Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011
CiteertitelVerordening precariobelasting 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is alleen van kracht voor het grondgebied van de voormalige gemeente Schagen. De regeling is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Schagen, welke is opgeheven met ingang van 1 januari 2013. Op grond van artikel 28 van de Wet algemene regels gemeentelijke indeling behoudt deze regeling haar rechtskracht voor het grondgebied waarvoor ze is vastgesteld gedurende twee jaar, tenzij de regeling eerder wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201001-01-2012Nieuwe regeling

14-12-2010

Schager Weekblad, 22-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011

De raad van de gemeente Schagen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 november 2010, nr. 10;

gezien het advies van de commissie Algemene Zaken Middelen d.d. 7 december 2010;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de: Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:  

 • a.

  dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan;

 • b.

  week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • c.

  maand: een kalendermaand;

 • d.

  jaar: een kalenderjaar

 • e.

  vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon één of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “precariobelasting” wordt een belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel. 

Artikel 3 Belastingplicht
 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

Artikel 4 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven:

 • a)

  Ter zake van het hebben van voorwerpen, waarvan de aanwezigheid door de gemeente op grond van een overeenkomst of anderszins rechtens moet worden gedoogd.

 • b)

  Van voorwerpen of werken, welke door of vanwege het rijk en de provincie, noodzakelijk voor de uitoefening van hun publiekrechtelijke taak, zijn aangebracht of geplaatst.

 • c)

  Voor het hebben van aankondigingen door de gemeente, voor het gebruik of genot door de gemeente van de openbare gemeentegrond en voor het hebben onder, op of boven die grond van voorwerpen, werken of inrichtingen, welke aan de gemeente in eigendom toebehoren en bij haar in gebruik zijn.

 • d)

  Voor het gebruik of genot van de openbare gemeentegrond ten behoeve van bouwwerken, civieltechnische en cultuurtechnische werken, welke voor rekening van de gemeente worden gebouwd, verbouwd of hersteld en door haar worden of zullen worden gebruikt.

 • e)

  Voor het hebben van wegwijzers in, op of boven de openbare gemeentegrond door de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B. en de Koninklijke Nederlandse Automobielclub K.N.A.C.

 • f)

  Van vlaggenstokken en vlaggen zonder reclame of handelsnaam.

 • g)

  Voor het hebben van pilasters, plinten, kozijndorpels, gevelversieringen, goten, afvoerbuizen van hemelwater, puilijsten, goot- of kroonlijsten, spionnen e.d. niet meer dan 0,30 m buiten de rooilijn uitstekend.

 • h)

  Buizen in de grond tot lozing van fecaliën, huishoud- en hemelwater.

 • i)

  Van voorwerpen of werken, welke in een uitsluitend algemeen belang voorzien of welke uitsluitend worden gebezigd voor weldadige doeleinden.

 • j)

  Van voorwerpen of werken, waarvoor krachtens een andere gemeentelijke heffingsverordening rechten zijn verschuldigd.

Artikel 5 Belastingtarieven
 • 1.

  De belasting wordt geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de belasting wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  Bij de berekening van de in de tarieventabel genoemde tarieven wordt voor de belastingplichtige de meest gunstige wijze van berekening gehanteerd.

Artikel 6 Heffingstijdvak

Indien de belasting wordt geheven naar jaartarieven is het heffingstijdvak het kalenderjaar waarin de voorwerpen aanwezig zijn.

In de overige gevallen is het heffingstijdvak de kalendermaand waarin de voorwerpen aanwezig zijn, met dien verstande dat ook heffing voor elk belastbaar feit afzonderlijk kan plaatsvinden.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij de aanvang van het heffingstijdvak of, zo dit later is, op het tijdstip waarop het hebben van voorwerpen een aanvang neemt.

 • 2.

  Worden gedeelten van de in de tabel genoemde tijds- en andere eenheden voor een geheel gerekend, met dien verstande dat indien het heffingstijdvak gelijk is aan het kalenderjaar en het hebben van voorwerpen aanvangt in de loop van het tijdvak, de belasting zoveel twaalfden van de over een jaar te betalen belasting beloopt als er na het aanvangstijdstip nog volle maanden van het heffingstijdvak resteren.

