Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Werktijdenregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWerktijdenregeling
CiteertitelWerktijdenregeling gemeente Scherpenzeel 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Artikel 4:1 CAR/UWO

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-201501-01-201501-01-2020art. Nieuwe regeling

19-06-2015

GVOP, 2015 46287

Collegebesluit 31-03-15

Tekst van de regeling

Intitulé

Werktijdenregeling

 

 

Werktijdenregeling

Werktijdenregeling

Inhoudsopgave

 • Paragraaf 1 Algemene bepalingen

  • Artikel 1 Begripsbepalingen

  • Artikel 2 Toepassing

  • Artikel 3 Arbeidsduur

  • Artikel 4 Werktijden

  • Artikel 5 Plus- of min-uren

  • Artikel 6 Doktersbezoek e.d.

  • Artikel 7 Recepties

  • Artikel 8 Collectieve activiteiten

  • Artikel 9 Deelname stembureau

  • Artikel 10 Verjaardag

 • Paragraaf 2 De standaardregeling

  • Artikel 11 Dagvenster

  • Artikel 12 Bezetting en werkafspraken

  • Artikel 13 Thuiswerken

  • Artikel 14 Buitendagvenstervergoeding

 • Paragraaf 3 De bijzondere regeling

  • Artikel 15 Bijzondere regeling

 • Paragraaf 4 Slotbepalingen

  • Artikel 16 Onvoorziene gevallen

  • Artikel 17 Inwerkingtreding

 • Bijlage A Werktijdenregeling gemeente Scherpenzeel

 • Bijlage B Tekst artikel 5:4, tweede lid Arbeidstijdenwet

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Bedrijfstijd: De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten. Dit is afhankelijk van de openingstijden van het kantoorpand.

 • b

  Dienstbelang: factoren die van invloed zijn op de bedrijfsvoering o.m. efficiency-effecten, noodzakelijke bezetting, mogelijkheid tot het bijwonen van noodzakelijk geachte overlegvormen, belangen van andere medewerkers in een organisatieonderdeel, dienstverlening aan publiek, vastgestelde bloktijden, etc.

 • c

  Feitelijke arbeidsduur: Het aantal uren dat de medewerker in een bepaalde periode arbeid heeft verricht.

 • d

  Formele arbeidsduur: De volgens de aanstelling vastgestelde omvang van het aantal uren dat de medewerker in een bepaalde periode arbeid moet verrichten.

 • e

  Medewerker: De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub a van de CAR-UWO, alsmede uitzendkrachten, detacheringskrachten, stagiaires en personen die anderszins werkzaam zijn bij de werkgever.

 • f

  Pauze: Een periode van een onafgebroken aantal minuten waarop geen arbeid wordt verricht.

 • g

  Persoonlijk belang: factoren die van invloed zijn op de privésfeer o.m. zorgtaken, vrijetijdsbesteding, familieverplichtingen, studie, veiligheid/gezondheid etc.

 • h

  Plus- of min uren: de uren waarmee de feitelijke arbeidsduur de formele arbeidsduur overschrijdt of onderschrijft over een jaar berekend.

 • i

  Werkgever: Het bevoegd gezag van de gemeente Scherpenzeel.

 • j

  Werktijd: De periode waarop door de medewerker arbeid wordt verricht.

Artikel 2 Toepassing

Lid 1

De werktijdenregeling is van toepassing op alle medewerkers. De regeling bestaat uit een standaard- en een bijzondere regeling.

Lid 2

De standaardregeling geldt voor de medewerkers die zelf regelruimte hebben voor het bepalen van hun werktijden.

Lid 3

De bijzondere regeling is van toepassing op medewerkers die op wisselende tijden volgens rooster werken, waarvoor de individuele werktijden eenzijdig door de werkgever worden vastgesteld. De werkgever bepaalt welke functiegroep(en) en functies onder de bijzondere regeling vallen. Deze functiegroep(en) en functies zijn opgenomen in Bijlage A van deze regeling.

Artikel 3 Arbeidsduur

Lid 1

De formele arbeidsduur bedraagt bij een voltijd dienstverband gemiddeld 36 uur per week.

Lid 2

Bij een deeltijd dienstverband is de formele arbeidsduur per week het aantal uren dat in de aanstelling is vermeld. De formele arbeidsduur per jaar wordt naar rato berekend.

Lid 3

De feitelijke arbeidsduur kan afwijken van de formele arbeidsduur, met inachtneming van de artikelen uit hoofdstuk 4 van de CAR-UWO.

