Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2018
CiteertitelUitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpUitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

DVO RUD NHN

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-201801-01-201831-12-2018Uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2018

24-04-2018

gmb-2018-108972

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2018

Het college van burgemeester en wethouders,

 

gelezen het besluit van burgemeester en wethouders 24 april 2018 aangaande de besteding van het in de begroting 2018 beschikbare budget klimaattaken, waarbij 30.000 euro is bestemd voor subsidie voor duurzame maatregelen bij koopwoning;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Schagen 2015;

 

besluit:

  • 1.

    intrekken "uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2016-2018",

  • 2.

    vaststellen "uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2018".

 

Artikel 1. Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de regeling: de uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2018.

b. duurzame energielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen en criteria (bijlage I);

c. aanvraag: schriftelijk verzoek aan burgemeester en wethouders om verlening van subsidie als gevolg van de "Uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2018". (bij een aanvraag voorafgaand aan het treffen van de maatregelen is dit een reservering van subsidie waarna vervolgens een aanvraag voor vaststelling van de subsidie moet worden ingediend; bij een aanvraag nadat de maatregelen zijn getroffen betreft het een directe betaling van een aanvraag tot vaststelling van de subsidie);

d. aanvrager: natuurlijke persoon, woonachtig in de gemeente Schagen, die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak, waaraan energie wordt geleverd een aanvraag heeft ingediend;

e. voorzieningen: maatregelen uit bijlage 1 die de energievraag reduceren, zoals isolatie en HR-+-glas;

f. bestaande koopwoning: een woning in de gemeente Schagen die op het moment van de indiening van een aanvraag in het kader van deze regeling is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner, niet zijnde een woning met een recreatiefunctie.

 

Artikel 2. Doelstelling

De gemeente wil meer klimaatneutraal worden, in 2013 is daarvoor een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Binnen dit programma zet de gemeente zich actief in om bewustwording en energiebesparing bij bewoners te stimuleren. De subsidieregeling stimuleert en ondersteunt particuliere huiseigenaren om te investeren in energie-efficiency van hun woningen.

 

Artikel 3. Subsidieplafond en subsidiabele kosten

a. Het subsidieplafond voor 2018 is vastgesteld op € 30.000,-.

b. Het subsidiebedrag is:

10% van de daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief BTW) met een maximum van

€ 500,- voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van 1 voorziening waar subsidie voor wordt aangevraagd;

15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief BTW) met een maximum van C 750,- voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van 2 of meer voorzieningen waar subsidie voor wordt aangevraagd.

c. Voor zover aan de eigenaar-bewoner subsidie is toegekend op grond van een andere regeling, wordt dit bedrag in mindering gebracht op het bedrag waarop de eigenaar-bewoner recht zou hebben op grond van deze regeling.

 

Artikel 4. Subsidiecriteria

a. Subsidie wordt alleen verstrekt voor voorzieningen die voorkomen op de Duurzame Energielijst in bijlage I.

b. Subsidie wordt alleen verstrekt indien de voorzieningen zijn toegepast bij bestaande koopwoningen op het grondgebied van de gemeente Schagen. Hieronder vallen ook werkzaamheden die betrekking hebben op een nieuw te bouwen aanbouw aan een bestaande koopwoning.

c. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan particuliere woningeigenaren die een aanvraag hebben ingediend voor een door henzelf bewoonde woning in de gemeente Schagen.

d. Subsidie wordt alleen toegekend indien en voor zover met facturen en betaalbewijzen is aangetoond dat de voorzieningen daadwerkelijk zijn toegepast en betaald binnen de criteria van de regeling.

e. In het geval er een voorziening wordt toegepast als genoemd onder de nummers 1 t/m 7 van de Duurzame Energielijst dient te worden aangetoond dat aan het in de Duurzame Energielijst vermelde criterium wordt voldaan.

f. Het verstrekken van de subsidiebedragen geschiedt alleen indien wordt aangetoond dat deze technieken zijn geïnstalleerd door een daartoe gespecialiseerd bedrijf.

g. Indien de aanvraag is ingediend nádat de werkzaamheden hebben plaatsgevonden, wordt de subsidie alleen verstrekt wanneer de maatregelen zijn aangebracht in 2018 (01-01-2018 t/m 31-12-2018). Bij aanvragen die zijn ingediend vóórdat de werkzaamheden hebben plaatsgevonden moeten deze werkzaamheden zijn afgerond voor 1 maart 2019.

h. De aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient uiterlijk 1 maart 2019 te zijn ingediend met alle vereiste documenten.

i. De aanvrager dient, voordat subsidie in het kader van de onderhavige regeling wordt vastgesteld, in het bezit te zijn van alle eventueel noodzakelijke vergunningen met betrekking tot de plaatsing van voorzieningen.

 

Artikel 5. Aanvraagprocedure

a. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend nadat de regeling is gepubliceerd. Aanvragen die worden ingediend vóór deze datum worden niet in behandeling genomen. Aanvragen kunnen worden ingediend voordat of nadat de voorzieningen zijn geplaatst c.q. getroffen.

b. Aanvragen die worden ingediend ná 31 december 2018 worden niet in behandeling genomen.

c. Alleen volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvragen met offerte of koopovereenkomst worden in behandeling genomen.

 

Artikel 6. Subsidieverlening

a. Het college beslist op een aanvraag om subsidie binnen acht weken na datum van binnenkomst. Deze termijn kan eenmaal onder opgaaf van redenen, voordat de termijn als bedoeld in voorgaande zin is verstreken, met tien weken worden verlengd.

b. Het nemen van besluiten tot verlening van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld, zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag met gespecificeerde offerte of koopovereenkomst of opdracht voor die beslissing, als datum van ontvangst van die aanvraag geldt.

c. Aanvragen die worden ontvangen op werkdagen na 17.00 uur of andere dagen, worden aangemerkt als ontvangen op de eerstvolgende werkdag.

 

Artikel 7. Weigeringsgronden

a. De aangevraagde subsidie wordt in ieder geval geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

b. De subsidie aanvraag wordt geweigerd indien niet wordt voldaan aan een van de leden onder artikel 4 en 5 van deze regeling.

 

Artikel 8. Subsidievaststelling

a. Het college stelt de subsidie energiebesparing vast na indiening van het daartoe bestemde formulier en toebehoren.

b. Bij het indienen van het onder lid a bedoelde formulier dienen de kopieën van facturen en betaalbewijzen (bijvoorbeeld bankafschriften) en de installateursverklaring te worden meegezonden.

c. Het bedrag van de subsidievaststelling is nooit hoger dan het bedrag dat is opgenomen in de subsidieverlening.

d. Het subsidiebedrag wordt vastgesteld binnen acht weken, nadat het formulier en toebehoren, ten behoeve van vaststelling van subsidie op grond van de "Uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2018" is ingediend, en wordt na vaststelling binnen vier weken betaalbaar gesteld.

 

Artikel 9. Duurzame Energielijst

Het college kan de Duurzame Energielijst (bijlage 1) wijzigen, uitbreiden of inkorten.

 

Artikel 10. Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan de namens het college gemandateerde ambtenaar afwijken van het bepaalde in deze regeling.

 

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2018.

 

Artikel 12. Slotbepaling

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop de bekendmaking heeft

plaatsgevonden.

 

Datum 24 april 2018

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

 

De heer N.H. Swellengrebel Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

 

gemeentesecretaris burgemeester

 

 

Bijlagen

1. Duurzame Energielijst gemeente Schagen 2018

 

 

Bijlage 1: Duurzame Energielijst gemeente Schagen 2018

 

 

Nr.

Techniek

Criterium

1

Dakisolatie

Rc3,0 m2 K/W ofRd _- 2,5 m2 K/W

2

Vloerisolatie

Rc3,0 m2 K/W ofRd2,5 m2 K/W

3

Spouwmuurisolatie

Rc1,3 m2 K/W ofRd _-_ 1,3 m2 K/W

4

Paneelisolatie

Rc3,0 m2 K/W ofRd2,5 m2 K/W

5

Isolatie massieve muur

Rc3,0 m2 K/W ofRd2,5 m2 K/W

6

Bodemisolatie

Rc2,5 m2 K/W ofRd2,0 m2 K/W

7

HR++-glas

U-glas1,2 W/m2 of spouw15 mm

8

Laagtemperatuur verwarming (LTV)

Zie toelichting

9

WTW-systeem douchewater

Zie toelichting

10

Thuisaccu

Zie toelichting

11

Groendak

Zie toelichting

 

Toelichtingen

 

Isolatie algemeen

Wanneer u uw woning gaat isoleren of als u energiebesparende maatregelen wilt treffen in uw woning, denk dan goed na of u in een later stadium nog andere maatregelen wilt treffen en of de huidige maatregel geen nadelige gevolgen heeft voor de nog te nemen maatregelen.

 

Een Energie Neutrale woning houdt in dat de woning over het jaar heen voor woning gebonden verbruik (ruimteverwarming, koeling en warm tapwater) net zoveel energie verbruikt als er lokaal duurzaam wordt opgewekt.

 

Een Nul op de Meter woning gaat nog een stap verder en houdt in dat de woning over het jaar heen, voor woning gebonden gebruik (ruimteverwarming, koeling en warm tapwater) en huishoudelijk gebruik (apparaten en verlichting), net zoveel energie verbruikt (of minder) als er lokaal duurzaam wordt opgewekt.

 

Om één van de bovenstaande niveaus te realiseren moet de woning bouwkundig aan hoge eisen voldoen. De woning dient voorzien te zijn van een zeer goede isolatie, efficiënte installaties en een optimale naad- en kierdichting. Het overige deel dat men nodig heeft aan energie voor verwarming, koeling, warm water en elektriciteit wordt uit duurzame energiebronnen gehaald. Bent u voornemens uw woning te verbouwen en wilt u naar een (bijna) energieneutrale woning. Neemt u dan voordat u tot het treffen van maatregelen overgaat, contact op met het Duurzaam Bouwloket.

Isolatiewaardes

In de maatregelenlijst zijn voor isolatie minimale Rc- en Rd-waarden vermeld. Hoe hoger de R-waarde hoe beter de isolatie. De Rc-waarde staat voor de isolatiewaarde van de totale constructie, bijvoorbeeld het dak. Het dak bestaat meestal uit meerdere lagen, waaronder het isolatiemateriaal.

Vaak is het niet goed mogelijk om de Rc waarde te bepalen. Daarom is het ook mogelijk om uit te gaan van de Rd-waarde. De Rd-waarde staat voor de warmteweerstand van het isolatiemateriaal. De praktijk wijst uit dat deze waardes niet heel ver uit elkaar liggen.

De isolatie waarde voor glas, de U-waarde, wordt onder andere bepaald door de dikte van de glaslagen, de dikte van de spouw tussen de glaslagen, het soort gas van de vulling en de al of niet aanwezige coating van het glas.

Waarop subsidie?

U kunt subsidie ontvangen over de aanschafprijs van het isolatiemateriaal, het glas en het Lage Temperatuur Verwarmingssysteem en over de kosten van de daarmee samenhangende werkzaamheden voor het aanbrengen installeren van de techniek (arbeidsloon) en de totale BTW-kosten over beide kostensoorten.

Indien de plaatsing van HR++ glas vereist dat er ook nieuwe kozijnen worden geplaatst, vallen deze kosten ook onder de subsidieregeling.

Nr. 1 Dakisolatie

Een ongeïsoleerd huis betekent een grote belasting voor het milieu. Dakisolatie is een goede manier om het wooncomfort te verhogen en de energierekening te verlagen. Het isoleren van schuine daken en platte daken aan de buitenzijde kunt u het beste uitbesteden aan een professioneel bedrijf. De winst van dakisolatie is vergelijkbaar met een rente van 9 procent op een spaarrekening. Als u een dak heeft dat in slechte staat is, dan is het verstandig om uw dak aan de buitenkant te isoleren. Een voordeel van het isoleren van een schuin dak aan de buitenzijde is dat het dakbeschot bij deze methode aan de 'warme kant' zit. Dit zorgt er voor dat de kans op vocht of condensatie zeer klein wordt. Voor dakisolatie geldt een minimale warmteweerstand: Rc k• 3,0 m2 K/W. Eventuele bijkomende kosten als nieuwe dakpannen/balken/latten komen niet voor subsidie in aanmerking.

