Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schagen houdende belastingregels omtrent standplaats voor woonwagens Verordening recht standplaats woonwagen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Schagen houdende belastingregels omtrent standplaats voor woonwagens Verordening recht standplaats woonwagen 2017
CiteertitelVerordening recht standplaats woonwagen 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening recht standplaats woonwagen 2018.

Deze regeling vervangt de Verordening recht standplaats woonwagen 2016.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201601-01-2018nieuwe regeling

13-12-2016

Gemeenteblad 2016, 177588

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van een recht voor het innemen van een standplaats op een woonwagencentrum 2017

De raad van de gemeente Schagen, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethoudersd.d. 25 oktober 2016; 

 

gelezen het advies van de commissie Bestuur d.d. 23 november 2016;

 

gelet op het bepaalde in artikel 229 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering van een recht voor het innemen van een standplaats op een woonwagencentrum 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  woonwagen: een wagen die staat op een woonwagencentrum;

 • b.

  standplaats: een op een woonwagencentrum aangegeven terreingedeelte bestemd voor het plaatsen van een woonwagen;

 • c.

  woonwagencentrum: het centrum dat bestemd is voor het plaatsen van woonwagens, gelegen aan het Wagenplein te Warmenhuizen.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam “recht standplaats woonwagen” wordt geheven een recht voor het innemen van een standplaats met een woonwagen op een woonwagencentrum.

 • 2.

  Het recht wordt geheven van de hoofdbewoner van de woonwagen.

 • 3.

  Wie als hoofdbewoner, als bedoeld in lid 2, wordt aangemerkt, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De grondslag voor de belasting is het tijdvak gedurende welke gebruik is gemaakt van de standplaats en de daarbij aangeboden voorzieningen.

 • 2.

  Voor het innemen van een standplaats, inclusief het eventuele gebruik van de daarbij behorende voorzieningen bedraagt het recht € 96,40 per maand. Voor de berekening van het recht wordt een gedeelte van een maand als een volle maand gerekend.

Artikel 4 Tijdstip van betaling

Het recht dient maandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het recht.

Artikel 9 Overgangsrecht

De “Verordening recht standplaats woonwagen 2016” van 15 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening recht standplaats woonwagen 2017”.

Aldus besloten in de vergadering van 13 december 2016.

De raad van de gemeente Schagen,

griffier voorzitter

Mevrouw E. Zwagerman Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen