Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Bezoldigings- en vergoedingsregeling gemeente Schagen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBezoldigings- en vergoedingsregeling gemeente Schagen
CiteertitelBezoldigings- en vergoedingsregeling gemeente Schagen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is alleen van kracht voor het grondgebied van de voormalige gemeente Schagen. De regeling is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Schagen, welke is opgeheven met ingang van 1 januari 2013. Op grond van artikel 28 van de Wet algemene regels gemeentelijke indeling behoudt deze regeling haar rechtskracht voor het grondgebied waarvoor ze is vastgesteld gedurende twee jaar, tenzij de regeling eerder wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-09-200714-02-2013Onbekend

04-09-2007

Schager Weekblad, 29-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Bezoldigings- en vergoedingsregeling gemeente Schagen

Burgemeester en wethouders van Schagen;

Gelet op het besluit d.d. 4 september 2007;

Gehoord de Ondernemingsraad d.d. 10 juli 2007;

Gelet op artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Schagen;

B E S L U I T :

de navolgende “Bezoldigings- en vergoedingsregeling gemeente Schagen” vast te stellen.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1.ambtenaar

:

a.de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Schagen;

b.de werknemer of werkneemster met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan als bedoeld in artikel 2:5:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Schagen.

2.anciënniteit/periodiek

:

een aanduiding, bestaande uit een getal, dat de plaats in een salarisschaal/niveau aangeeft.

3.arbeidsvoorwaardenregeling

:

de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Schagen.

4.bezoldiging

:

de bezoldiging als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid van de arbeidsvoorwaardenregeling met uitzondering van:

-de in Hoofdstuk V van deze regeling genoemde vergoedingen;

-de in artikel 19 van deze regeling genoemde toelage voor zover geen aanwijzing heeft plaatsgevonden als bedoeld in artikel 15:1:10 van de Arbeidsvoorwaardenregeling.

5.conversie

:

de vertaling van de gevonden rangorde naar niveaus bij functiewaardering (zie bijlage I, welke deel uitmaakt van deze regeling).

6.emolumenten

:

toelagen welke naast het salaris aan de ambtenaar kan worden toegekend.

7.functie

:

het samenstel van feitelijke door de ambtenaar te verrichten werkzaamheden krachtens en overeenkomstig hetgeen hem door het bevoegd gezag is opgedragen.

8.functieniveau

:

de in het kader van de functiewaardering vastgestelde niveaus.

9.functiewaardering

:

het door burgemeester en wethouders op systematische wijze in rangorde plaatsen van functies, met als criterium de relatieve zwaarte van het werk met in achtneming van de verhoudingen die in het algemeen bij het Rijk gelden.

10.maximum salaris

:

het hoogste bedrag van een niveau/salarisschaal dat kan worden bereikt door jaarlijkse verhogingen.

11.niveau/schaal

:

de schaal als bedoeld in artikel 3:1 lid 2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Schagen.

12.onthouding periodiek

:

het niet toekennen van de jaarlijkse verhoging met een salarisanciënniteit.

13.salaris

:

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1 lid 2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Schagen.

14.salaris per uur

:

het 1/156 deel van het salaris per maand bij een gemiddelde 36-urige werkweek (= volledige aanstelling) als bedoeld in artikel 1:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Schagen.

15.volledige betrekking

:

een betrekking waarbij de arbeidsduur per jaar ten hoogste 1836 uur bedraagt en de formele arbeidsduur per week 36 uur bedraagt.

Artikel 2 Recht op bezoldiging

 • 1.

  Het recht op bezoldiging vangt aan met de dag waarop de aanstelling van de ambtenaar ingaat. Indien in het aanstellingsbesluit geen datum van ingang is vermeld, vangt het recht op bezoldiging aan met de dag waarop de ambtenaar feitelijk in dienst is getreden.

 • 2.

  Het recht op bezoldiging eindigt, in geval van ontslag, met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat.

 • 3.

  Wanneer het salaris, een emolument of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand.

Artikel 3 Niveaus/schalen

 • 1.

  De ambtenaar wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:1, van de arbeidsvoorwaardenregeling, bezoldigd volgen één van de schalen als vermeld in bijlage IIa behorende bij artikel 3:1 van de arbeidsvoorwaardenregeling, of, indien voor zijn betrekking een vast bedrag geldt, het bedrag dat is opgenomen in de bij deze verordening behorende bijlagen.

 • 2.

  De ambtenaar die benoemd is in de functie van gemeentesecretaris geniet een bezoldiging overeenkomstig de eerste schaal die ligt onder die van de burgemeester. De overige ambtenaren kunnen geen bezoldiging die hoger is dan het maximum salaris behorende bij de schaal die onder die van de gemeentesecretaris ligt.

