Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Drank- en horecaverordening Schagen 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDrank- en horecaverordening Schagen 2009
CiteertitelDrank- en horecaverordening Schagen 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is alleen van kracht voor het grondgebied van de voormalige gemeente Schagen. De regeling is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Schagen, welke is opgeheven met ingang van 1 januari 2013. Op grond van artikel 28 van de Wet algemene regels gemeentelijke indeling behoudt deze regeling haar rechtskracht voor het grondgebied waarvoor ze is vastgesteld gedurende twee jaar, tenzij de regeling eerder wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Drank- en horecawet, art. 4, 20, 23 en 26
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-201009-04-2014Onbekend

26-01-2010

Schager Weekblad, 24-02-2010

BenW, 12-01-2010, nr. 5

Tekst van de regeling

Intitulé

Drank- en horecaverordening Schagen 2009

De raad van de gemeente Schagen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethoudersvan 12 januari 2010, nr. 5;

gezien het advies van de commissie AZM van 1 december 2009 en 5 januari 2010;

gehoord de beraadslaging;

gelezen het amendement van 15 december 2009 (nr. 2009-11246) strekkende tot verwijdering van het tweede lid van artikel 2 van de conceptverordening;

Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikelen 4, 20, 23 en 26 van de Drank- en Horecawet;

BESLUIT:

 • 1.

  het amendement te aanvaarden;

 • 2.

  vast te stellen de navolgende en aldus gewijzigde

Drank- en horecaverordening Schagen 2009.

Paragraaf 1 Begripsbepalingen.
Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  De wet: de Drank- en Horecawet;

 • 2.

  Alcoholhoudende drank: de drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor meer dan een half volumeprocent uit alcohol bestaat (artikel 1, lid 1 van de wet);

 • 3.

  Sterkedrank: de drank, die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien of meer volumeprocenten uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn (artikel 1, lid 1 van de wet);

 • 4.

  Zwak-alcoholhoudende drank: alcoholhoudende drank, met uitzondering van sterke drank (artikel 1, lid 1 van de wet);

 • 5.

  Alcoholvrijedrank: drank die geen alcohol bevat alsmede drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor hoogstens een half volumeprocent uit alcohol bestaat of hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, lid 1 van de wet.

 • 6.

  Café: een inrichting, niet zijnde een discotheek of dancing, die tot hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse, met als mogelijke nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren, al dan niet ter plaatse bereid;

 • 7.

  Discotheek/dancing: een inrichting die tot hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholhoudende en alcoholvrije danken voor gebruik ter plaatse, waarbij het doen beluisteren van overwegend mechanische muziek en het gelegenheid geven tot dansen een wezenlijk onderdeel vormen;

 • 8.

  Horecabedrijf: de activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse (artikel 1, lid 1 van de wet);

 • 9.

  Lokaliteit: een besloten ruimte, onderdeel uitmakend van een inrichting (artikel 1, lid 1 van de wet);

 • 10.

  Horecalokaliteit: een van een afsluitbare toegang voorziene lokaliteit, onderdeel uitmakend van een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, in ieder geval bestemd voor het verstrekken van alcohol-houdende drank voor gebruik ter plaatse (artikel 1, lid 1 van de wet);

 • 11.

  Inrichting: de lokaliteiten waarin het slijtersbedrijf of het horecabedrijf wordt uitgeoefend, met de daarbij behorende terrassen voor zover die terrassen in ieder geval bestemd zijn voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, welke lokaliteiten al dan niet onderdeel uitmaken van een andere besloten ruimte (artikel 1, lid 1 van de wet);

 • 12.

  Snackbar/cafetaria: een inrichting die tot hoofddoel heeft het verstrekken van al dan niet voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren, met als nevenactiviteit het verstrekken van dranken;

 • 13.

  Vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet;

 • 14.

  Evenement: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Algemene plaatselijke verordening.

Paragraaf 2 Verbod verstrekking alcoholhoudende drank.
Artikel 2 verbod verstrekking sterke drank

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet, sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een snackbar of cafetaria.

