Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Subsidieverordening Rijden op groengas gemeente Scherpenzeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Rijden op groengas gemeente Scherpenzeel
CiteertitelSubsidieverordening Rijden op groengas gemeente Scherpenzeel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-2015nieuwe regeling

05-03-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 30-03-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Rijden op groengas gemeente Scherpenzeel

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

in deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  groengasvoertuig: een nieuw aan te schaffen voertuig dat in de fabriek met een CNG installatie is uitgerust, dan wel een nieuwe voertuig dat is omgebouwd tot een voertuig met een CNG installatie;

 • b.

  concern: een economische eenheid waarin ondernemingen onder centrale leiding organisatorisch zijn verbonden met als doel duurzaam deel te nemen aan het economische verkeer;

 • c.

  de-minimisverklaring: een verklaring dat de onderneming in de afgelopen drie belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen;

 • d.

  grondgebied: het grondgebied van de gemeente Scherpenzeel;

 • e.

  onderneming: een rechtspersoon die een economische activiteit uitoefent ongeacht de rechtsvorm of de wijze van financiering;

 • f.

  personenauto: voertuig, behorend tot voertuigcategorie M1 als bedoeling in bijlage II, deel A, bij richtlijn 2007/46/EG;

 • g.

  bestelauto: voertuig, behorend tot voertuigcategorie N1 als bedoeld in bijlage II deel A, bij richtlijn 2007/46/EG;

 • h.

  vrachtauto: voertuig, behorend tot voertuigcategorie N2 als bedoeld in bijlage II deel A, bij richtlijn 2007/46/EG, voor zover de toegestane maximum massa ten hoogste 5000 kg bedraagt;

 • i.

  bus: voertuig, behorend tot voertuigcategorie M2, als bedoeld in bijlage II deel A, bij richtlijn 2007/46/EG, voor zover de toegestane maximum massa ten hoogste 5000 kg bedraagt;

 • j.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel;

 • k.

  Regio FoodValley: binnen de regio FoodValley participerende gemeenten, te weten de gemeenten Wageningen, Ede, Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel, Veenendaal, Rhenen en Renswoude.

Artikel 2 Criteria

 • 1.

  Het college kan subsidie verstrekken voor de aanschaf van nieuwe groengasvoertuigen:

  • a.

   voor zover de aanvrager een onderneming is, wordt subsidie verstrekt voor aan te schaffen groengasvoertuigen tot een maximum van € 18.000. Als een onderneming deelneemt in een concern, geldt dit maximum voor het hele concern;

  • b.

   voor zover de aanvrager een natuurlijke persoon is, wordt subsidie verstrekt voor maximaal één aan te schaffen groengasvoertuig tot een maximum van € 2.000.

 • 2

  Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, gelden voor nieuwe voertuigen die zijn omgebouwd tot voertuigen met een CNG installatie, de volgende criteria:

  • a.

   het voertuig is uitgerust met een retrofit CNG systeem met een typegoedkeuring volgens R115; of

  • b.

   het voertuig is ingeregeld op een vermogensbank met 2 aslijnen, waarbij een belasting wordt ingesteld die overeenkomt met het rijden van een constante snelheid van 50 km/h en de ombouwer toont aan dat de CO2 en NOx emissie bij 50 km/h na inbouw lager dan of gelijk zijn aan deze emissies bij gebruik op benzine.

Artikel 3 Subsidieontvangers

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt aan de eerste kentekenhouder van een ongebruikt motorrijtuig, te weten:

  • a.

   rechtspersonen die statutair of feitelijk gevestigd zijn op het grondgebied van de gemeente Scherpenzeel en bedrijfsactiviteiten in regio FoodValley uitvoeren;

  • b.

   natuurlijke personen die in de gemeente Scherpenzeel wonen.

 • 2.

  Rechtspersonen en natuurlijke personen in de gemeente Scherpenzeel die CNG voertuigen leasen via een leasebedrijf buiten de regio FoodValley, maar waarvan de auto op naam staat binnen de gemeente Scherpenzeel en dit ook aantoonbaar minimaal 1 jaar blijft, komen ook in aanmerking voor subsidie

 • 3.

  Een besluit tot subsidievaststelling kan worden ingetrokken, indien de tenaamstelling van het motorvoertuig binnen 12 maanden na de definitieve tenaamstelling van het motorrijtuig is gewijzigd.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend van 1 maart 2015 t/m 31 december 2015 bij de gemeente Scherpenzeel, met gebruikmaking van een hiervoor verkrijgbaar formulier.

 • 2.

  Bij de aanvraag worden in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden overlegd:

  • a.

   een de-minimusverklaring voor zover de aanvrager een onderneming is.

  • b.

   een uittrekstel van de Kamer van Koophandel van de onderneming waarin de aanvrager participeert.

  • c.

   een offerte en aankoopbon van het nieuw aan te schaffen groengasvoertuig of een offerte van het nieuw aan te schaffen benzinevoertuig samen met de nota van de ombouw van het voertuig met een CNG installatie

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt (voor de deelnemende gemeenten) in totaal € 100.000,00 voor de periode van 1 maart 2015 t/m 31 december 2015. Dit bedrag wordt verdeeld over aanvragen vanuit alle deelnemende gemeenten.

Artikel 6 Subsidiebeschikking

Een subsidiebeschikking wordt pas genomen als de aanvrager alle stukken, genoemd in artikel 4 heeft overlegd.

Artikel 7 Verdelingsregime en betaling

 • 1.

  De uitbetaling van de subsidie geschiedt in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat, indien de aanvrager krachtens artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld als datum van ontvangst van de aanvraag geldt.

 • 2.

  Indien bij de uitbetaling van de subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond genoemd in artikel 5 wordt overschreden en de volgorde van de aanvragen niet kan worden vastgesteld, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 1.

  In aanvulling op de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Scherpenzeel wordt de subsidie geweigerd indien het groengasvoertuig is aangeschaft voor 1 maart 2015.

 • 2.

  Voertuigen die worden ingezet voor een openbaar vervoersconcessie binnen de regio FoodValley worden uitgesloten van subsidie.

Artikel 9 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt € 1.000,= per groengasvoertuig voor kleine BPM vrije personen-auto’s (categorie M1) en bestelauto’s (categorie N1) met een emissie < 95 gram CO2 per kilometer.

 • 2.

  De subsidie bedraagt € 2.000,= per groengasvoertuig voor personenauto’s en bestelauto’s vrachtwagens of bussen (categorieën M1, M2, N1 en N2, voor zover de toegestane maximum massa ten hoogste 5000 kg bedraagt).

Artikel 10 Europese regelgeving

Voor zover de activiteiten leiden tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006, PbEU 2006, L379/5, betreffende de-minimissteun.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening Rijden op groengas gemeente Scherpenzeel.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 5 maart 2015.

B.S. van Ginkel-Schuur, B. Visser

griffier, voorzitter