Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen houdende regels omtrent machtiging inzake de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Machtigingsbesluit college van burgemeester en wethouders inzake de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg van de gemeente Schagen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen houdende regels omtrent machtiging inzake de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Machtigingsbesluit college van burgemeester en wethouders inzake de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg van de gemeente Schagen)
CiteertitelMachtigingsbesluit college van burgemeester en wethouders inzake de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg van de gemeente Schagen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking, doch niet eerder dan dat de Wvggz in werking is getreden.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Schagen/623975/CVDR623975_2.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2019nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-318384

b19.01186

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen houdende regels omtrent machtiging inzake de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Machtigingsbesluit college van burgemeester en wethouders inzake de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg van de gemeente Schagen)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen;

 

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Mandaatregeling Schagen 2019 en de bepalingen in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz);

 

overwegende, dat:

 • -

  het college op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg zorg draagt voor het in behandeling nemen van meldingen betreffende personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht;

 • -

  het college zorg draagt voor het verrichten van onderzoek naar die noodzaak, het informeren van degene die een melding heeft gedaan en het zo nodig indienen van een aanvraag voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie;

 • -

  het college binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen veertien dagen, zorg draagt voor een verkennend onderzoek naar de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg, die mogelijk zou moeten verleend met verplichte zorg;

BESLUIT

 • I.

  de volgende bevoegdheden te machtigen in het kader van de melding en het verkennend onderzoek binnen de Wvggz:

   

  Bevoegdheid / grondslag

  Machtigingverlener

  Gemachtigde

  Specifieke bepalingen

  Het zorgdragen voor het in behandeling nemen van meldingen.

  (artikel 5:1 Wvggz)

  B & W

  Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Hollands Noorden

  Directeur Publieke Gezondheid is bevoegd om doormachtiging te verlenen

  Het zorgdragen voor een verkennend onderzoek naar de noodzaak.

  (artikel 5:2, tweede lid, Wvggz)

  B & W

  Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Hollands Noorden

  Directeur Publieke Gezondheid is bevoegd om doormachtiging te verlenen

  Het indienen van een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging.

  (artikel 5:3 Wvggz)

  B & W

  Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Hollands Noorden

  Directeur Publieke Gezondheid is bevoegd om doormachtiging te verlenen

  Het berichten van degene die een melding heeft gedaan. (artikel 5:2, derde en vierde lid Wvggz)

  B & W

  Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Hollands Noorden

  Directeur Publieke Gezondheid is bevoegd om doormachtiging te verlenen

  Het voeren van periodiek overleg met de officieren van justitie, de geneesheren- directeuren van zorgaanbieders, politie en overige ketenpartners in de zorg.

  (artikel 8:31, eerste lid, Wvggz)

  B & W

  Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Hollands Noorden

  Directeur Publieke Gezondheid is bevoegd om doormachtiging te verlenen

 • II.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na bekendmaking, doch niet eerder dan dat de Wvggz in werking is getreden;

 • III.

  dit besluit kan worden aangehaald als “Machtigingsbesluit college van burgemeester en wethouders inzake de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg” van de gemeente Schagen.

 • IV.

  Het verlenen van doormachtiging aan andere functionarissen van de GGD Hollands Noorden is toegestaan, mits deze functionarissen belast zijn met de uitvoering van de Wvggz;

 • V.

  Op verzoek van het college kan een specificatie van de onder punt IV gemachtigde functionarissen worden opgevraagd.

 

Omvang en instructies machtiging

Aan dit machtigingsbesluit zijn de volgende instructies verbonden:

 • -

  de gemachtigde licht het college in, indien hij een aanvraag voor de voorbereiding van het verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie heeft ingediend;

 • -

  de gemachtigde licht het college in over de aard van het “ernstig nadeel’ zoals omschreven in artikel 1:1 van de Wvggz en verstrekt het college aanvullende informatie daarover;

 • -

  de gemachtigde deelt de meldingen met het college;

 • -

  de gemachtigde licht het college in indien procesregie dan wel nadere interventie door het college nodig is, waarbij meerdere partijen betrokken zijn (bijv. wooncorporaties, politie, zorgaanbieders).

Ondertekening

De uitgaande stukken worden als volgt ondertekend:

“Burgemeester en wethouders van de gemeente X,

namens deze,

Directeur Publieke Gezondheid GGD Hollands Noorden”

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen op 17 december 2019.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

N. Swellengrebel

de burgemeester,

M.J.P. van Kampen-Nouwen