Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schagen houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges Verordening leges 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Schagen houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges Verordening leges 2015
CiteertitelVerordening leges 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelasting
Externe bijlageTarieventabel leges 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2015.

De bekendmaking van deze wijziging is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156 lid 2 aanhef Gemeentewet
 2. artikel 156 lid 2 onderdeel h Gemeentwet
 3. artikel 229 lid 1 aanhef Gemeentewet
 4. artikel 229 lid 1 onderdeel b Gemeentewet
 5. artikel 2 lid 2 Paspoortwet
 6. artikel 7 Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201501-01-2016artikel 4

30-06-2015

Onbekend

.
01-01-201501-07-2015Nieuwe regeling

25-11-2014

Gemeenteblad Schagen, 5 december 2014

2014-23

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering leges 2015

De raad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014;

gelezen het advies van de commissie Bestuur d.d. 12 november 2014;

gelet op de artikelen 156, tweede lid aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering leges 2015

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  “week”: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  “maand”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  “jaar”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • f.

  “commercieel evenement/activiteit”: een evenement/activiteit dat/die:

  • -

   een individueel, persoonlijk of groepswinstoogmerk heeft: of

  • -

   bedrijfsmatig van aard is; of

  • -

   mede door commerciële bedrijven wordt ontplooid;

 • g.

  “niet-commerciële evenement/activiteit”: een evenement/activiteit dat/die:

  • -

   geen individueel, persoonlijk of groepswinstoogmerk hebben: en

  • -

   niet bedrijfsmatig van aard is: en

  • -

   worden ook niet door commerciële bedrijven (mede) ontplooid: en

  • -

   een beoogde doelstelling van sociale, pedagogische, sportieve, charitatieve of culturele aard: en

  • -

   georganiseerd door stichtingen en verenigingen, waarvan de inkomsten worden aangewend om de continuïteit van de eigen activiteiten te waarborgen of worden ingezet voor een goed doel.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens een exploitatieplan zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening zijn of worden verhaald;

 • b.

  het in behandeling nemen van een aanvraag van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het toekennen van een uitkering, bijdrage ofwel subsidie;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een op de Algemene plaatselijke verordening Schagen 2013 gebaseerde vergunning voor een niet-commercieel evenement/activiteit;

 • e.

  diensten waarvan de kosten krachtens een anterieure overeenkomst zijn of worden verhaald.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingplichtige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 28 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  1) hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  2) hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  3) hoofdstuk 9, onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  4) hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel
 • 1.

  De “Verordening leges 2014”, vastgesteld op 17 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening leges 2015’.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 25 november 2014.

De raad van de gemeente Schagen,

griffier voorzitter

Mevrouw E. Zwagerman Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen