Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Vakbondscontributie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVakbondscontributie
CiteertitelVakbondscontributie gemeente Scherpenzeel 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-201501-01-201501-01-2020art. Nieuwe regeling

15-09-2015

GVOP, 2015 83604

Collegebesluit 18 augustus 2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Vakbondscontributie

 

 

Vakbondscontributie

Regeling vakbondscontributie

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsomschrijving

 • Artikel 2 Onkostenvergoeding ter compensatie voor de contributie van vakorganisaties

 • Artikel 3 Voorwaarden

 • Artikel 4 Procedure en wijze van betaling

 • Artikel 5 Verantwoordelijkheid

 • Artikel 6 Inwerkingtreding

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a

  De medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a CAR.

 • b

  De werkgever: het bevoegd gezag van de gemeente Scherpenzeel.

Artikel 2 Onkostenvergoeding ter compensatie voor de contributie van vakorganisaties

Lid 1

Medewerkers kunnen voor het voldoen van de contributie van de vakorganisatie een netto onkostenvergoeding krijgen ter grootte van de betaalde contributie.

Lid 2

De onkostenvergoeding wordt verstrekt indien de medewerker afstand doet van zijn aanspraak op bruto bezoldiging en/of bruto eindejaarsuitkering tot een bedrag dat volledig overeenkomt met het bedrag van de verstrekte vergoeding.

Artikel 3 Voorwaarden

Lid 1

Er moet in redelijkheid vaststaan dat de gekozen bron(nen) voldoende ruimte bieden om in te ruilen tegen het bedrag van de vergoeding en de inhouding of inhoudingen op de bruto bezoldiging niet leiden tot een lagere bezoldiging dan het wettelijk minimumloon.

Lid 2

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding dient een kopie van het betalingsbewijs van de contributie uiterlijk op 1 december 2015 door de werkgever te zijn ontvangen.

Artikel 4 Procedure en wijze van betaling

De afspraak wordt in de maand december uitgevoerd.

Artikel 5 Verantwoordelijkheid

De medewerker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor iedere onjuiste uitbetaling die door de werkgever wordt gedaan op basis van door de medewerker verstrekte onjuiste of onvolledige inlichtingen dan wel indien wijzigingen niet tijdig worden doorgegeven.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling vakbondscontributie gemeente Scherpenzeel 2015”.

Lid 2

De Regeling vakbondscontributie gemeente Scherpenzeel 2015 treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Lid 3

Met ingang van de datum inwerkingtreding Regeling vakbondscontributie gemeente Scherpenzeel 2015 is gelijktijdig de Regeling vakbondscontributie gemeente Scherpenzeel ingetrokken.

Lid 4

In de bijeenkomst d.d. 9 juli 2015 is overeenstemming bereikt met het Georganiseerd Overleg inzake de Regeling vakbondscontributie gemeente Scherpenzeel 2015.

Lid 5

De Regeling vakbondscontributie gemeente Scherpenzeel 2015 is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Scherpenzeel d.d. 18 augustus 2015.

Lid 6

De Regeling vakbondscontributie gemeente Scherpenzeel 2015 is vastgesteld door de raad van de gemeente Scherpenzeel d.d..

Algemene toelichting

In deze interne regeling zijn de inhoud en de voorwaarden beschreven van de onkostenvergoeding voor de contributie van vakbonden. Door de gekozen constructie kunnen medewerkers een fiscaal voordeel behalen waarvan de grootte afhankelijk van het belastingtarief waarin men valt. Men krijgt immers een netto vergoeding die overeenkomt met wat men feitelijk heeft betaald en men ziet af van hetzelfde bedrag van de bruto bezoldiging, waardoor men minder belasting betaalt over zijn bruto bezoldiging.

Financiële consequenties

De verlaging van het bruto salaris heeft in dit geval tot gevolg dat de pensioengrondslag wordt verlaagd. Dit betekent dat de pensioenopbouw in het jaar dat er aan de regeling wordt meegedaan niet wordt gebaseerd op de hoogte van het gewone brutosalaris, maar wordt gebaseerd op het verlaagde bruto salaris. Omdat het om relatief kleine bedragen zal gaan, is het effect op de uiteindelijke pensioenuitkering over het algemeen gering. De verlaging werkt ook door in de hoogte van het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering. Deze worden ook over het verlaagde salaris berekend. Bij ontslag kan deelname leiden tot een lagere uitkering in verband met de dagloonberekening, die ook uitgaat van het verlaagde bruto salaris. Wettelijke regelingen kunnen in de loop van de tijd veranderen, daarom kunnen aan de inhoud van deze toelichting geen rechten worden ontleend.