Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schagen houdende kaders omtrent markten Marktverordening Schagen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Schagen houdende kaders omtrent markten Marktverordening Schagen 2015
CiteertitelMarktverordening Schagen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Marktverordening Schagen 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2015nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad 2015, 124603

15.019451

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schagen houdende kaders omtrent markten Marktverordening Schagen 2015

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op alle door burgemeester en wethouders ingestelde warenmarkten die op gezette tijden worden gehouden. Onder andere de volgende markten:

 • a.

  De weekmarkt Schagen Centrum;

 • b.

  Westfriese markt;

 • c.

  Weekmarkt Warmenhuizen;

 • d.

  Andere ingestelde markten of nog in te stellen markten.

Artikel 2. Inrichtingsplan

 • 1.

  Voor elke markt stellen burgemeester en wethouders in beginsel een inrichtingsplan vast, dat in elk geval bevat:

  • a.

   aanduiding van de dagen en de uren waarop en eventueel de periode waarin de markt wordt gehouden ;

  • b.

   een kaart van de markt;

  • c.

   aanduiding van de wijze waarop nieuwe vaste-standplaatsvergunningen kunnen worden verstrekt.

  • e.

   voor zover van toepassing, dat het verbod om te bedienen zonder vergunning geldt;

  • f.

   eisen in het kader van de fysieke veiligheid en brandveiligheid;

 • 2.

  Op de kaart zijn aangegeven:

  • a.

   de grenzen van de markt;

  • b.

   de plaatsen of gebieden op de weekmarkt Schagen die bestemd zijn voor houders van een vaste standplaatsvergunning. Voor de Westfriese markt worden de plaatsen en gebieden niet bijzonder bestemd.

  • c.

   voor zover van toepassing, de plaatsen of gebieden die bij voorrang zijn bestemd voor een of meer branches of artikelgroepen alsmede, indien van toepassing, de maximumaantallen vaste standplaatsvergunningen die voor een of meer branches of artikelgroepen of combinaties daarvan kunnen worden afgegeven;

  • d.

   indien van toepassing, de plaatsen of gebieden die bij voorrang zijn bestemd voor houders van een dagplaatsvergunning;

  • e.

   indien van toepassing, de plaatsen of gebieden die bij voorrang zijn bestemd voor houders van een standwerkvergunning.

  • f.

   indien van toepassing, de plaatsen die bij voorrang zijn bestemd voor dienstverleners.

 • 4.

  Het inrichtingsplan is in te zien via overheid.nl/google. Tevens ligt het ter inzage bij de marktmeester van Schagen.

Artikel 3. Vergunningen

 • 1.

  Het is verboden, op een markt zonder vaste-standplaatsvergunning of dagplaatsvergunning van burgemeester en wethouders een standplaats voor het uitoefenen van markthandel in te nemen.

 • 2.

  Een vaste-standplaatsvergunning geldt voor onbepaalde tijd en voor de op de vergunning vermelde standplaats, tenzij de vergunning anders bepaalt. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen een andere standplaats aanwijzen.

 • 3.

  Een dagplaatsvergunning geldt voor één dag en voor de op de vergunning vermelde standplaats.

 • 4.

  Het is verboden, op een markt zonder standwerkvergunning van burgemeester en wethouders als standwerker op te treden op een markt. Onder standwerker wordt verstaan iemand die publiek om zich heen verzamelt en dat door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen artikelen te kopen.

 • 5.

  Het is verboden, zonder bedienvergunning van burgemeester en wethouders vergunninghouders en degenen die hen vervangen of bijstaan tegen betaling te voorzien van voedsel of dranken bestemd voor consumptie ter plaatse. Een bedienvergunning geldt voor onbepaalde tijd, tenzij de vergunning anders bepaalt.

 • 6.

  Aan een vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 7.

  Vergunning kan enkel worden verleend aan een handelingsbekwame natuurlijke persoon die gerechtigd is in Nederland arbeid te verrichten.

 • 8.

  Als een standplaats, bestemd voor de houder van een vaste-standplaatsvergunning om 8.45 uur bij aanvang van de markt nog niet door de vergunninghouder of diens plaatsvervanger is ingenomen, kan daarvoor een dagplaatsvergunning worden afgegeven.

Artikel 4. Mandaatverboden

De bevoegdheid tot het vaststellen van inrichtingsplannen kan niet worden gemandateerd.

Hoofdstuk 2. Vaste-standplaatsvergunningen

Artikel 5. Vrijgekomen standplaats; plaatsverbetering volgens anciënniteitslijst

 • 1.

  Als op grond van het inrichtingsplan voor een markt het anciënniteitsstelsel wordt gehanteerd, geldt het volgende.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders gaan een lijst bijhouden van de houders van een vaste-standplaatsvergunning, met vermelding van de datum waarop de betrokkenen voor het eerst een vaste-standplaatsvergunning werd verleend en met vermelding van de branche waartoe zij behoren of de artikelen die zij verhandelen (anciënniteitslijst).

 • 3.

  Indien een vaste standplaats vrij komt dan maakt het college van Burgemeester en wethouders van Schagen bekend dat er mogelijkheden zijn tot plaatsverbetering.

Artikel 6. Wachtlijststelsel

 • 1.

  Als op grond van het inrichtingsplan voor een markt het wachtlijststelsel wordt gehanteerd voor de toekenning van vaste standplaatsvergunningen, geldt het volgende.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders houden een lijst bij van de kandidaten voor een vaste standplaatsvergunning die daarvoor een aanvraag hebben ingediend en die een handelingsbekwame natuurlijke persoon zijn .

 • 3.

  Op de wachtlijst worden bij iedere kandidaat vermeld:

  • a.

   diens naam en voornamen, geboortedatum en -plaats, adres en woonplaats;

  • b.

   de datum van de aanvraag;

  • c.

   de branche waartoe de kandidaat behoort of de soort artikelen die hij wenst te verhandelen;

  • d.

   informatie over de uitstalling die de kandidaat wenst te gebruiken.

 • 4.

  De kandidaat ontvangt een schriftelijk bewijs van inschrijving op de wachtlijst.

 • 5.

  De inschrijving wordt doorgehaald als aan de kandidaat een vaste standplaatsvergunning is toegekend, op zijn schriftelijke aanvraag, na zijn overlijden, als hij onder curatele is gesteld.

 • 6.

  Als er ruimte is om een nieuwe vaste standplaatsvergunning toe te kennen, komt daarvoor als eerste in aanmerking de hoogstgeplaatste kandidaat die op de wachtlijst staat en die voldoet aan de vereisten voor toekenning. Daarna komen andere aanvragers in aanmerking, in volgorde van indiening van hun aanvraag tot plaatsing op de wachtlijst.

Artikel 7. Selectiestelsel

 • 1.

  Op grond van het inrichtingsplan voor een markt kan het selectiestelsel worden gehanteerd voor de toekenning van vaste standplaatsvergunningen, geldt het volgende.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de markt een of meer vaste standplaatsvergunningen kunnen worden verleend en dat gegadigden voor een vergunning vóór de daarbij genoemde datum daarvoor een aanvraag kunnen indienen.

 • 3.

  De bekendmaking geschiedt door openbare kennisgeving in de Koopman, Marktvisie, Website van de gemeente Schagen en overheid.nl.

 • 4.

  De aanvragen worden door burgemeester en wethouders aan de hand van de volgende aspecten

  • a.

   of het assortiment van de gegadigde een gewenste toevoeging aan het marktassortiment vormt ;

  • b.

   de uitstraling van de uitstalling ;

  • c.

   het marktverleden van de gegadigde en de indruk die hij maakt of heeft gemaakt;

  • d.

   als bovengenoemde criteria bij aanvragers gelijk zijn dan zal worden vergund door middel van loting.

