Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2016
CiteertitelVerordening marktgelden 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening marktgelden 2017.

Heffing per 1-1-2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201501-01-2017Nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad Schagen, 21-12-2015. Nr. 124413

2016-09

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2016

Intitulé

De raad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktboer 2015;

gelezen het advies van de commissie Bestuur d.d. 25 november 2015;

gelet op het bepaalde in artikel 229 van de Gemeentewet;

 

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2016

 

Artikel 1 Aard van de heffing

In deze verordening wordt onder de naam marktgeld een recht geheven voor het op de marktdag innemen van een standplaats op het voor het houden van de wekelijkse warenmarkt bestemde terreinen.

 

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, die een standplaats als bedoeld in artikel 3 inneemt of voor zich doet reserveren.

 

Artikel 3 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  standplaats: de op of voor de duur van een markt door burgemeester en wethouders aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel;

 • b.

  dagplaats: een standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld;

 • c.

  een vaste plaats: een standplaats die voor een periode van 1 januari tot en met 31 december daarop volgend beschikbaar wordt gesteld;

 • d.

  een standwerkersplaats: een dagplaats bestemd voor het uitoefenen van de handel op een wijze als bij standwerken geboden is.

Artikel 4 Tarieven

Het marktgeld bedraagt voor:

 • 1.

  het innemen op de weekmarkt Schagen Centrum en de Westfriese markt:

  • a.

   van een standplaats van 4 strekkende meters of minder:

 • 1.

  per marktdag € 8,90;

 • 2.

  per kwartaal bij abonnement € 104,90;

 • 3.

  per half jaar bij abonnement € 184,90;

 • 4.

  per jaar bij abonnement € 306,15.

  • b.

   bij meer dan 4 strekkende meters wordt het tarief per extra strekkende meter verhoogd met:

 • 1.

  per marktdag € 3,00;

 • 2.

  per kwartaal bij abonnement € 22,95;

 • 3.

  per half jaar bij abonnement € 39,75;

 • 4.

  per jaar bij abonnement € 61,15.

 • 2.

  het innemen van een standplaats op de weekmarkt Warmenhuizen:

  • a.

   dagplaats € 1,20 per m²;

  • b.

   een vaste plaats € 7,53 per m² per kwartaal;

  • c.

   een standwerkersplaats € 5,75.

 

Artikel 5 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingplichtige bekendgemaakt.

 

Artikel 6 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, terstond via een pinbetaling;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 28 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 7 Ontheffing

Indien de belastingplichtige door omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, geen gebruik kan maken van zijn standplaats wordt teruggaaf verleend van het betaalde marktgeld.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

 

Artikel 10 Overgangsrecht

De “Verordening marktgelden 2015” van 25 november 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening marktgelden 2016”.

 

Aldus besloten in de vergadering van 15 december 2015.

De raad van de gemeente Schagen,

griffier voorzitter

Mevrouw E. Zwagerman Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen