Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schermer

Handvest ‘actieve informatieplicht’ gemeente Schermer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schermer
Officiële naam regelingHandvest ‘actieve informatieplicht’ gemeente Schermer
CiteertitelHandvest ‘actieve informatieplicht’ gemeente Schermer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het Protocol actieve informatieplicht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 169, lid 2
 2. Gemeentewet, art. 169, lid 3
 3. Gemeentewet, art. 180, lid 2
 4. Gemeentewet, art. 180, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-201619-02-2016intrekking

04-02-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 18-02-2016

Onbekend.
05-04-200519-02-2016Onbekend

05-04-2005

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Handvest ‘actieve informatieplicht’ gemeente Schermer

De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Schermer;

Gelet op artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid van de Gemeentewet;

B E S L U I T E N :

De volgende uitgangspunten voor het informeren van de raad door het college en de burgemeester vast te stellen:

 • 1.

  Het college en de burgemeester voorzien de raad van alle informatie die de raad voor de uitoefening van zijn taken nodig heeft.

 • 2.

  Het college en de burgemeester informeren de raad tijdig en in ieder geval niet later dan een week nadat het college een beslissing heeft genomen dan wel kennis heeft genomen van de informatie.

 • 3.

  Het college informeert de raad op korte, bondige wijze en op hoofdlijnen en geeft daarbij aan welke achterliggende stukken bestaan en waar deze ter inzage liggen.

 • 4.

  Het college verstrekt de raad de besluitenlijst en parafenlijst van de vergaderingen van het college maximaal een week na de vergadering.

 • 5.

  De raad wordt in ieder geval actief geïnformeerd:

  • a.

   over de uitoefening van de bevoegdheden genoemd in artikel 160, eerste lid onder e., f., g. en h. van de Gemeentewet, wanneer de uitoefening ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben. Hiervoor wordt het agendapunt ‘ingekomen stukken’ van de raad benut. Kan de uitoefening van de bevoegdheid bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder f. geen uitstel leiden, dan informeert het college de raad zo spoedig mogelijk na het genomen besluit;

  • b.

   daarnaast wordt de raad geïnformeerd wanneer een van de volgende punten van toepassing is op een onderwerp:

   § het heeft consequenties voor wat betreft:

  • -

   maatschappelijke aandacht of

  • -

   media aandacht (publiciteitsgevoelig)

   § het levert voor de gemeente relevante veranderingen op:

  • -

   bestuurlijk,

  • -

   financieel of

  • -

   juridisch gebied op

   § het vormt een risico, doordat het:

  • -

   politiek gevoelig is of

  • -

   het mogelijk de integriteit van het bestuur kan aantasten.

 • 6.

  De raad wordt gedurende een geheel beleidsproces geïnformeerd voor zover het de kaderstellende rol van de raad raakt.

 • 7.

  Wanneer informatie niet verstrekt kan worden aan de raad op grond van strijd met het openbaar belang en/of de bepalingen van de Wet openbaarheid van Bestuur, dan zal het college de raad zo ver mogelijk op hoofdlijnen informeren.

 • 8.

  Persberichten van het college gaan gelijktijdig naar de pers en de raadsleden per e-mail.

 • 9.

  De wethouders en de burgemeester maken actief gebruik van de mogelijkheid om bij commissievergaderingen en tijdens de raadsvergadering bij het agendapunt ‘mededelingen’ de commissie- en raadsleden actief te informeren.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 5 april 2005.

De voorzitter,

De griffier,

Aldus besloten door het college op 5 april 2005.

De burgemeester,

De secretaris,

Aldus besloten door de burgemeester op 5 april 2005.

De burgemeester,