Artikel 8. Loting

Gereserveerd.

Artikel 9. Overschrijven vaste-standplaatsvergunning

 • 1.

  Wenst de houder van een vaste-standplaatsvergunning niet langer zelf gebruik te maken van de vergunning of is hij overleden of onder curatele gesteld, dan kunnen burgemeester en wethouders op aanvraag van de vergunninghouder, zijn erven of zijn curator devergunning overschrijven op naam van zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere persoon met wie hij duurzaam samenwoonde, zijn kind of stiefkind.

 • 2.

  Kan deze weg niet worden gevolgd, dan kan de vergunning op aanvraag van de vergunninghouder, zijn erven of zijn curator worden overgeschreven op een medewerker van de vergunninghouder of de mede-eigenaar van diens bedrijf als deze ten minste 2 jaren in loondienst heeft gewerkt bij de vergunninghouder of heeft gefunctioneerd als mede-eigenaar. De 2 jaren beginnen bij de persoon in loondienst te tellen vanaf het moment van de ingang van de arbeidsovereenkomst. De 2 jaren beginnen bij de persoon die als mede-eigenaar heeft gefunctioneerd, te tellen vanaf de datum van inschrijving in de Kamer van Koophandel.

 • 3.

  In geval van overlijden of ondercuratelestelling van de vergunninghouder wordt de aanvraag tot overschrijving binnen twee maanden nadien ingediend.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen van het vorenstaande afwijken voor zover de toepassing daarvan voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegensbijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de bepalingen te dienen doelen.

 • 5.

  De aanvraag tot overschrijving wordt alleen geweigerd als niet wordt voldaan aan de uit dit artikel voortvloeiende eisen of aan een eis waaraan een houder van een vaste-standplaatsvergunning volgens deze verordening moet voldoen.

Artikel 10. Intrekking, vervallen en wijzigen vaste-standplaatsvergunning

 • 1.

  Burgemeester en wethouders trekken een vaste-standplaatsvergunning in:

  • a.

   op schriftelijke aanvraag van de vergunninghouder; of

  • b.

   twee maanden na diens overlijden of ondercuratelestelling, tenzij een aanvraag tot overschrijving is ingediend overeenkomstig artikel 9.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen een vaste-standplaatsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd intrekken:

  • a.

   als de vergunninghouder ter verkrijging van de vergunning onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt of;

  • b.

   als de vergunninghouder, degene die hem vervangt of een persoon die hem bijstaat zich op de markt schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of bedrog of een bij of krachtens deze verordening gestelde bepaling heeft overtreden of;

  • c.

   als van de vergunning gedurende ten minste vijf maal, per 12 maanden, geen gebruik is gemaakt en geen toestemming is verleend voor afwezigheid, door het college van Burgemeester en wethouders of dat er geen sprake is van een geldige reden.

   De termijn van 12 maanden begint te lopen bij de eerste keer van afwezigheid of;

  • d.

   als de vergunninghouder niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet of;

  • e.

   indien de marktvergunning economisch wordt verhandeld zonder toestemming van burgemeester en wethouders of ;

  • f.

   indien een marktvergunning is en wordt verpacht of;

  • g.

   indien de voorschriften en beperkingen die aan de vergunning zijn verbonden niet zijn of worden nageleefd of ;

  • h.

   indien de vergunninghouder de orde op de markt heeft verstoord of;

  • i.

   indien de vergunninghouder etenswaren verkoopt die niet voldoen aan de warenwetgeving en de etenswaren een gevaar (kunnen) opleveren voor de gezondheid van de mens en de Voedsel en Warenautoriteit heeft gehandhaafd dan kan de standplaatsvergunning worden ingetrokken.

 • 3.

  In geval van intrekking voor bepaalde tijd kan tevens worden bepaald dat de toegewezen standplaats vervalt.

 • 4.

