Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen houdende regels omtrent graven, asbezorging en gedenkplaatsen Uitvoeringsbesluit voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen houdende regels omtrent graven, asbezorging en gedenkplaatsen Uitvoeringsbesluit voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2018
CiteertitelUitvoeringsbesluit voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-2019nieuwe regeling

02-10-2018

gmb-2019-25961

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen houdende regels omtrent graven, asbezorging en gedenkplaatsen Uitvoeringsbesluit voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2018

Het college van de gemeente Schagen,

 

gelet op artikel 11, eerste lid van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Schagen 2018;

 

besluit vast te stellen de volgende nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2018.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  graf: een zandgraf of keldergraf;

 • b.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere overledenen worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • c.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • d.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • e.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • f.

  het doen begraven en begraven houden van overledenen;

 • g.

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • h.

  het doen verstrooien van as;

 • i.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van overledenen;

 • j.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • k.

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  het doen verstrooien van as;

 • m.

  particuliere urnennis/monument: een nis/monument waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • n.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken.

Artikel 2. Indeling en uitgifte der graven

 • 1.

  In algemene graven wordt de gelegenheid gegeven om overledenen begraven voor de tijd van 10 jaren.

 • 2.

  De particuliere graven worden uitgegeven voor de tijd van 10, 20 of 30 jaren, voor het begraven van ten hoogste twee overledenen en/of het plaatsen van vier asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van vier overledenen;

 • 3.

  Wanneer een particulier graf wordt uitgegeven voor de periode van 10 jaar, wordt er alleen enkeldiep begraven. De mogelijkheid tot het samenvoegen van twee personen in één graf wordt hiermee uitgesloten.

 • 4.

  De rechten verleend voor de inwerkingtreding van deze verordening voor het bijzetten van drie personen in een graf aan De Hoep in Schagen blijven in stand

Artikel 3. De bezorging van as

 • 1.

  De particuliere urnengraven worden uitgegeven voor de tijd van 10, 20 of 30 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste vier asbussen met of zonder urnen, dan wel het doen verstrooien van as van vier overledenen.

 • 2.

  De particuliere urnennissen/urnenmonumenten worden uitgegeven voor de tijd van 10, 20 en 30 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste vier asbussen met urnen;

Artikel 4. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking acht dagen na bekendmaking.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen op 2 oktober 2018,

De secretaris,

N.H. Swellengrebel

De voorzitter,

M.J.P van Kampen-Nouwen