2. artikel 229, eerste lid, onderdeel a en b van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuwe regeling

16-12-2010

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELD 2011

 

 

 •  

 

 

VERORDENING MARKTGELD

 

De raad van de gemeente Rucphen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2010;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, onderdeel a en b van de Gemeentewet;

 

gezien het advies van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) van

2 december 2010;

 

b e s l u i t  vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELD 2011.

 Artikel 1  Belastbaar feit

In deze gemeente wordt onder de naam van marktgeld een recht geheven voor het innemen van een standplaats, als bedoeld in artikel 1 van de Verordening regelende het marktwezen in de gemeente Rucphen, op het voor het houden van de wekelijkse warenmarkt bestemde terrein.

 Artikel 2  Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie een standplaats ter beschikking is gesteld.

 Artikel 3  Maatstaf van heffing

De maatstaf van heffing waarnaar het in artikel 1 bedoelde marktgeld wordt geheven is de lengte van de standplaats.

 Artikel 4  Belastingtijdvak

 • 1.

  1.     Het belastingtijdvak is een dag.

 • 2.

  2.     In afwijking van het eerste lid is het belastingtijdvak bij een abonnement gelijk aan een kalenderkwartaal.

 Artikel 5  Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  1.     Het marktgeld is verschuldigd bij het begin van het tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  2.     Indien van een standplaats, waarvoor het marktgeld bij abonnement is voldaan, niet langer gebruik wordt gemaakt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel marktdagen van het voor dat tijdvak verschuldigde marktgeld als er in dat tijdvak na het einde van de belastingplicht, nog volle marktdagen overblijven. De ontheffing wordt berekend naar evenredigheid van het aantal marktdagen.

 • 3.

  3.     Indien van een standplaats, waarvoor het marktgeld bij abonnement is voldaan, gedurende een of meerdere marktdagen geen gebruik kan worden gemaakt omdat het marktterrein voor andere activiteiten in gebruik is, wordt teruggaaf verleend tenzij door het college van burgemeester en wethouders een andere plaats voor het houden van de markt is aangewezen. De teruggaaf wordt berekend door het aantal marktdagen dat geen gebruik van de standplaats kan worden gemaakt te vermenigvuldigen met het tarief per marktdag.

 Artikel 6  Tarief

 • 1.

  1.     Het marktgeld bedraagt per marktdag of gedeelte daarvan voor een standplaats met een lengte van 4 meter of minder € 4,00 te verhogen met € 4,00 voor elke 4 meter meer lengte of een gedeelte daarvan.

 • 2.

  2.     Bij een abonnement wordt het marktgeld berekend door het aantal marktdagen in het kalenderkwartaal te vermenigvuldigen met het tarief per marktdag.

 Artikel 7  Wijze van heffing

 • 1.

  1.     Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur.

 • 2.

  2.     Het verschuldigde bedrag wordt in de kennisgeving, de nota of de andere schriftuur vermeld.

 Artikel 8  Tijdstip van betaling

Het marktgeld is verschuldigd en moet worden voldaan:

 • 1.

  1.     Indien het marktgeld op basis van abonnement over een tijdvak van een kalenderkwartaal wordt voldaan, binnen zes weken ná de dagtekening van de nota.

 • 2.

  2.     Indien het marktgeld op de marktdag wordt voldaan, op het tijdstip waarop het gebruik van de standplaats aanvangt.

 Artikel 9  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgeld.

 Artikel 10  Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

 Artikel 11  Inwerkingtreding

 • 1.

  1.     De “Verordening marktgeld Rucphen 2010” van 17 december 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  2.     Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  3.     De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening marktgeld Rucphen 2011”.

 

 •  

  Aldus vastgesteld door

  de raad van de gemeente Rucphen

  in zijn openbare vergadering van 16 december 2010

   

   

   

  de voorzitter,

  de griffier,

   

   

   

   

   

   

   

  M.J.A.J. Lazeroms, plv.

  drs. R.A.F. van Pareren