  Als de vergunninghouder of zijn overeenkomstig artikel 11 aangewezen vervanger zijn standplaats niet uiterlijk om 8.45 uur, bij aanvang van de markt heeft ingenomen, vervalt de vergunning voor de rest van de dag.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen in geval van kermis, evenementen, Koningsdag, of andere bijzondere omstandigheden besluiten om de standplaatsvergunningen tijdelijk in te trekken.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders kunnen in geval van kermis, evenementen, Koningsdag of andere bijzondere omstandigheden besluit om de locatie van standplaatsvergunningen te wijzigen.

 • 7.

  Lid 6 en lid 7 kunnen maximaal 4 keer per kalenderjaar worden toegepast.

Artikel 11. Persoonlijk innemen standplaats; vervanging; verboden te verpachten

 • 1.

  De houder van een vaste-standplaatsvergunning neemt de hem toegewezen standplaats persoonlijk in.

 • 2.

  Het is verboden om de marktvergunning economisch te verhandelen zonder toestemming van burgemeester en wethouders. Het is verboden om de vergunning te verpachten, door te verkopen of te verhuren.

 • 3.

  Onder verpachting, zoals bedoeld in dit artikel wordt verstaan: het al dan niet door de vergunninghouder tegen betaling afstaan of in gebruik geven van zijn marktplaats aan een ander, die hierop voor eigen risico en rekening ambulante handel uitoefent.

 • 3.

  In geval van vakantie of van bijzondere omstandigheden kunnen burgemeester en wethouders echter toestaan dat de standplaats wordt ingenomen door een vervanger. Een aanvraag daartoe vermeldt de reden en de verwachte duur van de afwezigheid van de vergunninghouder en de naam van de beoogde vervanger. Daarvan doet hij tevoren mededeling aan de marktmeester.

 • 3.

  De vervanger treedt op namens de vergunninghouder. De rechten – behalve die tot vervanging ingevolge het vorige lid – en verplichtingen die bij of krachtens deze verordening gelden voor de vergunninghouder, zijn van overeenkomstige toepassing op de vervanger.

Hoofdstuk 3. Dagplaatsen, standwerkers en bediening

Artikel 12. Dagplaatsvergunning

 • 1.

  Een dagplaatsvergunning kan worden verleend voor het innemen van een standplaats voor het uitoefenen van markthandel op een markt op plaatsen die daarvoor ingevolge het inrichtingsplan in aanmerking komen en op plaatsen die niet zullen worden ingenomen door de houder van een vaste-standplaatsvergunning omdat voor de plaats geen vergunning geldt, de vergunning is vervallen of omdat de vergunninghouder niet in staat is de plaats in te nemen en niet is voorzien in vervanging overeenkomstig artikel 11.

 • 2.

  Voor een dagplaatsvergunning komen in aanmerkingdegenen die daarvoor die dag vóór de aanvang van de markttijd bij de marktmeester een aanvraag hebben ingediend, voldoen aan een eventueel van toepassing zijnde branche- of artikelgroep- vereiste en die niet zijn uitgesloten omdat zij gedurende een of meer van de voorafgaande vier marktdagen:

  • a.

   zich op de markt schuldig hebben gemaakt aan wangedrag of aan bedrog of een bij of krachtens deze verordening gestelde bepaling hebben overtreden, of

  • b.

   niet tijdig het verschuldigde marktgeld hebben voldaan dat wordt geheven op de grondslag van artikel 229 van de Gemeentewet.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen ten aanzien van een gegadigde bepalen dat een uitsluitingsgrond niet geldt of dat voor de toepassing van het vorige lid een langere termijn in aanmerking wordt genomen.

 • 4.

  De dagplaatsvergunningen worden verstrekt aan de in aanmerking komende gegadigden op volgorde van ontvangst van de aanvragen artikel 8, derde lid (loting)].

 • 5.

  Een dagplaatsvergunning kan niet worden overgedragen. De vergunninghouder kan zich niet laten vervangen.

