Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Verordening tot vergoeding van het ophalen van oud papier van huishoudens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot vergoeding van het ophalen van oud papier van huishoudens
CiteertitelVerordening tot vergoeding van het ophalen van oud papier van huishoudens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpinzameling oud papier

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is alleen van kracht voor het grondgebied van de voormalige gemeente Schagen. De regeling is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Schagen, welke is opgeheven met ingang van 1 januari 2013. Op grond van artikel 28 van de Wet algemene regels gemeentelijke indeling behoudt deze regeling haar rechtskracht voor het grondgebied waarvoor ze is vastgesteld gedurende twee jaar, tenzij de regeling eerder wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-2012Onbekend

25-09-2012

Schager Weekblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot vergoeding van het ophalen van oud papier van huishoudens

 

 

Opmerkingen m.b.t. de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum

inwerkingtreding

Terugwerkende kracht t/m

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-2012

 

nieuwe regeling

Schager Weekblad

d.d. 03 oktober 2012

onbekend

Verordening tot vergoeding van het ophalen van oud papier van huishoudens

De raad van de gemeente Schagen;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2012;

B E S L U I T:

vast te stellen de:

Verordening tot vergoeding van het ophalen van oud papier van huishoudens;

Artikel 1 Doelgroep

 • 1.

  Deze verordening richt zich tot verenigingen of instellingen in de gemeente Schagen die oud papier ophalen van huishoudens in de gemeente Schagen.

 • 2.

  Voor een vergoeding op grond van deze verordening komt in aanmerking een vereniging of instelling ingeschreven in het Verenigingen- of Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel, die blijkens de statuten een maatschappelijk of cultureel doel nastreeft voor inwoners van de gemeente Schagen.

 • 3.

  Een aanvraag om in aanmerking te mogen komen voor het ophalen van oud papier met gebruikmaking van deze verordening geschiedt schriftelijk.

Artikel 2 Nadere regels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere regels te stellen betreffende de in deze verordening geregelde onderwerpen. Zij kunnen de gemeente in wijken verdelen en het ophalen van oud papier in de wijk toewijzen aan een vereniging of instelling die de wens te kennen heeft gegeven in een wijk papier te willen ophalen.

Artikel 3 Verplichtingen

 • 1.

  Een vereniging of instelling die gebruik wil maken van deze regeling dient aan burgemeester en wethouders aan te tonen dat zij in staat is: tenminste eenmaal per maand huis-aan-huis het oud papier op te halen. Zij moet daarbij voldoen aan de door of namens gecontracteerde papiervervoerder te stellen eisen aan vrijwilligers.

 • 2.

  Papier dient afkomstig te zijn van huishoudens die in Schagen zijn gevestigd.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen een andere wijze van inzamelen toestaan.

Artikel 4 Vergoeding

 • 1.

  De vergoeding wordt toegekend per kilogram opgehaald oud papier.

 • 2.

  Geen vergoeding wordt gegeven voor papier dat niet van huishoudelijke oorsprong is.

 • 3.

  De vergoeding bedraagt vanaf 1 januari 2008 tot 1 januari 2014 € 42,50 per 1000 kilogram.

 • 4.

  Een voorschot op de vergoeding wordt maandelijks verstrekt.

Artikel 5 Wijze van indienen / aanvraag om vergoeding

 • 1.

  Een aanvraag om een vergoeding gebeurt door middel van een kopie van de weegbrief.

 • 2.

  De gemeente controleert de aanvraag aan de hand van de overzichten die zij maandelijks krijgt van de gecontracteerde papiervervoerder.

Artikel 6 Inspanningspremie

 • 1.

  Indien in een kalenderjaar de hoeveelheid oud papier hoger is dan in het j aar met de hoogste opbrengst van een van de vijf daaraan vooraf gaande kalenderjaren, dan wordt de meeropbrengst ten opzichte van dat jaar met de hoogste opbrengst beloond met een premie boven de vergoeding van € 22,69 per 1.000 kilogram.

 • 2.

  De premie als omschreven in lid 1 wordt per individuele ophaler bepaald.

Artikel 7 Wijze van betaling

Betaling gebeurt op de giro- of bankrekening van de aanvrager.

Artikel 8 Overgangsbepalingen

De verenigingen die onder de vigeur van de regeling als bedoeld in artikel 9, eerste lid inzamelden worden geacht op de datum van inwerkingtreding van deze verordening te voldoen aan de bepalingen van de artikelen 1 en 3.

Artikel 9 In werkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 april 2000, met uitzondering van artikel 7 dat per 1 januari 2001 in werking treedt, tevens is daarbij vervallen de regeling van 29 april 1981, sedert dien gewijzigd.

 • 2.

  De 2de wijziging van de regeling treedt op 4 oktober 2012 in werking.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening tot vergoeding van het ophalen van oud papier van huishoudens”..

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van 25 september 2012.