Artikel 4 Betaling salaris, toelagen en vergoedingen

 • 1.

  Het salaris, de toelagen en de vergoeding voor extra diensten worden maandelijks uitbetaald.

 • 2.

  Wanneer het salaris, of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand.

 • 3.

  Wanneer het salaris en de toelagen moeten worden berekend per uur, wordt het bedrag per uur berekend door het maandbedrag te delen door 156.

HOOFDSTUK 2 VASTSTELLEN VAN HET SALARIS

Artikel 5 Uitgangspunten

 • 1.
  • a.

   Burgemeester en wethouders bepalen met inachtneming van de resultaten van de functiewaardering en aan de hand van de vastgestelde conversie het voor de functie geldende functieniveau;

  • b.

   De ambtenaar wordt ingepast: afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van de functiewaardering en de daarbij te hanteren methode.

 • 2.

  Anders dan bij wijze van disciplinaire straf, als bedoeld in hoofdstuk 16 van de arbeidsvoorwaardenregeling, kan zonder voorafgaand ontslag voor een ambtenaar geen salarisniveau gaan gelden met een lager maximum dan dat van het salarisniveau waarop hij in de verlaten functie uitzicht had.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de aanstelling en bevordering van ambtenaren in dienst van de gemeente Schagen.

Artikel 6 Vaststellen van het salaris bij aanstelling

 • 1.

  De ambtenaar die aan de functie-eisen voldoet wordt ingepast in de schaal waarbij zij salaris wordt vastgesteld op salarisanciënniteit 0 van de geldende salarisschaal.

 • 2.

  Van het bepaalde in de vorige leden kan worden afgeweken door het toekennen van een hoger salaris, indien daarvoor naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanleiding bestaat.

HOOFDSTUK 3 HERZIENING VAN HET SALARIS

Artikel 7 Periodieke verhoging

 • 1.

  Het salaris van de ambtenaar wordt binnen het geldende salarisniveau verhoogd tot de naasthogere periodiek.

 • 2.

  De periodieke verhogingen worden toegekend:

  wanneer de ambtenaar het maximumsalaris van de geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, wordt per 1 januari van elk jaar het salaris verhoogd tot de naast volgende trede van de geldende salarisschaal, tot het maximumsalaris is bereikt, onverminderd het bepaalde in artikel9 van deze regeling.

 • 3.

  Het tijdstip waarop de onder lid 2 van dit artikel bedoelde ambtenaar een extra periodieke verhoging kan worden toegekend, kan indien hiervoor naar oordeel van burgemeester en wethouders aanleiding bestaat anders luiden.

 • 4.

  De tijd gedurende welke de ambtenaar ingevolge een wettelijke verplichting, als bedoeld in artikel 3:1 t/m 3:5:8 van de arbeidsvoorwaardenregeling, geacht wordt in zijn betrekking met verlof te zijn, wordt voor de toekenning van het salaris als diensttijd in aanmerking genomen.

 • 5.

  De tijd die de ambtenaar ingevolge een wettelijk voorschrift geniet te vervulling van militaire dienstplicht of daarvoor in de plaats tredende dienst, wordt voor de toekenning van het salaris als diensttijd in aanmerking genomen.

Artikel 8 Extra periodieke verhoging

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de ambtenaar, die het maximumsalaris van de voor zijn functie geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, een extra salarisverhoging toekennen tot een in de salarisschaal genoemde bedrag, niet uitgaande boven het maximumsalaris, op grond van:

  • a.

   buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en ijver;

  • b.

   andere door burgemeester en wethouders van voldoende belang geachte redenen.

 • 2.

  Bij toepassing van het vorige lid blijft het tijdstip waarop ingevolge van artikel 7 van deze regeling een salarisverhoging wordt toegekend onverlet, tenzij burgemeester en wethouders anders bepalen.

 • 3.

  Ter uitvoering van lid 1 van dit artikel kunnen burgemeester en wethouders nadere regels vaststellen.

Artikel 9 Niet toekennen periodieke verhoging

 • 1.

  Bij onvoldoende bekwaamheid, geschiktheid of ijver van de ambtenaar kunnen burgemeester en wethouders besluiten dat ten aanzien van hem de salarisverhogingen, als bedoeld in artikel 7 van deze regeling, achterwege worden gelaten.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadien bepalen dat de salarisverhogingen, welke met toepassing van lid 1 van dit artikel achterwege zijn gelaten, al dan niet met terugwerkende kracht, alsnog worden toegekend.