Artikel 13. Standwerkvergunning

 • 1.

  Een standwerkvergunning kan worden verleend met overeenkomstige toepassing van de artikelen 12, tweede, derde en vijfde lid. Gegadigden die een artikel of artikelsoort wensen te verkopen dat nog niet op de markt verkrijgbaar is, hebben daarbij voorrang.

 • 2.

  Een standwerkvergunning geldt voor de in de vergunning vermelde dag en plaats en voor de in de vergunning omschreven artikelen.

Artikel 14. Bedienvergunning

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag een bedienvergunning verlenen. De vergunning vermeldt voor welke artikelen ze geldt.

 • 2.

  Artikel 10, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 4. Algemene bepalingen voor vergunninghouders

Artikel 15. Bijstand

De houder van een vaste-standplaatsvergunning of van een dagplaatsvergunning kan zich doen bijstaan door een of meer andere personen.

Artikel 16. Legitimatieplicht

Degene die een standplaats of een standwerkplaats wenst in te nemen of inneemt op een markt, is op eerste verzoek van een toezichthouder verplicht aan te tonen dat hij daartoe gerechtigd is.

Artikel 17. Markttijden in acht nemen

 • 1.

  Het is een vergunninghouder op de volgende tijden verboden ruimte in te nemen of te doen innemen op het marktterrein met een voertuig, met goederen of anderszins, of goederen aan- of af te voeren of te laten aan- of afvoeren:

  • a.

   voor de weekmarkt Schagen Centrum en de Westfriesemarkt: meer dan 3 uur voor de aanvang en meer dan 2 uur na afloop van de markt;

  • b.

   voor de weekmarkt Warmenhuizen: meer dan 2 uur voor de aanvang en meer dan 1 uur na afloop van de markt.

  • c.

   voor andere in te stellen markten kunnen andere tijden gelden.

 • 2.

  Een vergunninghouder neemt zijn standplaats in tot de sluitingstijd van de markt, behoudens op aanvraag door burgemeester en wethouders verleende ontheffing. Aan een ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 3.

  Tijdens de markt is het verboden om zonder toestemming van de marktmeester, een voertuig, fiets, wagen, kraam of een ander fysiek middel op het marktterrein te vervoeren.

 • 4.

  Het is verboden zonder toestemming van de marktmeester tijdens de markttijden de markt af te bouwen en goederen in te pakken.

Artikel 18. Markt schoonhouden

 • 1.

  Een vergunninghouder is verplicht afval, waaronder verpakkingsmateriaal, dat tijdens de door hem uitgeoefende verkoop op zijn standplaats vrij komt zodanig te bewaren dat het marktterrein daardoor niet wordt verontreinigd en het afval niet door onbevoegden kan worden verwijderd. Hij voert het afval onmiddellijk na afloop van de markt af of laat het afvoeren.

 • 2.

  Een vergunninghouder is verplicht de door hem ingenomen standplaats en de naaste omgeving daarvan na afloop van de markt veegschoon achter te laten.

Hoofdstuk 5. Handhaving

Artikel 19. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen marktmeester en de overige door hen aangewezen toezichthouders.

Artikel 20. Onmiddellijke verwijdering en slecht weer omstandigheden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een vergunninghouder of iemand die hem bijstaat of vervangt gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen als deze zich op de markt schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of aan bedrog of een bij of krachtens deze verordening gestelde bepaling heeft overtreden.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen bij sterke wind/ gevaarlijk weer/onweer en storm besluiten dat de markt geen doorgang kan vinden of geen doorgang meer kan vinden.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen in geval van slechte weersomstandigheden, zoals bedoeld in het tweede lid, besluiten dat de markt versneld dient te worden afgebouwd.

Artikel 21. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 22. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Marktverordening Schagen 2014 wordt ingetrokken.

 • 2.

