Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Melding financiële belangen, regeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMelding financiële belangen, regeling
CiteertitelMelding financiële belangen gemeente Scherpenzeel 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-201601-01-2016art. Nieuwe regeling

25-05-2016

GVOP, 2016 63286

Collegebesluit 16-01-2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Melding financiële belangen, regeling

 

 

Melding financiële belangen, regeling

Regeling melding financiële belangen

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsomschrijving

 • Artikel 2 Doel

 • Artikel 3 Melding financiële belangen

 • Artikel 4 Registratie

 • Artikel 5 Besluit bevoegd gezag

 • Artikel 6 Onvoorziene gevallen

 • Artikel 7 Inwerkingtreding

 • Bijlage 1 Meldingsformulier financiële belangen

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Werkgever: Het bevoegd gezag van de gemeente Scherpenzeel

 • b

  Medewerker: De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR, alsmede de personen die anderszins in dienst van de gemeente Scherpenzeel werkzaamheden verrichten.

 • c

  Financiële belangen: Onder financieel belang wordt in ieder geval verstaan het bezit van:

  • 1

   effecten;

  • 2

   vorderingsrechten;

  • 3

   onroerend goed;

  • 4

   bouwgrond;

  • 5

   financiële deelneming in ondernemingen;

  • 6

   schulden.

   Het bevoegd gezag kan andere financiële belangen aanwijzen.

 • d

  Registratie:De registratie van meldingen van financiële belangen zoals bedoeld in artikel 15:1f lid 3 CAR.

Artikel 2 Doel

Deze regeling heeft ten doel te regelen op welke wijze financiële belangen van medewerkers, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken, moeten worden gemeld.

Artikel 3 Melding financiële belangen

Lid 1

Medewerkers in de volgende functies worden geacht te zijn aangesteld in een functie waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van gebruik van koersgevoelige informatie is verbonden:

 • a

  Gemeentesecretaris;

 • b

  Directeur;

 • c

  Griffier;

 • d

  Afdelingsmanagers;

 • e

  Hoofd concernstaf;

 • f

  Afdelingshoofd;

 • g

  Teammanagers;

 • h

  Teamleiders;

 • i

  Concerncontroller;

 • j

  Inkoopcoördinator;

 • k

  Projectmanager;

 • l

  Medewerkers grondzaken;

 • m

  Medewerkers Ruimtelijke Ordening;

 • n

  Medewerkers subsidieverstrekking;

 • o

  Medewerkers sponsoring;

 • p

  Medewerkers betrokken bij het verstrekken van leningen;

 • q

  Medewerkers betrokken bij het verstrekken van garanties;

 • r

  Medewerkers betrokken bij inkoop en aanbesteding;

 • s

  Medewerkers treasury.

Lid 2

Medewerkers als aangegeven in lid 1 melden aan het bevoegd gezag de financiële belangen, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken.

Lid 3

De medewerkers die op grond van deze regeling niet verplicht zijn om hun financiële belangen te melden, kunnen dat op vrijwillige basis doen.

Lid 4

De melding wordt gedaan volgens het meldingsformulier financiële belangen, zie bijlage 1.

Lid 5

Het bevoegd gezag kan de medewerker verzoeken om nadere informatie.

Artikel 4 Registratie

Lid 1

De registratie van financiële belangen geschiedt door middel van opname van de gegevens die de medewerker door middel van het meldingsformulier financiële belangen kenbaar maakt in het persoonsdossier van de medewerker.

Lid 2

Het bevoegd gezag van de gemeente Scherpenzeel belast een medewerker met de registratie van financiële belangen.

Lid 3

De geregistreerde financiële belangen worden jaarlijks geactualiseerd.

Artikel 5 Besluit bevoegd gezag

Lid 1

Indien het bevoegd gezag van mening is, dat de gemelde financiële belangen de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, niet in redelijkheid is verzekerd, ontvangt de medewerker een gemotiveerd besluit omtrent de financiële belangenverstrengeling.

Lid 2

Indien er sprake is van financiële belangenverstrengeling wordt in samenspraak met de betrokken medewerker naar een oplossing gezocht.

Lid 3

In het uiterste geval is de medewerker verplicht het financiële belang af te stoten. In voorkomend geval zal (anoniem) melding aan de OR plaatsvinden.

Lid 4

Bij het aanhouden van verboden financiële belangen kan een disciplinaire straf worden opgelegd.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het bevoegd gezag een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling melding financiële belangen gemeente Scherpenzeel 2016”.

Lid 2

De regeling melding financiële belangen gemeente Scherpenzeel 2016 treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Lid 3

In de OR-vergadering d.d. 15 oktober 2015 is er instemming verkregen met betrekking tot de wijze waarop de gegevens over financiële belangen worden gemeld en geregistreerd.

Lid 4

De regeling melding financiële belangen gemeente Scherpenzeel 2016 is vastgesteld door het College d.d. XXX 2016.

Lid 5

De regeling melding financiële belangen gemeente Scherpenzeel 2016 is vastgesteld door de raad van de gemeente Scherpenzeel d.d. XXX 2016.

Bijlage 1 Meldingsformulier financiële belangen

Klik hier voor het meldingsformulier financiële belangen.