 • 3.

  Indien het heffingstijdvak gelijk is aan het kalenderjaar en de voorwerpen zijn verwijderd vóór het verstrijken van het heffingstijdvak, wordt op verzoek van de belastingplichtige naar evenredigheid ontheffing verleend over de na de verwijdering resterende volle maanden van het heffingstijdvak.

Artikel 9 Termijnen van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de belasting worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet vermeld is.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  De “Verordening precariobelasting 2010” van 15 december 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening precariobelasting 2011”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2010.

griffier voorzitter

N.S. Voogd G. Westerink

Tabel 2011, behorende bij de "Verordening precariobelasting 2011"

 

A.

 

Voor het innemen of op enigerlei wijze aan het verkeer onttrekken van een gedeelte van de openbare gemeentegrond, behoudens de bijzondere tarieven hierna vermeld, per m2 of gedeelte daarvan:

 

 

 

 

per dag

€0,74

 

per week

€2,96

 

per maand

€5,92

B.

Voor het hebben van een steiger of schutblok per m2 of gedeelte daarvan, per week

 

€1,05

C.

Voor het hebben van schoorpalen of stutten, per paal en per week

 

€1,05

D.

Voor het plaatsen van werktuigen en materialen, ten behoeve van bouw- en andere werken van tijdelijke aard, per m2 of gedeelte daarvan

 

 

per dag

€0,74

 

per week

€2,96

 

per maand

€5,92

E.

Voor het innemen van openbare gemeentegrond, conform de verleende vergunning, voor het uitstallen van goederen of voor het hebben van een terras in verband met de uitoefening van enig beroep of bedrijf per m2 of een gedeelte daarvan:

 

 

per dag

€0,74

 

per week

€2,96

 

per maand

€5,92

F.

Voor het innemen van extra openbare gemeentegrond, buiten de openbare gemeentegrond welke belanghebbende conform de verleende vergunning voor de uitoefening van beroep of bedrijf in gebruik mag hebben per m2 of een gedeelte daarvan per dag

 

 

 

 

€1,32

G.

Voor het hebben van een podium op openbare gemeentegrond tijdens festiviteiten of evenementen per m2 per dag

 

 

€6,12

H.

Voor het hebben van een reclamebord, een uithangbord, uithangteken, letterreclame, een vlag, klok of andere voorwerpen, dienende om de aandacht op het bedrijf te vestigen per stuk per jaar

 

 

 

€15,10

I

Voor het hebben van een automatisch verkooptoestel per toestel, per jaar

 

€11,50

J.

Voor het boven openbare gemeentegrond hebben van een zonnescherm of markies per stuk per jaar

 

€15,10

K.

Voor het boven openbare gemeentegrond hebben van een luifel, erker, balkon, uitbouw, overbouwing en dergelijke onderdelen van bouwwerken, voor de in beslag genomen c.q. overdekte grond, per m2 per jaar

 

 

 

€6,70

L.

Voor het op openbare gemeentegrond innemen, buiten de gewone marktdagen, van een standplaats (met een wagen. een kar, een bakfiets en dergelijke) tot het ten verkoop uitstallen, aanbieden of voorradig hebben van goederen, eetwaren en andere artikelen per m2

 

 

per dag

€0,74

 

per week

€2,96

 

per maand

€5,92

M.

Voor het hebben van benzine- of autoline pompinstallatie of dergelijke inrichting op en het hebben van daarbij behorende tanks in de openbare gemeentegrond:

 

1)

Voor de pompinstallatie en leidingen per jaar:

 

 

indien de pompinstallatie werkt op één tank

€97,95

 

indien zij werkt op twee tanks (dubbele pomp)

€146,30

 

indien zij werkt op drie tanks ( drievoudige pomp)

€195,65

2)

Voor elke tank per m3 inhoud of gedeelte daarvan, per jaar

€22,75

3)

Voor het hebben van een apparaat voor het afleveren van lucht en/of water met inbegrip van de daarbij behorende leidingen op of in de grond, per jaar

 

 

€29,80

Deze tabel behoort bij het raadsbesluit van 14 december 2010

tot vaststelling van de "Verordening precariobelasting 2011".

De griffier van Schagen,