  De krachtens de Marktverordening Schagen 2014 vastgestelde wacht- en anciënniteitslijsten gelden als lijsten krachtens deze verordening.

 • 3.

  Een krachtens de Marktverordening Schagen 2014 verleende vergunning of ontheffing geldt als vergunning of ontheffing verleendkrachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een vergunning of ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 4.

  Aanvragen om vergunning of ontheffing die zijn ingediend onder de Marktverordening Schagen 2014, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

 • 5.

  Inrichtingsplannen die krachtens de Marktverordening Schagen 2014 zijn vastgesteld blijven van kracht totdat het betreffende inrichtingsplan wordt gewijzigd of ingetrokken.

Artikel 23. Citeertitel en inwerkingtreding

Deze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening Schagen 2015.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december 2015.

De raad van de gemeente Schagen,

griffier

     

Mevrouw E. Zwagerman

voorzitter

     

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Toelichting

Algemeen

Het doel van deze verordening is in principe tweeledig. Ten eerste worden hiermee de kaders gecreëerd om markten zodanig te (her)organiseren dat de gemeentelijke belangen beschermd worden en dat de markten tegelijkertijd aantrekkelijk blijven voor zowel consumenten als marktkooplieden en – voor zover gemeenten daar invloed op kunnen uitoefenen – dat er een divers aanbod is dat van goede kwaliteit is. Ten tweede heeft deze verordening tot doel dit alles op een overzichtelijke, duidelijke manier te regelen, ontdaan van overbodige regels en administratieve lasten.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Toepassingsgebied

Op grond van artikel 160, eerste lid, aanhef en onderdeel h, van de Gemeentewet (hierna: Gemw) kunnen burgemeester en wethouders jaarmarkten of gewone marktdagen instellen (en afschaffen of veranderen). Deze marktverordening is van toepassing op dergelijke van gemeentewege ingestelde markten, voor zover het warenmarkten zijn en deze met enige regelmaat plaatsvinden.

Het gaat om de volgende markten:

 • -

  Weekmarkt Schagen;

 • -

  Westfriese markt;

 • -

  Weekmarkt Warmenhuizen;

 • -

  Andere markten

 

Samenloop met APV

De regulering van andere ambulante handel dan waarop deze verordening van toepassing is, is te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Artikel 2:25 van de APV bevat bijvoorbeeld het vergunningstelsel voor evenementen, zoals braderieën. Verder bevat hoofdstuk 5 van de Model-APV bepalingen over collecteren (afdeling 2), venten (afdeling 3), standplaatsen niet zijnde standplaatsen op markten (afdeling 4) en snuffelmarkten (afdeling 5). Uit de in de APV opgenomen bepalingen blijkt steeds dat deze niet van toepassing zijn op door burgemeester en wethouders op grond van artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemw ingestelde markten.

 

Artikel 2. Inrichtingsplan

Dit artikel schrijft voor dat burgemeester en wethouders per markt een inrichtingsplan vast dienen te stellen en regelt wat daarin geregeld moet en kan worden. Zo kan per markt onder andere bepaald worden wat de markttijd is, welke delen van de markt bestemd zijn voor welke marktactiviteiten en op welke wijze nieuwe vergunningen worden verleend. Ieder

   

inrichtingsplan dient voorzien te zijn van een kaart waarop het hierboven genoemde is aangegeven.

Fysieke veiligheid, brandveiligheid en de wijze van vergunnen zijn onderdelen die in de inrichtingsplannen zijn opgenomen.

 

Artikel 3. Vergunningen

Vaste-standplaatsvergunningen gelden in beginsel voor onbepaalde tijd, maar hier kan in individuele gevallen van worden afgeweken (tweede lid). Bijvoorbeeld als gewerkt wordt met een ‘proefperiode’.

Een standwerkvergunning kan beperkt worden tot het verkopen van bepaalde typen producten.

