Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Bedrijfshulpverlening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBedrijfshulpverlening
CiteertitelBedrijfshulpverlening gemeente Scherpenzeel 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-201501-01-2015art. Nieuwe regeling

15-09-2015

GVOP, 2015 83595

Collegebesluit 30 juni 2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Bedrijfshulpverlening

 

 

Bedrijfshulpverlening

Regeling bedrijfshulpverlening

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsomschrijving

 • Artikel 2 Bedrijfshulpverlening

 • Artikel 3 Bedrijfshulpverleningsvergoeding

 • Artikel 4 Einde vergoeding

 • Artikel 5 Onvoorziene gevallen

 • Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • Bijlage A Hoogte van de bedrijfshulpverleningsvergoeding

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a

  De medewerker:De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a CAR.

 • b

  De werkgever: Het bevoegd gezag van de gemeente Scherpenzeel.

 • c

  Bedrijfshulpverlening (BHV): De zorg van de werkgever om de nodige, op de specifieke situatie van de organisatie afgestemde maatregelen te treffen op het gebied van eerste hulp (bij ongevallen), brandbestrijding en evacuatie van medewerkers.

 • d

  Bedrijfshulpverlener: De medewerker die door de werkgever is aangewezen tot het verrichten van taken in het kader van BHV als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet.

 • e

  Bedrijfshulpverleningstaken: De taken zoals bedoeld in artikel 15 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet.

 • f

  Hoofd Bedrijfshulpverlener: Een bedrijfshulpverlener die als zodanig is aangewezen om, tijdens operationele inzet in ploegverband, leiding te geven aan andere bedrijfshulpverleners dan wel een medewerker die op grond van zijn functie deze taken verricht.

 • g

  Bedrijfshulpverleningsopleidingscursus (BHV-cursus): Een speciaal voor de bedrijfshulpverlening samengestelde cursus waarmee de als BHV’er aangewezen medewerker kennis en vaardigheden opdoet, teneinde de hem of haar toebedeelde bedrijfshulpverleningstaken naar behoren te kunnen vervullen.

 • h

  Bedrijfshulpverleningsherhalingscursus en –training: Jaarlijks terugkerende bijeenkomsten waarmee het peil van de opgedane kennis en vaardigheden op een verantwoord niveau wordt gehouden en eventueel wordt verhoogd.

 • i

  Bedrijfshulpverleningsvergoeding: Een bruto bedrag voor het naar behoren uitvoeren van bedrijfshulpverleningstaken.

Artikel 2 Bedrijfshulpverlening

Lid 1

Een medewerker wordt door de werkgever aangewezen als bedrijfshulpverlener, of (plaatsvervangend) hoofd bedrijfshulpverlener. De medewerker krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Lid 2

Bedrijfshulpverleningstaken worden in principe binnen de reguliere werktijd, naast de normale werkzaamheden uitgevoerd.

Lid 3

De bedrijfshulpverlener neemt deel aan alle BHV-(herhalings)cursussen en trainingen.

Lid 4

De kosten voor instructie als bedoeld in het vorige lid van dit artikel en de kosten van een examen ter verkrijging van het certificaat bedrijfshulpverlener komen voor rekening van de werkgever.

Lid 5

Als de in lid 3 van dit artikel bedoelde instructie buiten de voor de bedrijfshulpverlener normaal vastgestelde werktijd plaatsvindt, worden de betreffende uren in tijd gecompenseerd.

Lid 6

Ten minste één keer per jaar vindt door het hoofd bedrijfshulpverlening een beoordeling plaats van de wijze waarop de bedrijfshulpverleningstaken worden vervuld. Deze beoordeling wordt ter kennisname onder de aandacht gebracht van het managementteam en de Ondernemingsraad.

Lid 7

Het aantal bedrijfshulpverleners is afgestemd op het in alle omstandigheden kunnen vervullen van de taken op het gebied van de bedrijfshulpverlening als bedoeld in artikel 1 sub e.

Artikel 3 Bedrijfshulpverleningsvergoeding

Lid 1

De bedrijfshulpverlener ontvangt maandelijks een vergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt door het bevoegd gezag vastgesteld en wordt vermeld op bijlage A van deze regeling. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de bedrijfshulpverlener in het bezit is van een geldig basisdiploma Bedrijfshulpverlening en in voldoende mate deelneemt aan (herhalings)cursussen en trainingen.

Lid 2

Indien de medewerker niet meer voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden om de BHV-taken uit te mogen voeren, wordt de vergoeding met ingang van de verloopdatum ingetrokken.

Artikel 4 Einde vergoeding

Met betrekking tot de in deze regeling genoemde vergoedingen vindt geen afbouw plaats, indien de bedrijfshulpverleningsvergoeding krachtens deze regeling op een gegeven moment niet meer van toepassing is op de betreffende medewerker.

Artikel 5 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling bedrijfshulpverlening gemeente Scherpenzeel 2015”.

Lid 2

De regeling bedrijfshulpverlening gemeente Scherpenzeel 2015 treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Lid 3

Met ingang van de datum inwerkingtreding regeling bedrijfshulpverlening gemeente Scherpenzeel 2015 is gelijktijdig artikel 24 Bezoldigingsverordening gemeente Scherpenzeel vervallen.

Lid 4

In de brief d.d. 03 juni 2015 heeft de Ondernemingsraad ingestemd met de regeling bedrijfshulpverlening gemeente Scherpenzeel 2015.

Lid 5

De regeling bedrijfshulpverlening gemeente Scherpenzeel 2015 is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Scherpenzeel d.d. 30 juni 2015.

Lid 6

De regeling bedrijfshulpverlening gemeente Scherpenzeel 2015 is vastgesteld door de raad van de gemeente Scherpenzeel d.d. XXX 2015.

Bijlage A Hoogte van de bedrijfshulpverleningsvergoeding

De hoogte van de bedrijfshulpverleningsvergoeding bedraagt 13,25 euro bruto per maand.

Met de invoering van hoofdstuk 3 CAR (nieuw), naar verwachting per 1 januari 2016, is de vergoeding opgenomen in artikel 3:17 CAR en komt de eerdergenoemde vergoeding van 13,25 euro per maand te vervallen.