Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

VERORDENING WSW-RAAD PERMAR WS

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING WSW-RAAD PERMAR WS
CiteertitelVerordening Wsw-raad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 2, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201501-08-2015intrekking

28-05-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 24-07-2015

SL/VR
20-07-201101-01-201101-08-2015nieuwe regeling

29-06-2011

Scherpenzeelse Krant, 19-07-2011

11-VI-05

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING WSW-RAAD PERMAR WS

De raad van de gemeente Scherpenzeel,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2011;

 

gelet op artikel 2, derde lid van de Wet sociale werkvoorziening;

 

overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de wijze waarop Wsw-geïndiceerden of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2011 ,

 

besluit

 

 • 1.

  vast te stellen de volgende verordening

 

VERORDENING WSW-RAAD PERMAR WS

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden om-schreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Wsw: Wet sociale werkvoorziening;

  • b.

   de wet: de Wet sociale werkvoorziening;

  • c.

   de gemeenten: de gemeenten Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen;

  • d.

   gemeentebesturen: colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden van de gemeenten;

  • e.

   AB: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Permar WS;

  • f.

   DB: het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Permar WS;

  • g.

   Wsw-geïndiceerde: de persoon, woonachtig in één van de gemeenten, met een indicatiestelling als bedoeld in artikel 11, eerste lid van de wet,dan wel zijn vertegenwoordiger.

  • h.

   Aanpalende beleidsterreinen: arbeidsmarktbeleid en re-integratie-/participatiebeleid.

Hoofdstuk 2 Wsw-raad

Artikel 2 Doelstelling

Het doel van de Wsw-raad is dat Wsw-geïndiceerden invloed kunnen uitoefenen op het lokaal beleid op het terrein van de Wet sociale werkvoorziening en op aanpalende beleids-terreinen, wanneer deze betrekking hebben op de positie van Wsw-geïndiceerden. Ten be-hoeve van dit doel wordt een Wsw-raad opgericht.

Artikel 3 Taak

 • 1.

  De taak van de Wsw-raad bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de gemeentebesturen, het DB en AB over alle aangelegenheden van beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie die betrekking hebben op het terrein van de wet en aanpalende beleidsterreinen en van invloed zijn op de positie van Wsw-geïndiceerden.

 • 2.

  Tot de onder het eerste lid genoemde onderwerpen behoren geen klachten, bezwaar-schriften of andere zaken, die op individuele Wsw-geïndiceerden betrekking hebben, maar wel de hiervoor gehanteerde beleidsrichtlijnen en de wijze waarop deze worden uitgevoerd.

 • 3.

  De Wsw-raad adviseert niet inzake het personeels- en organisatiebeleid van de ge-meenten en van de werkvoorzieningsschappen of werkgever(s) waar de Wsw-geïndiceerden werkzaam zijn.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  De Wsw-raad bestaat uit maximaal elf leden, bij voorkeur evenwichtig verdeeld over de gemeenten.

 • 2.

  De vergaderingen van de Wsw-raad worden voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter, die geen lid is van de Wsw-raad. De voorzitter is niet stemgerechtigd. On-verminderd het vierde lid is de voorzitter geen Wsw-geïndiceerde en niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de gemeenten.

 • 3.

  De Wsw-raad kiest uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter.

 • 4.

  Het lidmaatschap en het voorzitterschap van de Wsw-raad zijn niet verenigbaar met:

  • a.

   het lidmaatschap van de gemeentebesturen van de gemeenten;

  • b.

   het lidmaatschap van een door de raden, de colleges of de burgemeesters van de gemeenten op basis van de Gemeentewet ingestelde commissie.

Artikel 5 Ambtelijke ondersteuning

De Wsw-raad wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris. Deze ambtelijk secretaris wordt aangewezen door het DB. De ambtelijk secretaris is niet stemgerechtigd.

Artikel 6 Benoeming en zittingsduur

 • 1.

  Het DB benoemt en ontslaat de leden van de Wsw-raad. De benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar.

 • 2.

  Benoeming van nieuwe leden van de Wsw-raad vindt plaats op voordracht van de Wsw-raad. Het DB is niet gebonden aan de voordracht.

 • 3.

  De voorzitter van de Wsw-raad wordt voor een termijn van drie jaar op persoonlijke titel benoemd door het DB, op voordracht van de Wsw-raad.

 • 4.

  Herbenoeming van leden en voorzitter van de Wsw-raad is mogelijk op voordracht van de Wsw-raad.

 • 5.

  Het DB ontslaat de voorzitter of een lid van de Wsw-raad wanneer:

  • a.

   de voorzitter of het lid daarom verzoekt;

  • b.

   het lid geen Wsw-geïndiceerde meer is;

  • c.

   de voorzitter zijn taken, als genoemd onder artikel 7, eerste en tweede lid van deze verordening, niet naar behoren uitvoert.

 • 6.

  Het DB kan de voorzitter of een lid van de Wsw-raad ontslaan:

  • a.

   wanneer hij of zij de geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 86 Gemeentewet schendt;

  • b.

   op voorstel van de Wsw-raad wegens disfunctioneren van het lid, indien dit voor-stel bij meerderheidsbesluit en met redenen omkleed wordt gedaan.

 • 7.

  De aftredende voorzitter blijft, zo mogelijk, zijn functie waarnemen totdat in zijn op-volging is voorzien. Dit geldt niet in geval van ontslag op grond van het zesde lid.

Artikel 7 Taken voorzitter en ambtelijk secretaris

 • 1.

  Tot de taak van de voorzitter behoort:

  • a.

   het vaststellen van de agenda;

  • b.

   het bepalen van dag en uur van de vergadering;

  • c.

   het leiden van de vergadering;

  • d.

   het handhaven van de orde;

  • e.

   het schorsen van de vergadering;

  • f.

   het vragen naar de mening van de leden en het mededelen van de uitslagen van stemmingen;

  • g.

   het bewaken van de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen;

  • h.

   het bewaken van het beschikbaar gestelde budget;

  • i.

   het vertegenwoordigen van de Wsw-raad naar buiten.

 • 2.

  De voorzitter zoekt actief afstemming met de voorzitters van andere adviesraden van de gemeente, met name daar waar een integraal advies nodig is.

 • 3.

  Tot de taak van de ambtelijk secretaris behoort:

  • a.

   in zijn algemeenheid het zorgdragen voor een goede ondersteuning van de Wsw-raad en de voorzitter en in het bijzonder de verstrekking van de benodigde infor-matie, opdat deze de taken op een goede wijze kan uitvoeren;

  • b.

   het mede opstellen van de agenda;

  • c.

   het tijdig verzenden van de agenda met bijbehorende stukken;

  • d.

   het bijwonen van alle vergaderingen en het zorgdragen voor een verslag en beslui-tenlijst, alsmede het opstellen van het jaarverslag ten behoeve van DB en AB voor 1 april van enig jaar;

  • e.

   er zorg voor dragen dat de presentielijst door de aanwezige leden ter vergadering wordt getekend en dat de vergoedingen overeenkomstig artikel 11, eerste lid van deze verordening aan de aanwezigen worden uitbetaald.

Artikel 8 Vergaderingen

 • 1.

  De Wsw-raad vergadert minimaal vier keer per jaar en maximaal twaalf keer per jaar.

 • 2.

  Onverminderd artikel 86 Gemeentewet zijn de vergaderingen van de Wsw-raad als regel openbaar.

 • 3.

  Toehoorders bij een vergadering van de Wsw-raad kunnen de voorzitter bij aanvang van de vergadering om spreektijd verzoeken. De voorzitter bepaalt of aan dit verzoek gehoor wordt gegeven.

 • 4.

  De agenda wordt 14 dagen voor de vergadering aan de leden van de Wsw-raad en aan de voorzitter toegezonden.

 • 5.

  Ieder lid van de Wsw-raad heeft het recht om schriftelijke voorstellen aan de Wsw-raad te doen. Deze voorstellen dienen bij de secretaris te worden ingediend.

 • 6.

  Ieder lid van de Wsw-raad heeft het recht om agendapunten in te leveren bij de secretaris.

 • 7.

  Ieder lid van de Wsw-raad heeft het recht om een voorstel betreffende de orde van de vergadering te doen.

 • 8.

  De Wsw-raad mag niet beraadslagen noch besluiten als niet tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 9.

  Besluiten van de Wsw-raad worden genomen bij meerderheid van het aantal uitge-brachte stemmen.

 • 10.

  Het verslag van de vergadering en de besluitenlijst worden ter vaststelling aan de Wsw-raad aangeboden in de eerstvolgende vergadering.

Artikel 9 Informatieoverdracht

 • 1.

  Het DB draagt er zorg voor dat aan de Wsw-raad de nodige informatie wordt verstrekt ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de Wsw-raad.

 • 2.

  Indien een gemeentebestuur, het DB of het AB de Wsw-raad om advies vraagt ten behoeve van een besluit, gebeurt dit op een zodanig tijdstip, dat het uitgebrachte advies in de voorbereiding van het besluit kan worden betrokken.

 • 3.

  Een gemeentebestuur, het DB of het AB draagt er zorg voor dat stukken ter bespreking door de Wsw-raad uiterlijk 14 dagen vóór de vergadering van de Wsw-raad aan de Wsw-raad worden verstrekt.

 • 4.

  Het DB heeft minstens twee keer per jaar overleg met de Wsw-raad. Het DB kan zich bij dit overleg laten vertegenwoordigen door de directeuren van de Sociale Diensten van de gemeenten of hun vertegenwoordigers.

Artikel 10 Vergaderfaciliteiten

De gemeenten stellen voor de reguliere vergaderingen van de Wsw-raad vergaderruimte en kopieerfaciliteiten beschikbaar bij Permar WS.

Artikel 11 Financiële voorzieningen

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de Wsw-raad ontvangen een vergoeding overeenkom-stig de maximumvergoeding per vergadering of presentiegeld voor leden van gemeen-telijke commissies genoemd in het eerste lid van artikel 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • 2.