Artikel 4 Werktijden

Lid 1

De werktijd bedraagt per dag maximaal 11 uur. De arbeidsduur bedraagt ten hoogste 50 uur per week.

Lid 2

De bedrijfstijd is afhankelijk van de openingstijden van het gebouw.

Lid 3

De werktijden worden in overleg met de leidinggevende vastgesteld. Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen persoonlijk belang en dienstbelang.

Lid 4

De medewerker heeft recht op de pauzeregeling overeenkomstig artikel 5:4, tweede lid Arbeidstijdenwet.

Artikel 5 Plus- of min-uren

Lid 1

De medewerker is verantwoordelijk voor het bijhouden van de gewerkte uren.

Lid 2

De medewerker draagt er zorg voor dat aan het einde van het kalenderjaar er maximaal 36 plus- of min-uren zijn.

Artikel 6 Doktersbezoek e.d.

Lid 1

Dokters- en tandartsbezoek dienen buiten werktijd plaats te vinden.

Lid 2

Voor bezoek aan een specialist in het ziekenhuis kan maximaal 2 uur werktijd per bezoek worden geschreven.

Lid 3

Wanneer het niet mogelijk is om een bezoek als bedoeld in het eerste lid buiten werktijd plaats te laten vinden danwel indien er sprake is van bijzondere omstandigheden, treden leidinggevende en medewerker in overleg om tot een passende oplossing te komen.

Artikel 7 Recepties

Lid 1

Tot 17.00 uur geldt een (afscheids)receptie als reguliere werktijd.

Lid 2

Tot 18.00 uur geldt een Eindejaarsbijeenkomst als reguliere werktijd.

Lid 3

Een Nieuwjaarsbijeenkomst geldt als reguliere werktijd.

Artikel 8 Collectieve activiteiten

Lid 1

Deelname aan een afdelingsuitje, geldt als reguliere werktijd voor maximaal 4 uur.

Lid 2

Deelname aan het jaarlijkse personeelsuitje van de personeelsvereniging, geldt tot 17.00 uur als reguliere werktijd voor maximaal 8 uur.

Lid 3

Deelname aan de zogenaamde “contactuurtjes” geldt als reguliere werktijd.

Artikel 9 Deelname stembureau

Lid 1

Deelname aan de bezetting van een stembureau geldt niet als reguliere werktijd.

Lid 2

Voor deelname aan de bezetting van een stembureau wordt een aparte vergoeding verstrekt.

Artikel 10 Verjaardag

Lid 1

Wanneer de verjaardag van de medewerker valt op een werkdag ontvangt de medewerker in de middaguren maximaal 4 uur verlof.

Lid 2

Het verlof als bedoelt in artikel 10, lid 1 kan niet opgenomen worden op een andere dag.

Paragraaf 2 De standaardregeling

Artikel 11 Dagvenster

Medewerkers kunnen werkzaamheden verrichten binnen het dagvenster van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 22.00 uur.

Artikel 12 Bezetting en werkafspraken

Lid 1

De medewerker en de leidinggevende zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de bezetting van de afdeling.

Lid 2

Eenmaal per jaar worden basisafspraken gemaakt tussen de leidinggevende en de medewerker over de werktijden, verlof en werkplanning binnen het dagvenster. Deze onderwerpen worden besproken conform de geldende gesprekscyclus en schriftelijk vastgelegd.

Lid 3

Uitgangspunt bij het maken van de basisafspraken over werktijden is een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, een goede procesgang van de werkzaamheden op de afdeling, bereikbaarheid voor interne en externe klanten en een optimale samenwerking op en tussen de afdelingen.

Lid 4

De volgende onderwerpen dienen in ieder geval te worden besproken:

 • -

  Het aantal uren per werkdag dat de medewerker normaal gesproken werkt.

 • -

  Het opnemen van plus- en min uren.

 • -

  Een afweging tussen het persoonlijk belang van de medewerker en het dienstbelang.

Lid 5

Bijstelling van de afspraken kan in overleg plaatsvinden. In ieder geval worden tweemaal per jaar de basisafspraken over werktijden, verlof en werkplanning geëvalueerd.

Lid 6

Wanneer de medewerker binnen het dagvenster werkzaamheden moet verrichten buiten de afgesproken werktijden, wordt de gewerkte tijd op een ander moment gecompenseerd. De leidinggevende en de medewerker maken samen afspraken om de tijd op korte termijn te compenseren. Deze uren kunnen niet opgespaard worden of worden omgezet in vakantie-uren.