Nr. 2 Vloerisolatie

Het isoleren van een vloer of beton verhoogt het wooncomfort en zorgt voor een grote besparing op uw stookkosten. Wanneer zich onder de vloer voldoende kruipruimte bevindt, kunt u aan de onderkant van de vloer isolatiemateriaal laten aanbrengen. Er zijn verschillende mogelijkheden en materialen om uw vloer te isoleren, zoals aanbrengen van een schuimlaag, aanbrengen van flensdekens met steen- of glaswol of het aanbrengen van reflecterende folie. Om voor subsidie in aanmerking te komen geldt een minimale Rc-waarde van 3,0 m2K/W.

Nr. 3 Spouwisolatie

Wanneer men zowel aan de buitengevel als aan de binnengevel niets wil veranderen en een ruime/open luchtspouw aanwezig is, kan de muur geïsoleerd worden door het inblazen van goed isolerende kunststofkorrels (parels) die na verloop van tijd verharden tot compacte, maar dampdoorlatende platen. Ook kunt u kiezen voor vulling met minerale wolvlokken, die voorzien van een bindmiddel ook een compacte plaat zullen vormen. Een gecertificeerd bedrijf zal uw spouw altijd eerst onderzoeken op mogelijke koudebruggen, u goed adviseren en garantie geven op het resultaat. De minimumeis om voor subsidie in aanmerking te komen is een Rc-waarde .? 1,3 m2K/W.

Nr. 4 Paneelisolatie

Materiaal voor het isoleren van niet-steenachtige en niet-glasachtige geveldelen. Denk hierbij aan dakkapellen, borstweringen en de panelen tussen de raampartij van de begane grond en bovenverdieping. Om bij isolatiemaatregelen voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een minimumeis ten aanzien van de te realiseren thermische isolatiegraad van Rc 3,0 m2K/W.

Nr. 5 Isolatie Massieve muur

Aan de buitenkant van de woning wordt isolatie tegen de gevel bevestigd, afgewerkt met gevelsteen, plaatmateriaal of pleisterwerk. Dit levert de meeste energiebesparing op, maar is ook het duurst. Deze optie is ook niet altijd mogelijk, omdat dit het aanzien van de woning wijzigt en een vergunning van de gemeente in sommige gevallen vereist is. De voordelen zijn dat eventuele koudebruggen gemakkelijk kunnen worden opgelost, de grootte van de binnenruimte niet verandert en de vochtregelende functie van de muren behouden wordt. Aan de binnenkant isoleren met behulp van een voorzetwand. Hierbij kan het warmte-accumulerend en vochtregelend effect van de muur verloren gaan en wordt de binnenruimte kleiner. Om bij isolatiemaatregelen voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een minimumeis ten aanzien van de te realiseren thermische isolatiegraad van Rc k 3,0 m2K/W.

Nr. 6 Bodemisolatie

Bodemisolatie wordt op de bodem van de kruipruimte aangebracht en vormt hierdoor een (thermische) scheiding tussen de kruipruimte en bodem. Bodemisolatie wordt meestal uitgevoerd door het afdekken van de bodem met isolerende parels of 'chips'. Bodemisolatie wordt niet alleen vanwege thermische isolatie ingezet, maar ook om de kruipruimte droog te houden door het afdekken van de bodem. Om voor subsidie in aanmerking te komen is een Rc-waarde van 2,5 m2 K/W vereist.

