Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBuitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand
CiteertitelRechtspositieregeling Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand gemeente Scherpenzeel 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-201501-01-201501-01-2020art. Nieuwe regeling

15-09-2015

GVOP, 2015 83620

Collegebesluit 18 augustus 2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand

 

 

BABS

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsbepaling

 • Artikel 2 Aanstelling

 • Artikel 3 Bezoldiging

 • Artikel 4 Aanspraken bij ziekte

 • Artikel 5 Ontslag en schorsing

 • Artikel 6 Plichtsverzuim

 • Artikel 7 Overige rechten en plichten

 • Artikel 8 Onvoorziene gevallen

 • Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

 • Bijlage 1 Aandachtspunten bij deze regeling

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  De werkgever: Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Scherpenzeel.

 • b

  Buitengewoon ambtenaar: De bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het reglement op de burgerlijke stand.

 • c

  CAR/UWO: De collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel.

Artikel 2 Aanstelling

Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

Artikel 3 Bezoldiging

Lid 1

De buitengewoon ambtenaar ontvangt een bezoldiging in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Lid 2

De vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap is gelijk aan viermaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 6, van bijlage IIa van de CAR/UWO.

Lid 3

De vergoeding bedoeld in het eerste lid, wordt verhoogd met 45% toelage onregelmatige dienst conform artikel 3:3, eerst lid van de CAR/UWO indien het huwelijk op zaterdag wordt voltrokken.

Lid 4

De vergoeding bedoeld in het eerste lid, wordt verhoogd met het percentage van de vakantietoelage van artikel 6:3 tweede lid van de CAR-UWO en het percentage van de eindejaarsuitkering op grond van artikel 3:6 van de CAR-UWO.

Lid 5

Per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt een onkostenvergoeding toegekend van € 6,81.

Artikel 4 Aanspraken bij ziekte

Lid 1

Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar jonger dan 65 jaar zijn de artikelen 7:1 tot en met 7:3, 7:9 tot en met 7:14 en 7:19 tot en met 7:21 CAR-UWO van toepassing.

Lid 2

Voor toepassing van dit artikel wordt onder bezoldiging verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden voorafgaand aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover de buitengewoon ambtenaar op deze datum zijn betrekking nog geen 12 maanden heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

Lid 3

Voor toepassing van dit artikel wordt onder de eerste ziektedag verstaan de eerste dag waarop de buitengewoon ambtenaar is aangewezen tot voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en waarvoor de buitengewoon ambtenaar wegens ziekte is verhinderd.

Lid 4

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen.

Artikel 5 Ontslag en schorsing

Lid 1

Ontslag kan worden verleend:

 • a

  op verzoek van de ambtenaar overeenkomstig artikel 8:1 van de CAR-UWO;

 • b

  wegens ouderdomspensioen overeenkomstig artikel 8:2 en artikel 8:2a van de CAR-UWO;

 • c

  wegens reorganisatie overeenkomstig artikel 8:3 van de CAR-UWO;

 • d

  wegens arbeidsongeschiktheid overeenkomstig artikel 8:4, artikel 8:5 en artikel 8:5a van de CAR-UWO;

 • e

  wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid overeenkomstig artikel 8:6 van de CAR-UWO;

 • f

  wegens overige ontslaggronden overeenkomstig artikel 8:7 en 8:8 van de CAR-UWO.

 • g

  wegens FPU overeenkomstig artikel 8:11 van de CAR-UWO;

 • h

  wegens ontslag uit een tijdelijke aanstelling of tijdelijke urenuitbreiding overeenkomstig artikel 8:12 en 8:12:1 van de CAR-UWO;

 • i

  als disciplinaire straf overeenkomstig artikel 8:13 van de CAR-UWO.

Lid 2

Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR/UWO.

Artikel 6 Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar, die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich anderszins schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR-UWO.

Artikel 7 Overige rechten en plichten

De volgende bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar:

 • -

  de verplichtingen rond integriteit op basis van artikel 15:1 en 15:1b tot en met 15:1g CAR-UWO zijn van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar;

 • -

  de buitengewoon ambtenaar kan worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door de gemeente geleden schade, voorzover deze aan zijn schuld of nalatigheid te wijten is op grond van artikel 15:1:12 CAR-UWO;

 • -

  periodieke beoordeling van de buitengewoon ambtenaar op grond van artikel 15:1:15 CAR-UWO;

 • -

  de buitengewoon ambtenaar is verplicht tijdens de vervulling van zijn betrekking de voorgeschreven dienstkleding te dragen op grond van artikel 15:1:16 CAR-UWO;

 • -

  aan de buitengewoon ambtenaar kan een ontzegging van de toegang worden gegeven op grond van artikel 15:1:19 CAR-UWO

 • -

  artikel 15:1:20 CAR-UWO in verband met het melden van infectieziekten is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar;

 • -

  artikel 15:1:22 CAR-UWO inzake een vergoeding reis- en verblijfskosten is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar;

 • -

  de buitengewoon ambtenaar kan aanspraak maken op vergoeding van geleden schade op grond van artikel 15:1:23 tot en met 15:1:25 CAR-UWO;

 • -

  de Klokkenluidersregeling zoals bedoeld in artikel 15:2 CAR-UWO is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar;

 • -

  de Klachtenregeling ongewenst gedrag van de werkgever is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015”.

Lid 2

De Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015 treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Lid 3

Met ingang van de datum inwerkingtreding Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015 is gelijktijdig de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand d.d. 14 augustus 2007 ingetrokken.

Lid 4

In de bijeenkomst d.d. 9 juli 2015 is overeenstemming bereikt met het Georganiseerd Overleg inzake de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015.

Lid 5

De Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015 is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Scherpenzeel d.d. 18 augustus 2015.

Bijlage 1 Aandachtspunten bij deze regeling

Bezoldiging

De vergoeding is gebaseerd op het aantal uren dat een buitengewoon ambtenaar besteedt aan het voltrekken van een huwelijk. Deze regeling gaat uit van een gemiddelde tijdsbesteding van 4 uur, inclusief voorbereidingstijd.

Vergoeding voor niet ontvangen vakantieverlof

In artikel 3, lid 3 wordt geregeld dat het vakantieverlof die een buitengewoon ambtenaar opbouwt over de gewerkte uren, verrekend is in de vergoeding die wordt uitbetaald. Hiermee worden in feite vakantierechten afgekocht, dit vanwege het oproepkarakter van de werkzaamheden.

Het aanspraak maken op wettelijke vakantiedagen in het uurloon is niet meer toegestaan op grond van de uitspraak van het Europese Hof van 16 maart 2006 (HvJ EG 16 maart 2006, zaak C-131/04 en C-257/04).