  De kosten van deze vergoedingen, alsmede van materiële voorzieningen zoals verga-derruimte, deskundigheidsbevordering en organisatiekosten worden jaarlijks, mits goedgekeurd door het DB, door het AB vastgesteld door opname in de begroting van de gemeenschappelijke regeling Permar WS. Deze kosten worden opgenomen in de begroting van de Wsw-raad.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 12 Huishoudelijk reglement

De Wsw-raad kan een Huishoudelijk reglement Wsw-raad vaststellen.

Artikel 13 Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het DB.

Artikel 14 Wijziging of intrekking verordening

Wijziging of intrekking van deze verordening vindt niet plaats dan nadat de Wsw-raad hierover is gehoord.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Wsw-raad.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht ingaande 1 januari 2011.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 29 juni 2011,

E. Hoogstraten, J.J.H. Colijn-de Raat

Griffier, Burgemeester

Toelichting op de Verordening Wsw-raad

 

De Wsw-geïndiceerde staat centraal in de uitvoering van de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Om die reden vindt de Tweede Kamer cliëntenparticipatie in de Wsw belangrijk en onmisbaar. In de Wsw is daarom geregeld dat de gemeenteraad bij verordening regels stelt over de manier waarop Wsw-geïndiceerden betrokken worden bij de uitvoering van de Wsw. Het gaat nadrukkelijk om de groep inwoners met een Wsw-indicatie en niet om individuele belangenbehartiging.

 

In deze verordening wordt de cliëntenparticipatie geregeld voor de vijf gemeenten, die bij de Gemeenschappelijke Regeling Permar WS betrokken zijn: Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen. Voor deze vijf gemeenten wordt één Wsw-raad gevormd.

 

De Wsw-raad behartigt de belangen van alle Wsw-geïndiceerden bij de lokale invulling van het Wsw-beleid. De bedoeling is de Wsw-raad te betrekken bij de voorbereiding, wijze van uitvoering en evaluatie van het beleid. Het beleidsterrein voor advisering strekt zich uit van de Wsw tot de inrichting en uitvoering van lokaal beleid voor mensen met een arbeidsbeperking om (weer) mee te doen in de samenleving (arbeidsmarktbeleid en re-integratie-/participatiebeleid). Het advies kan gaan over beleidsvoorstellen, verordeningen, nota’s, gevolgde procedures, inzet van voorzieningen (zoals persoonsgebonden budget), de uitvoering van de wetgeving, beoordeling van begroting, verantwoording en evaluaties en dergelijke.

 

Bovengenoemde taakbeschrijving duidt tevens het verschil aan met de Ondernemingsraad (OR) van Permar WS. De OR regelt de medezeggenschap met betrekking tot de onderneming en in het bijzonder het werknemersbelang. De cliëntenparticipatie is gericht op beleid en uitvoering van de Wsw. De doelgroep van de OR is beperkt tot werknemers in het SW-bedrijf. De doelgroep van de cliëntenparticipatie is de gehele Wsw-populatie, dus zowel Wsw-geïndiceerden die werkzaam zijn in het SW-bedrijf als Wsw-geïndiceerden op de wachtlijst.

 

Gezien de korte en overzichtelijke verordening is afgezien van een artikelgewijze toelichting. Hieronder wordt alleen een toelichting gegeven op artikel 11.

 

Op grond van artikel 11 van de verordening stellen de gemeentebesturen gezamenlijk middelen ter beschikking voor een adequate uitoefening van de taken van de Wsw-raad. Daartoe dient de Wsw-raad jaarlijks een begroting in. In deze begroting kunnen in ieder geval de volgende kostensoorten worden opgevoerd:

 • a.

  onkostenvergoeding van de leden van de Wsw-raad (de onkostenvergoeding vindt plaats op grond van de Circulaire vergoeding wethouders, raadsleden en vergoeding leden van gemeentelijke commissies d.d. 28 december 2001);

 • b.

  vergoeding speciale voorzieningen in verband met handicap (ringleiding, speciale leesvormen, doventolk);

 • c.

  vergoeding voor deskundigheidsbevordering;

 • d.

  aanschaf van documentatie, literatuur en vaktijdschriften;

 • e.

  middelen voor inschakelen van eigen (professionele) ondersteuning, inhoudelijk en organisatorisch;

 • f.

  faciliteiten voor kantoorkosten, correspondentie, telefoon, computergebruik, internetaansluiting;

 • g.

  faciliteiten voor overleg met- en activering van de achterban;

 • h.

  faciliteiten voor het verzorgen van voorlichting en public relations;

 • i.

  faciliteiten voor overleg en afstemming met andere groepen, zoals de Wmo–adviesraad en Cliëntenraad WWB;

 • j.

  reiskosten.

De kosten worden alleen vergoed voor zover deze zijn opgenomen in de begroting en ook daadwerkelijk zijn gemaakt. Dit laatste zal de Wsw-raad aannemelijk moeten maken door middel van het voeren van een boekhouding.