Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Verordening liggeld pleziervaartuigen, passagiers- en charterschepen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening liggeld pleziervaartuigen, passagiers- en charterschepen 2019
CiteertitelVerordening liggeld pleziervaartuigen, passagiers- en charterschepen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening liggeld pleziervaartuigen, passagiers- en charterschepen 2019
Externe bijlagetarieventabel plezier passagiers charter 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening liggeld pleziervaartuigen, passagiers- en charterschepen 2018.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2018nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-277822

18.084401

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening liggeld pleziervaartuigen, passagiers- en charterschepen 2019

De raad van de gemeente Schagen,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2018, nr. ;

 

gezien het advies van de Oordeelsvormende vergadering d.d. 27 november 2018;

 

gelet op het bepaalde in artikel 229 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering van liggeld pleziervaartuigen, passagiers- en charterschepen 2019

Artikel 1 Inleidende bepaling

Krachtens deze verordening wordt een liggeld voor pleziervaartuigen, passagiers- en charterschepen geheven.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  haven: de voor recreatie bestemde haven op industrieterrein Lagedijk te Schagen;

 • b.

  vaartuigen: alle soorten drijvende lichamen, die wegens hun drijfvermogen gebezigd worden, dan wel bestemd of geschikt zijn voor het vervoer te water van personen;

 • c.

  pleziervaartuig: een vaartuig dat hoofdzakelijk is bestemd of wordt gebruikt voor de recreatie;

 • d.

  lengte: de grootste lengte overall van het vaartuig met inbegrip van de vaste boegspriet;

 • e.

  vaste ligplaats: ligplaats die voor een periode van minimaal zes maanden in gebruik wordt gegeven;

 • f.

  boxmaat: de afmetingen van een vaste ligplaats;

 • g.

  termijn: een in de tarieventabel genoemde periode waarin het gebruik van de ligplaats in de haven plaatsheeft;

 • h.

  jaarplaats: een ligplaats voor de periode van 1 april tot 1 april van het volgende kalenderjaar.

Artikel 3 Aard van de heffing

Onder de naam liggeld pleziervaartuigen, passagiers- en charterschepen wordt een recht geheven voor het innemen van een ligplaats met een pleziervaartuig, een passagiersschip of charterschip in de haven.

Artikel 4 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de feitelijke gebruiker van een pleziervaartuig, een passagiersschip of charterschip die met dit pleziervaartuig, passagiersschip of charterschip een ligplaats inneemt in de haven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief
 • a.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • b.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing, verschuldigdheid
 • a.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende nota of andere schriftuur, waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld;

 • b.

  De rechten worden verschuldigd op het tijdstip waarop het gebruik van een ligplaats in de haven een aanvang neemt.

Artikel 7 Betaling

Het recht moet bij aanbieding van de in artikel 6, eerste lid bedoelde nota of schriftuur worden voldaan.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het liggeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de liggelden pleziervaartuigen, passagiers- en charterschepen.

Artikel 10 Overgangsrecht

De “Verordening liggeld pleziervaartuigen, passagiers- en charterschepen 2018” van 19 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening liggeld pleziervaartuigen, passagiers- en charterschepen 2019”.

 

Aldus besloten in de vergadering van: 18 december 2018.

De raad van de gemeente Schagen,

griffier,

Mevrouw E. Zwagerman

voorzitter

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Bijlage 1 Tarieventabel liggeld pleziervaartuigen, passagiers- en charterschepen 2019

 

1. Passanten (losse) ligplaatsen, passagiers- en charterschepen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief voor het innemen van een ligplaats met een pleziervaartuig

 

 

 

 

bedraagt per dag of een gedeelte daarvan:

 

 

 

 

tot 8 meter

 

€ 10,10

 

 

8 tot 9 meter

 

€ 11,05

 

 

9 tot 10 meter

 

€ 12,00

 

 

10 tot 11 meter

 

€ 12,95

 

 

11 tot 12 meter

 

€ 13,90

 

 

12 tot 13 meter

 

€ 14,85

 

 

13 tot 14 meter

 

€ 15,80

 

 

schepen langer dan 14 meter worden apart berekend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vaste ligplaatsen per boxmaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief voor een vaste ligplaats per boxmaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boxmaat

 

jaarplaats

 

jaarplaats met zijsteiger

 

 

 

 

 

7 x 2,4 meter

 

€ 290,00

 

€ 318,00

8 x 2,5 meter

 

€ 335,00

 

€ 367,00

8 x 2,7 meter

 

€ 341,00

 

€ 374,00

8 x 3,7 meter

 

€ 348,00

 

€ 381,00

9 x 2,7 meter

 

€ 382,00

 

€ 418,00

9 x 3,2 meter

 

€ 389,00

 

€ 426,00

9 x 3,7 meter

 

€ 396,00

 

€ 433,00

11 x 3,3 meter

 

€ 468,00

 

€ 512,00

11 x 3,7 meter

 

€ 477,00

 

€ 522,00

11 x 4,1 meter

 

€ 486,00

 

€ 532,00

14 x 4,3 meter

 

n.v.t

 

€ 666,00

14 x 4,7 meter

 

n.v.t

 

€ 678,00

op schepen aan de kopsteiger of kade is een apart tarief van toepassing

 

 

 

 

Indien de recreatieve passant/tijdelijke ligplaatshouder gedurende het hoogseizoen langer dan twee weken een ligplaats inneemt wordt er geen specifiek tarief toegepast. De toewijzing van deze ligplaats is steeds van tijdelijke aard en kan per direct worden opgezegd.

3. Voor vaste ligplaats voor pleziervaartuigen aan de kopsteigers of aan de kade

is een apart tarief van toepassing, waarbij de lengte wordt afgerond op een meter

 

Alle genoemde bedragen zijn inclusief B.T.W.

 

Behorende bij de Verordening liggeld pleziervaartuigen, passagiers- of charterschepen 2019

Vastgesteld op 18 december 2018

 

De griffier van Schagen,