Artikel 13 Thuiswerken

De medewerker kan de leidinggevende verzoeken om thuis te werken. Een dergelijk verzoek zal worden bekeken in het licht van het thuiswerkbeleid.

Artikel 14 Buitendagvenstervergoeding

Lid 1

Indien de medewerker, in opdracht van de leidinggevende, buiten het dagvenster werkzaamheden moet verrichten, komt hij in aanmerking voor de buitendagvenstervergoeding zoals beschreven in artikel 3:8 CAR-UWO. Deze vergoeding bedraagt per gewerkt uur een percentage van het uurloon. De gewerkte uren buiten het dagvenster worden in tijd gecompenseerd. De medewerker maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende.

Lid 1

De medewerker die een functie bekleedt waaraan een functieschaal 11 of hoger verbonden is, heeft conform artikel 3:8 CAR-UWO geen recht op een buitendagvenstervergoeding.

Paragraaf 3 De bijzondere regeling

Artikel 15 Bijzondere regeling

Lid 1

De bijzondere regeling is van toepassing op de in bijlage A opgenomen functiegroep(en) en functies.

Lid 2

De leidinggevende stelt voor deze groep eenzijdig de individuele werktijden vast conform artikel 4:4 CAR-UWO.

Lid 3

De werkgever kan met instemming van de OR de in de bijlage A genoemde functies/functiegroep(en wijzigen.

Lid 4

Medewerkers in de bijzondere regeling kunnen conform de bepalingen in de CAR-UWO aanspraak maken op de overwerkvergoeding (artikel 3:2 CAR-UWO), toelage onregelmatige dienst (artikel 3:3), beschikbaarheidsvergoeding (artikel 3:3A CAR-UWO) en verschuivingsvergoeding (artikel 3:4 CAR-UWO).

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 16 Onvoorziene gevallen

Lid 1

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen. Dit geldt in het bijzonder voor afspraken waarbij door wijziging van de omstandigheden het resultaat van de afweging tussen persoonlijk belang en dienstbelang onevenredig anders uitvalt of als de gezondheid/veiligheid van de medewerker in gevaar komt.

Lid 2

Wanneer het voor het goed functioneren van de griffie noodzakelijk is, kan de Raad via de werkgeverscommissie afwijken van deze regeling.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 en kan worden aangehaald als de “Werktijdenregeling 2014”.

Lid 2

De regeling Werktijdenregeling gemeente Scherpenzeel wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Werktijdenregeling 2014.

Lid 3

De Werktijdenregeling 2014 is vastgesteld door het College op 16 juni 2014.

Lid 4

In de vergadering d.d. 4 december 2014 heeft de Ondernemingsraad ingestemd met de Werktijdenregeling 2014.

Lid 5

De Werktijdenregeling 2014 is vastgesteld door de raad van de gemeente Scherpenzeel d.d. XXX 2015.

Bijlage A Werktijdenregeling gemeente Scherpenzeel

 • 1

  Bode

 • 2

  Senior medewerker burgerzaken

 • 3

  Medewerker burgerzaken

 • 4

  Medewerker belastingen

 • 5

  Medewerker belastingen / WOZ

 • 6

  Secretaresse

 • 7

  Bestuurssecretaresse

 • 8

  Klantmanager

 • 9

  Coördinator buitendienst

 • 10

  Allround medewerker buitendienst

 • 11

  Allround medewerker buitendienst / consul sportvelden

 • 12

  Medewerker reiniging openbare ruimte

 • 13

  Toezichthouder openbare ruimte / BOA

Bijlage B Tekst artikel 5:4, tweede lid Arbeidstijdenwet

Artikel 5:4, lid 1 en lid 2 Arbeidstijdenwet d.d. 1 februari 2014 is als volgt:

Lid 1

De werkgever organiseert de arbeid van een jeugdige werknemer zodanig dat, indien hij meer dan 4,5 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid tijdens de dienst wordt onderbroken door een pauze. De pauze bedraagt ten minste 30 minuten, die zonodig kan worden gesplitst in pauzes van elk ten minste 15 minuten.

Lid 2

De werkgever organiseert de arbeid van een werknemer van 18 jaar of ouder zodanig, dat indien hij:

 • a

  meer dan 5,5 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt onderbroken door een pauze van ten minste 30 minuten, die kan worden gesplitst in pauzes van elk ten minste 15 minuten;

 • b

  meer dan 10 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt onderbroken door een pauze van ten minste 45 minuten, die kan worden gesplitst in pauzes van elk ten minste 15 minuten.