Bij bijzondere gevallen (eveneens tweede lid) kan een andere standplaats worden aangewezen. Daarbij kan gedacht worden aan zaken als extreme weersomstandigheden, noodzakelijke reconstructiewerkzaamheden, bepaalde evenementen (bijvoorbeeld op Koningsdag of tijdens een kermis).

Door de koppeling van de vergunning aan een natuurlijke persoon en eventueel de beperking tot één vergunning per persoon per markt of voor de gemeente (lid 7) wordt een zo eerlijk mogelijke verdeling van vergunningen bewerkstelligd. Uiteraard kan het wel zo zijn dat de natuurlijke persoon een onderneming drijft in de vorm van een rechtspersoon. Ook dan wordt een natuurlijke persoon (bijvoorbeeld de bedrijfsleider) aangemerkt als vergunninghouder. Het is dus niet mogelijk de vergunning op naam van de rechtspersoon te stellen.

Doordat de eis van handelingsbekwaamheid niet gekoppeld is aan een minimumleeftijd (eveneens lid 7) komen ook zestien- en zeventienjarigen aan wie door de kantonrechter handlichting is verleend in aanmerking voor een vergunning. Er is geen reden om minderjarigen die in het rechtsverkeer als handelingsbekwaam beschouwd worden, van de vergunning uit te sluiten.

Het vereiste ‘gerechtigd in Nederland arbeid te verrichten’ (eveneens lid 7) ziet met name op vreemdelingen die een vergunning ingevolge de Wet arbeid vreemdelingen nodig hebben.

 

Artikelen 5. Vrijgekomen standplaats; plaatsverbetering volgens anciënniteitslijst en 6. Wachtlijststelsel

Als bij een markt waarvoor een anciënniteitsstelsel wordt gehanteerd, een vaste standplaats vrijkomt, kan deze op aanvraag worden toegewezen aan de hooggeplaatste op de door burgemeester en wethouders bijgehouden anciënniteitslijst.

Artikel 5 ziet dus niet op de verlening van nieuwe vergunningen, maar alleen op een wijziging van een reeds verleende vergunning vanwege de toewijzing van een andere, (veelal) betere vaste standplaats.  

Ter illustratie een voorbeeld: op de weekmarkt Schagen wordt algemeen aangenomen dat een marktplaats op de Gedempte Gracht een betere locatie is op de markt dan een marktplaats aan de Laan.

 

Of voor een markt een anciënniteitsstelsel wordt gehanteerd en of nieuwe vaste-standplaats­ver­gunningen overeenkomstig het wachtlijststelsel worden verleend, blijkt uit het inrichtingsplan voor de betrokken markt.

 

Artikel 7. Selectiestelsel

In dit artikel is een selectiestelsel uitgewerkt waarmee aanvragen voor de te verlenen nieuwe vaste-standplaatsvergunningen op bepaalde aspecten kunnen worden beoordeeld. Of de verlening overeenkomstig het selectiestelsel plaatsvindt blijkt uit het inrichtingsplan voor de betrokken markt.

  

Artikel 9. Overschrijven vaste-standplaatsvergunning

Dit artikel regelt de gevallen en voorwaarden waaronder het mogelijk is om vaste-standplaatsver­gun­ningen over te schrijven. Het gaat om overschrijving van een vaste-standplaatsvergunning met alle daaraan verbonden voorwaarden en beperkingen, waaronder dus de nader bepaalde individuele standplaats.

Aan het artikel is de mogelijkheid toegevoegd dat ook een vergunning kan worden overgeschreven aan stiefkinderen.

 

Artikel 10 Intrekken van marktvergunningen.

Dit artikel is in vergelijking met het oude artikel uitgebreid.

Het college van Burgemeester en wethouders kan een vergunning intrekken.

Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal verschillend worden gehandeld.

In de praktijk wordt eerst een gesprek gevoerd en indien nodig een brief geschreven waarin een last/opdracht wordt gegeven om bepaalde handelingen te verrichten. Het betreft dan een bijzondere waarschuwing zoals bedoeld in artikel 5:2 Algemene wet bestuursrecht.