 • 3.

  Van een beslissing tot toepassing van lid 1 van dit artikel wordt de ambtenaar zo spoedig mogelijk doch in elk geval voor de datum waarop anders de salarisverhoging zou ingaan, schriftelijk mededeling gedaan, onder vermelding van de redenen welke tot deze beslissing hebben geleid.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen ter uitvoering van lid 1 van dit artikel nadere regels vaststellen.

Artikel 10 Salaris niet volledige aanstelling

Het salaris van een ambtenaar met een niet volledige aanstelling wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris dat geldt bij een volledige aanstelling.

Artikel 11 Niveauwijzigingen

 • 1.

  Wanneer voor de ambtenaar een salarisniveau gaat gelden met een hoger maximumsalaris, wordt het salaris in het nieuwe niveau vastgesteld op het bedrag, gelegen onmiddellijk boven het salaris dat de ambtenaar in het oude niveau zou hebben genoten, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze regeling.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze regeling wordt het salaris in het nieuwe salarisniveau verhoogd tot een bedrag in dat niveau, zodra en voor zoveel zulks nodig is om te bereiken dat het nieuwe salaris blijft uitgaan boven het salaris dat de ambtenaar in het oude niveau zou hebben genoten.

 • 3.

  Ter uitvoering van het gestelde in lid 1 van dit artikel kunnen burgemeester en wethouders nadere regels vaststellen.

Artikel 12 Minimumloongarantie

 • 1.

  Indien het salaris minder is dan het maandbedrag van het minimumloon, dat krachtens de artikelen 7, 8 en 14 van de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb. 1986, 657) geldt voor een werknemer van dezelfde leeftijd als de ambtenaar, wordt hem een toelage toegekend ten bedrage van het verschil.

 • 2.

  Voor een ambtenaar met een niet-volledige aanstelling wordt het voor werknemers van dezelfde leeftijd geldende minimumloon geacht te zijn vastgesteld op een evenredig deel van het maximum bij een volledige aanstelling.

HOOFDSTUK 4 VERGOEDINGEN EN TOELAGEN

Artikel 13 Toelage onregelmatige dienst

 • 1.

  Aan de ambtenaar voor wie werktijden zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 3:3 van de arbeidsvoorwaardenregeling, kan door burgemeester en wethouders een toeslag worden toegekend.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot lid 1 van dit artikel nadere regels vaststellen.

Artikel 14 Persoonlijke toelage

 • 1.

  Aan de ambtenaar, die het maximum van het voor hem geldende schaal heeft bereikt, kan volgens artikel 3:7:8 van de arbeidsvoorwaardenregeling door burgemeester en wethouders een toelage worden toegekend, wanneer daartoe op grond van buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en ijver aanleiding bestaat.

 • 2.

  De toelage wordt ingetrokken, indien de gronden waarop de toelage werd toegekend niet meer aanwezig zijn, tenzij burgemeester en wethouders van oordeel zijn, dat er omstandigheden zijn om de toelage geheel of gedeeltelijk te handhaven.

Artikel 15 Autovergoeding

 • 1.

  De ambtenaar die zijn privéauto beschikbaar stelt voor meet- en regeldiensten, dient zijn auto all-risk te verzekeren en ontvangt hiervoor een vergoeding.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergoeding nadere regels vaststellen.

Artikel 16 Kledingtoelage

 • 1.

  De ambtenaar die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden werkkleding dient te dragen zal deze werkkleding door de gemeente verstrekt krijgen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot lid 1 van dit artikel nadere regels vaststellen.

Artikel 17 Reiskostenvergoeding

 • 1.

  De ambtenaar kan in het eerste jaar van de aanstelling bij de gemeente Schagen een vergoeding krijgen voor de reiskosten woon-werkverkeer, overeenkomstig artikel 18:1:6 tot en met 18:1:10 van de arbeidsvoorwaardenregeling.

 • 2.

  De ambtenaar die in dienstopdracht reist, krijgt hiervoor een reiskostenvergoeding.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot lid 1 en 2 van dit artikel nadere regels vaststellen.

Artikel 18 Toelage voor bedrijfshulpverlening

 • 1.

  De ambtenaar die is aangewezen voor bedrijfshulpverlening ontvangt hiervoor een toelage.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot lid 1 van dit artikel nadere regels vaststellen.

Artikel 19 Zwaar- en vuilwerktoelage

 • 1.

  De ambtenaar die werkzaamheden verricht die aangemerkt zijn als zwaar- en vuilwerk ontvangt hiervoor een toelage.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot lid 1 van dit artikel nadere regels vaststellen.