Nr. 7 HR++-glas

Bij HR++-glas is in de spouw, naast de vulling met edelgas, een flinterdun laagje (coating) met metaaloxide op de ruiten aangebracht. Deze coating weerkaatst de warmte, maar laat het zonlicht grotendeels door. HR++ verdient zichzelf voornamelijk terug in regelmatig verwarmde vertrekken, zoals de huiskamer. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het glas een U-waarde hebben van minder of gelijk aan 1,2 W/m2 /K of een spouwdikte van 15 mm. De U-waarde wordt onder andere bepaald door de dikte van de glaslagen, de dikte van de spouw tussen de glaslagen, het soort gas van de vulling en de al of niet aanwezige coating van het glas. Indien de plaatsing van HR++ glas vereist dat er ook nieuwe kozijnen worden geplaatst, vallen deze kosten ook onder de subsidieregeling.

Wat is er mogelijk bij vervanging van glas in een monument?

In monumenten is HR++ glas niet toegestaan. In plaats daarvan komen zowel monumentenglas als achterzetramen in aanmerking voor subsidie. De subsidie wordt alleen verstrekt indien bureau Erfgoed van de gemeente Hoorn akkoord is met de plaatsing van dit monumentenglas of de achterzetramen.

Nr. 8 Lage Temperatuur Verwarming

Een lage temperatuur verwarmingssysteem (LTV) is een verwarmingssysteem dat CV-water van 40 à 55°C gebruikt voor vloerverwarming, wandverwarming of laagtemperatuurradiatoren. Bij gewone radiatoren met een CV-ketel is dat 70 à 90°C. Het gebruik van LTV resulteert in een beter rendement van de HR-ketel en maakt het gebruik van een warmtepomp mogelijk. LTV biedt aangename stralingswarmte (comfort) en betere luchtkwaliteit, omdat er minder zwevend stof is. In het geval van vloerverwarming krijgt bovendien huisstofmijt op vloeren geen kans, want de vloer wordt drooggestookt (gezondheid).

Nr. 9 Douche WTW

WTW staat voor WarmteTerugWinning. Een douche-wtw haalt warmte uit wegstromend douchewater en gebruikt die om koud leidingwater voor te warmen. Het voorverwarmde water gaat naar de mengkraan van de douche en (of) naar de combiketel of boiler. De warmtewinning gebeurt met een zogeheten warmtewisselaar. Warm en koud water stromen daar doorheen, gescheiden van elkaar en in tegengestelde richting. Het koude water kan daardoor veel warmte opnemen. De constructie van de warmtewisselaar zorgt dat de afvoer van rioolwater hermetisch afgesloten is van de aanvoer van drinkwater.

Nr.10 Thuisaccu

Thuisaccu of -batterij slaat de zelf opgewekte elektriciteit op wanneer het niet direct gebruikt kan worden in de woning. Minimale capaciteit > 3 kWh per Li-ion-accu. Accu's die gebruikt worden voor motorvoertuigen vallen niet onder de definitie van deze techniek.

Nr.11 Groendak

Een groen dak is een dak dat bedekt is met vegetatie en begroeiing met een waterbergend vermogen van minimaal 25 liter per vierkante meter. Het dak bevindt zich op een bestaande koopwoning en/of bijbehorende schuur. Er zijn verschillende typen groene daken, namelijk extensieve en intensieve groene daken. Wanneer groene daken op grote schaal worden toegepast dragen ze bij aan een duurzame en gezonde stad. Groene daken vangen regenwater op en voeren het vertraagd af. Hierdoor wordt het riool minder belast als het hard regent. Groene daken nemen stofdeeltjes op uit de atmosfeer en vormen een buffer tegen luchtvervuiling. Een beplant dak isoleert het pand eronder. Hiermee leveren groene daken een bijdrage aan de vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot.

Tips:

Op de website van het Duurzaam Bouwloket vindt u onafhankelijke informatie over isolatie en andere energiebesparende maatregelen. Milieu Centraal geeft tips, adviezen en achtergrondinformatie over belangrijke milieuonderwerpen, zoals energiebesparing, duurzame energie, vervoer, voeding en afval. Hiermee krijgen consumenten handvatten om zelf iets aan milieuproblemen te doen.