Ook wordt bij een lichte overtreding eerst een waarschuwing gegeven.

Bij ernstige overtredingen kan onder omstandigheden direct een marktvergunning worden ingetrokken.

 

Indien een markthandelaar zich schuldig maakt aan bedrog ( bijvoorbeeld kapotte en of defecte goederen verkoopt), de orde verstoort op de markt of etenswaren verkoopt die een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid van de mens, kan de marktvergunning tijdelijk of voor onbepaalde tijd worden ingetrokken.

Omdat het college van Burgemeester en wethouders geen bijzondere expertise heeft ten aanzien van de warenwetgeving zal pas sprake zijn van toepassing van artikel 10, tweede lid onderdeel i indien de Voedsel Waren Autoriteit (VWA) toezicht, controle en handhavingsacties heeft verricht.

Voorts is nieuw aan artikel 10 (lid 5 en 6) de mogelijkheid van verschuiven of intrekken van bepaalde standplaatsen en de marktvergunning toegevoegd om in geval van kermis of andere evenementen een aantal marktplaatsen (tijdelijk) in te trekken of te wijzigen.  

Dit zal maximaal 4 keer per jaar kunnen plaatsvinden.

Er is voor 4 maal gekozen in overleg met de marktcommissie d.d. 17 september 2015.

Tijdens de bespreking met de marktcommissie d.d. 17 september 2015 is ook besproken dat als het college meer dan 4 maal gebruik maakt van deze mogelijkheid er een vergoeding naar redelijkheid zal plaatsvinden.

      

Artikel 11 Persoonlijk innemen van de standplaatsvergunning

 

De marktvergunning is persoonlijk en in beginsel niet overdraagbaar. De houder van de standplaats dient de toegewezen standplaats  persoonlijk in te nemen.

Het is niet de bedoeling dat de vergunning wordt doorverkocht, verhuurt of verpacht. Dergelijke handelingen leveren een intrekkingsgrond op.

Onder bijzondere omstandigheden kunnen burgemeester en wethouders toestaan dat er een vervanger de toegewezen standplaats inneemt. De markthandelaar doet daarvan mededeling aan de marktmeester. In de praktijk vindt dat middels een telefoontje plaats op de woensdag voorafgaand aan de donderdag (dag dat de weekmarkt wordt gehouden).

       

Artikel 12. Dagplaatsvergunning

Lid 1. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als de vergunning voor de betrokken plaats is vervallen voor die marktdag, doordat de vergunninghouder niet tijdig is komen opdagen; zie artikel 10, vierde lid.

 

Artikel 20. Onmiddellijke verwijdering

In artikel 125 van de Gemw is bepaald dat het gemeentebestuur onder andere ter uitvoering van gemeentelijke verordeningen de bevoegdheid heeft een last onder bestuursdwang op te leggen. Artikel 20 geeft burgemeester en wethouders de bevoegdheid om een bijzondere vorm van bestuursdwang (verwijdering) toe te passen als een vergunninghouder zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog op de markt of bij andere overtredingen van de marktverordening.

Bij deze vorm van bestuursdwang wordt spoedeisendheid als bedoeld in artikel 5:31, eerste lid, van de Awb, verondersteld. Dan kan de bestuursdwang worden toegepast zonder voorafgaande last. Bij zéér spoedeisende gevallen, waarbij een besluit niet kan worden afgewacht, kan bestuursdwang onmiddellijk worden toegepast (artikel 5:31, tweede lid, van de Awb). Wel dient het besluit in dat geval achteraf alsnog bekendgemaakt te worden overeenkomstig artikel 5:31, tweede lid, van de Awb jo. artikel 5:24, derde lid, van de Awb. Het hangt van de omstandigheden van het geval af of er sprake is van een spoedeisend geval, of misschien zelfs van een zeer spoedeisend geval.