Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Beloningsbeleid, uitvoeringsregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeloningsbeleid, uitvoeringsregeling
CiteertitelUitvoeringsregeling hoofdstuk 3
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-201601-01-201601-01-2020art. Nieuwe regeling

25-05-2016

GVOP, 2016 63323

Collegebesluit 15-12-2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Beloningsbeleid, uitvoeringsregeling

 

 

Beloningsbeleid, uitvoeringsregeling

Uitvoeringsregeling beloningsbeleid

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsbepalingen

 • Artikel 2 Functioneringstoelage

 • Artikel 3 Overgangsregeling ambtsjubilea bij de gemeente

 • Artikel 4 Inwerkingtreding

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Werkgever : het bevoegd gezag van de gemeente Scherpenzeel

 • b

  Werknemer :

  • 1

   De ambtenaar in de zin van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling gemeenten, voor zover deze een vaste aanstelling heeft dan wel tijdelijk is aangesteld voor de duur van tenminste één jaar.

  • 2

   De werknemer met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan op grond van artikel 2:5, eerste lid van de CAR voor tenminste één jaar.

Artikel 2 Functioneringstoelage

Lid 1

De werkgever kan een werknemer een functioneringstoelage toekennen wanneer de werknemer gedurende ten minste twee jaar uitstekend is beoordeeld, blijkend uit over die periode opgemaakte beoordelingen.

Lid 2

Na drie jaar uitstekend functioneren, blijkend uit over die periode opgemaakte beoordelingen, wordt de werknemer een functioneringstoelage toegekend.

Lid 3

Een nieuwe beoordeling met de kwalificatie ‘uitstekend’ is vereist, voordat de functioneringstoelage kan worden voortgezet.

Lid 4

De toelage wordt ingetrokken, indien de gronden, waarop deze werd toegekend niet meer aanwezig zijn.

Artikel 3 Overgangsregeling ambtsjubilea bij de gemeente

Lid 1

Bij het bereiken van het 12½-jarig dienstverband bij de gemeente Scherpenzeel, krijgt de werknemer het volgende aangeboden:

 • -

  boeket/bloemstuk ter waarde van € 25,00;

 • -

  gratificatie ter waarde van netto € 115,00;

Lid 2

Bij het bereiken van het 25 of 40-jarig dienstverband bij de gemeente Scherpenzeel, krijgt de werknemer het volgende aangeboden:

 • a

  boeket/bloemstuk ter waarde van € 25,00;

 • b

  gratificatie ter waarde van € 230,00;

 • c

  bijeenkomst/receptie.

Lid 3

Dit artikel komt met ingang van 1 januari 2021 te vervallen.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016 en kan worden aangehaald als Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Scherpenzeel 2016.

Lid 2

De uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Scherpenzeel 2016 is vastgesteld door het College op 15 december 2015.

Lid 3

In de bijeenkomst d.d. 2 december 2015 is overeenstemming bereikt met het Georganiseerd Overleg inzake de uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Scherpenzeel 2016.

Lid 4

De uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Scherpenzeel 2016 is vastgesteld door de Gemeenteraad op XXX 2015.

Beloningsbeleid, uitvoeringsregeling (T)

Artikel 3

Dit artikel is een aanvulling op artikel 3:2 CAR-UWO. In een evenwichtig functiegebouw worden alle functies beschreven en gewaardeerd. Werknemers worden beloond voor de functie die zij vervullen. In de situatie van een werknemer met meerdere functies wordt de werknemer voor iedere functie apart beloond.