Artikel 3 Beperking verstrekking zwakalcoholhoudende drank

 • 1.

  Het is verboden om in een voor publiek toegankelijke besloten ruimte als bedoeld in artikel 18, tweede lid onder c van de wet na 22.00 uur zwak-alcoholhoudende drank anders dan om niet voor gebruik elders dan ter plaatse te verstrekken.

 • 2.

  Het is verboden om in een inrichting die of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij een in artikel 4 van de wet genoemde instelling of organisatie bedrijfsmatig of anders dan om niet zwak-alcoholhoudende drank te verstrekken gedurende de tijd dat deze inrichting wordt gebruikt voor activiteiten, die geheel of in belangrijke mate gericht zijn op personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt.

Artikel 4 Tijdelijk verstrekkingverbod alcoholhoudende drank

 • 1.

  Het is verboden om in een door de burgemeester aangewezen tijdsruimte in de hele gemeente, in een aangewezen deel daarvan of in een aangewezen pand of lokaliteit bedrijfsmatig of anders dan om niet, alcoholhoudende drank als bedoeld in artikel 1 van de wet, te verstrekken.

 • 2.

  Een aanwijzing als bedoeld in lid 1 kan worden gegeven in het belang van de handhaving van de openbare orde, de veiligheid, de zedelijkheid of de volksgezondheid

Artikel 5 Ontheffingsregeling verstrekkingbeperkingen

 • 1.

  De burgemeester kan in incidentele gevallen, ontheffing verlenen van de in artikel 2 en 3 opgenomen verboden.

 • 2.

  De burgemeester kan in het belang van het reguleren van het gebruik van alcoholhoudende drank voorschriften aan de in het eerste lid bedoelde ontheffing verbinden.

 • 3.

  De burgemeester kan een ontheffing als bedoeld in het eerste lid intrekken indien:

  • a)

   Niet langer wordt voldaan aan de in het tweede lid bedoelde voorschriften;

  • b)

   Zich feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het van kracht blijven van de ontheffing gevaar zou opleveren voor de openbare orde.

Paragraaf 3 Verstrekking alcoholvrije drank
Artikel 6 Verstrekking alcoholvrije drank

(niet opgenomen)

Artikel 7 Vereisten verstrekken alcoholvrije drank

(niet opgenomen)

Artikel 8 Intrekking ontheffing alcoholvrije drank

(niet opgenomen)

Paragraaf 4 Leeftijdsgrenzen
Artikel 9 Leeftijdsgrenzen
 • 1.

  Het is de leidinggevende van een horeca-inrichting, waarin in één der lokaliteiten een houseparty, dansfeest, popconcert of een ander door de burgemeester bij besluit aan te geven evenement of gebeurtenis plaatsvindt, verboden personen van wie is vastgesteld, dat zij een in het besluit vastgestelde leeftijd nog niet hebben bereikt, tot die lokaliteit toe te laten.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde leeftijd is nooit hoger dan 21 jaar.

 • 3.

  In het besluit, genoemd in het eerste lid, geeft de burgemeester aan op welke lokaliteit dit verbod betrekking heeft.

Paragraaf 5 Slotbepalingen
Artikel 10 Strafbepaling
 • 1.

  Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet wanneer het bepaalde in de Wet op de economische delicten van toepassing is.

Artikel 11 Toezicht en handhaving

Met het toezicht op- en de handhaving van het bepaalde in deze verordening zijn belast:

 • 1.

  opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 141 Wetboek van Strafvordering;

 • 2.

  de bij besluit van burgemeester en wethouders aangewezen personen, te weten:

  • a)

   toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • b)

   buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142 Wetboek van strafvordering.

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste en tweede lid geldt niet wanneer artikel 41 van de wet van toepassing is.

Artikel 12 Intrekking vorige verordening

(niet opgenomen)

Artikel 13 Overgangsrecht

(niet opgenomen)

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Drank- en horecaverordening Schagen 2009.

Aldus besloten in de vergadering van 26 januari 2010.

De raad van de gemeente Schagen,

griffier voorzitter

N.S. Voogd G. Westerink