Artikel 20 Toelage voor gladheidbestrijding

 • 1.

  De ambtenaar die belast is met de gladheidbestrijding ontvangt hiervoor een toelage.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot lid 1 van dit artikel nadere regels vaststellen.

Artikel 21 Toelage bodes

 • 1.

  De ambtenaar die is aangesteld als bode, ontvangt voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden een toelage.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen met beetrekking tot lid 1 van dit artikel nadere regels vaststellen.

Artikel 22 Toelage controle lichtmasten

 • 1.

  De ambtenaren die zijn belast met de controle van de lichtmasten ontvangen hiervoor een toelage.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot lid 1 van dit artikel nadere regels vaststellen.

Artikel 23 Toelage storingsdiensten

 • 1.

  De ambtenaren die zich beschikbaar houden ten behoeve van de storingsdienst, ontvangen hiervoor een toelage.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot lid 1 van dit artikel nadere regels vaststellen.

Artikel 24 Toelage controle terrassen

 • 1.

  De ambtenaar die zich beschikbaar houdt ten behoeve van de controle van terrassen, ontvangt hiervoor een toelage.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot lid 1 van dit artikel nadere regels vaststellen.

Artikel 25 Toelage vegen op zaterdagen

 • 1.

  De ambtenaar die het centrum van de stad aanveegt op zaterdagen, ontvangt hiervoor een toelage.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunne met betrekking tot lid 1 van dit artikel nadere regels vaststellen.

Artikel 26 Toelage A.C. ‘ers

 • 1.

  De ambtenaren die zijn aangesteld als automatiseringscoördinatoren, krijgen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden buiten de werktijden een vergoeding.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot lid 1 van dit artikel nadere regels vaststellen.

HOOFDSTUK 5 INHOUDINGEN

Artikel 27 Koffievoorzieningen

 • 1.

  Alle ambtenaren, met uitzondering van de ambtenaren aangesteld bij de afdeling Openbare Werken, bureau Onderhoudsdienst, betalen voor het nuttigen van koffie of thee tijdens hun werkzaamheden een bijdrage in de kosten.

 • 2.

  De bijdrage is f 1,50 per maand bij een aanstelling van de helft of minder dan een fulltime-aanstelling. de bijdrage voor de overige aanstellingen bedraagt f 3,-- per maand.

 • 3.

  De in lid 2 genoemde bedragen worden maandelijks via de salarisbetaling verrekend.

HOOFDSTUK 6 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 28 Bepalingen omtrent minimumloon en minimumjeugdlonen

De door of namens de minister van Binnenlandse Zaken vastgestelde of nog nader vast te stellen regels omtrent het minimumloon en het minimumjeugdloon zijn overeenkomstig van toepassing op de daarvoor in aanmerking komende ambtenaren in dienst bij de gemeente Schagen.

Artikel 29 Algemene salariswijzigingen

Bij een salariswijziging van algemene aard bij de sector gemeenten wordt door of namens de burgemeester en wethouders met ingang van de datum waarop die wijziging ingaat, een overeenkomstige wijziging aangebracht in de salarissen van de ambtenaren.

Artikel 30 Vergoeding ambtenaar burgerlijke stand

De ambtenaar van de burgerlijke stand geniet, indien er daarnaast een hoofdfunctie in dienst der gemeente wordt bekleed, geen afzonderlijke vergoeding als ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 31 Salarisgarantie bij functiewaardering

De ambtenaar wiens functie na functiewaardering is of wordt ingedeeld in een salarisschaal waaraan een lager maximumbedrag is verbonden dan dat waarop hij recht of uitzicht had, behoudt dat recht of uitzicht, als garantie, totdat de ambtenaar vrijwillig een andere functie aanvaardt ofwel de dienst verlaat.

Artikel 32 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet billijk voorziet, kunnen burgemeester en wethouders een bijzondere regeling treffen.

Artikel 33 Citeer titel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling, welke kan worden aangehaald als “Bezoldigings- en vergoedingsregeling”, treedt in werking op de datum waarop deze door burgemeester en wethouders is vastgesteld en wordt als artikel 3:1:1:1 en volgende in de Arbeidsvoorwaardenregeling Schagen opgenomen.

 • 2.

  Met ingang van de datum waarop deze regeling in werking treedt vervallen de bepalingen van “Bezoldigingsverordening Schagen 1982”, dan wel van die verordeningen die tekstueel, dan wel materieel gelijkluidend zijn aan de bepalingen van deze regeling.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

secretaris, burgemeester,

(A.J.M.P. Leemans) (G. Westerink)