Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Betaald ouderschapsverlof

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBetaald ouderschapsverlof
CiteertitelBetaald ouderschapsverlof gemeente Scherpenzeel 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-201501-01-2015art. Nieuwe regeling

15-09-2015

GVOP, 2015 83594

Collegebesluit 18 augustus 2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Betaald ouderschapsverlof

 

 

Betaald ouderschapsverlof

Regeling betaald ouderschapsverlof

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsbepalingen

 • Artikel 2 Werkingssfeer

 • Artikel 3 Hardheidsclausule

 • Artikel 4 Onvoorziene gevallen

 • Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Werkgever: Het bevoegd gezag van de gemeente Scherpenzeel.

 • b

  Medewerker: De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR.

 • c

  Betaald ouderschapsverlof: Betaald ouderschapsverlof heeft betrekking op de medewerker die op grond van de Wet Arbeid en Zorg (Waz) recht heeft op ouderschapsverlof conform artikel 6:5 of 6:5a CAR.

Artikel 2 Werkingssfeer

De medewerker heeft recht op betaald ouderschapsverlof conform de bepalingen in de CAR/UWO (hoofdstuk 6), in aanvulling op het bepaalde in de Wet Arbeid en Zorg. Deze bepalingen zijn te vinden in artikel 6:5 en 6:5a CAR (hoogte van de aanspraak op doorbetaling van de bezoldiging van de medewerker tijdens het ouderschapsverlof) en de artikelen 6:5:1 t/m 6:5:7 en 6:5a:1 Uitwerkingsovereenkomst (UWO) (onder meer terugbetalingsverplichting).

Artikel 3 Hardheidsclausule

Indien toepassing van deze regeling leidt tot een onbillijke situatie voor de betrokken medewerker, dan kan de werkgever in overleg met de betrokken medewerker in een voor de medewerker gunstige zin van deze regeling afwijken.

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling betaald ouderschapsverlof gemeente Scherpenzeel 2015”.

Lid 2

De regeling betaald ouderschapsverlof gemeente Scherpenzeel 2015 treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Lid 3

In de bijeenkomst d.d. 9 juli 2015 is overeenstemming bereikt met het Georganiseerd Overleg inzake de regeling betaald ouderschapsverlof gemeente Scherpenzeel 2015.

Lid 4

De regeling betaald ouderschapsverlof gemeente Scherpenzeel 2015 is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Scherpenzeel d.d. 18 augustus 2015.

Lid 5

De regeling betaald ouderschapsverlof gemeente Scherpenzeel 2015 is vastgesteld door de raad van de gemeente Scherpenzeel d.d. XXX 2015.