Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Verordening op de heffing en invordering van campergeld 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van campergeld 2016
CiteertitelVerordening campergeld 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening campergeld 2017.

Heffing per 1-1-2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201501-01-2017Nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad Schagen, 21-12-2015. Nr. 124416

2016-04

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van campergeld 2016

 

 

Intitulé

De raad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2015;

gelezen het advies van de commissie Bestuur d.d. 25 november 2015;

gelet op het bepaalde in artikel 229 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van campergeld 2016

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  camperplaats: een afgebakend gedeelte van de openbare weg nabij de Recreatiehaven van Schagen (maximaal 21 camperplaatsen) bestemd om door een camper te worden ingenomen.

 • b.

  camper: een (bestel)auto, ingericht voor het vervoeren van 2 of meer personen en kamperen c.q. buitenshuis verblijven met de mogelijkheid tot overnachten;

 • c.

  gebruiker: degene die een camperplaats inneemt. Als gebruiker wordt aangemerkt:

  • 1.

   de eigenaar van de camper;

  • 2.

   in geval van verhuur van de camper: degene op wiens naam de huurovereenkomst is gesteld (de huurder);

  • 3.

   indien geen eigenaar of huurder aanwezig is wordt de gebruiker aangewezen door de dienstdoende perso(o)n(en) belast met het innen van campergeld;

 • d.

  etmaal: een periode van 24 uren, gemeten vanaf 10.00 uur ’s morgens.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “campergeld” wordt een recht geheven voor het innemen van een camperplaats, daaronder begrepen de diensten die met het innemen van de camperplaats verband houden.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt geheven van degene die een camperplaats inneemt.

 

Artikel 4 Belastingtarief

Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt:

 • a.

  voor een onder artikel 1 bedoelde campertot 8 meter €7,50 per nacht.

 • b.

  voor een onder artikel 1 bedoelde camper vanaf 8 meter € 11,00 per nacht.

 • c.

  voor personen-/ bestelauto’s, aanhangwagens/trailers € 5,00 per etmaal in de periode van 1 mei tot 1 september.

   

Artikel 5 Heffingstijdvak

Het heffingstijdvak beloopt ten minste een etmaal en begint met ingang van de dag waarop de camperplaats wordt ingenomen.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • a.

  Het recht als bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij het begin van het heffingstijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht;

 • b.

  indien de belastingplicht in de loop van een etmaal aanvangt, is het recht verschuldigd voor een volledig etmaal;

 • c.

  indien de belastingplicht in de loop van een etmaal eindigt, bestaat geen aanspraak op gedeeltelijke ontheffing van het verschuldigde recht.

 

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het campergeld worden betaald ingeval wordt geheven bij mondelinge kennisgeving en de belastingplichtige niet aanstonds een schriftelijke kennisgeving verlangt, terstond na het doen van de kennisgeving;

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de invorderingswet 1990 moet het campergeld worden betaald ingeval wordt geheven bij schriftelijke kennisgeving, terstond na het uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van campergeld wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van campergeld.

 

Artikel 11 Overgangsrecht

De “Verordening campergeld 2015” van 25 november 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening campergeld 2016”.

Aldus besloten in de vergadering van 15 december 2015.

 

De raad van de gemeente Schagen,

 

 

griffier voorzitter

Mevrouw E. Zwagerman Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen