Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Nevenwerkzaamheden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNevenwerkzaamheden
CiteertitelNevenwerkzaamheden gemeente Scherpenzeel 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-201601-01-2016art. Nieuwe regeling

25-05-2016

GVOP, 2016 63307

Collegebesluit 19-01-2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Nevenwerkzaamheden

 

 

Nevenwerkzaamheden

Regeling nevenwerkzaamheden

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsbepalingen

 • Artikel 2 Nevenwerkzaamheden

 • Artikel 3 Registratie

 • Artikel 4 Besluit werkgever

 • Artikel 5 Onvoorziene gevallen

 • Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  werkgever: Het bevoegd gezag van de gemeente Scherpenzeel.

 • b

  medewerker: De werknemer met een aanstelling of arbeidsovereenkomst naar Burgerlijk Recht bij de gemeente Scherpenzeel op grond van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR-UWO.

 • c

  nevenwerkzaamheden: Alle werkzaamheden die, betaald of onbetaald, binnen of buiten de organisatie van de gemeente Scherpenzeel worden verricht door de medewerker en die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functie, kunnen raken.

 • d

  registratie: De registratie van nevenwerkzaamheden zoals bedoeld in artikel 15:1e lid 2 CAR-UWO.

Artikel 2 Nevenwerkzaamheden

Lid 1

Het is de medewerker overeenkomstig artikel 15:1e lid 3 CAR-UWO verboden nevenwerkzaamheden te verrichten, waardoor de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.

Lid 2

De medewerker maakt melding van de nevenwerkzaamheden op grond van artikel 15:1e, lid 1 van de CAR-UWO via het daartoe bestemde formulier “melding nevenwerkzaamheden”. Hierin vermeldt de medewerker:

 • a

  Aard van de werkzaamheden

 • b

  Omvang van de werkzaamheden

 • c

  De organisatie waar de werkzaamheden worden verricht.

Lid 3

De medewerker dient de beëindiging van de nevenwerkzaamheden schriftelijk te melden aan de werkgever.

Lid 4

De medewerker is verplicht om zich te houden aan de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit. In deze wetten zijn bepalingen opgenomen over het maximale aantal werkuren per dag en per week. Tevens zijn er regels vastgesteld over verplichte rusttijden.

Artikel 3 Registratie

Lid 1

De registratie van nevenwerkzaamheden geschiedt door het formulier “melding nevenwerkzaamheden” op te nemen in het Persoonsdossier.

Lid 2

Een door de werkgever aangewezen persoon is belast met de registratie, de ter inzage legging, en de rapportage van de nevenwerkzaamheden.

Artikel 4 Besluit werkgever

Lid 1

Indien de werkgever van mening is dat de geregistreerde nevenwerkzaamheden in strijd zijn met artikel 15:1e CAR-UWO ontvangt de medewerker een gemotiveerd besluit omtrent een verbod op deze nevenwerkzaamheden.

Lid 2

De medewerker beëindigt na een besluit zoals genoemd in lid 1 met onmiddellijke ingang de nevenwerkzaamheden.

Lid 3

De werkgever kan de nevenwerkzaamheden alleen verbieden indien door het verrichten van de werkzaamheden of het uitoefenen van het bedrijf de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met de functievervulling, niet in redelijkheid is verzekerd.

Lid 4

De werkgever kan in plaats van het gestelde in lid 1 nadere afspraken maken met de medewerker of beperkingen opleggen aan de medewerker, zodanig dat de mogelijkheid van belangenverstrengeling zich niet meer voordoet.

Lid 5

Bij voortzetting van verboden nevenwerkzaamheden kan een disciplinaire straf worden opgelegd, op grond van hoofdstuk 16 van de CAR-UWO.

Artikel 5 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling nevenwerkzaamheden gemeente Scherpenzeel 2016” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Lid 2

De Regeling nevenwerkzaamheden gemeente Scherpenzeel 2016 is vastgesteld door het College d.d. XXX 2016.

Lid 3

Met ingang van de datum inwerkingtreding Regeling nevenwerkzaamheden gemeente Scherpenzeel 2016 is gelijktijdig de Regeling nevenwerkzaamheden d.d. 9 september 2008 ingetrokken.

Lid 4

In de bijeenkomst d.d. 2 december 2015 is overeenstemming bereikt met het Georganiseerd Overleg inzake de Regeling nevenwerkzaamheden gemeente Scherpenzeel 2016.

Lid 5

De Regeling nevenwerkzaamheden gemeente Scherpenzeel 2016 is vastgesteld door de raad van de gemeente Scherpenzeel d.d. XXX 2016.

Nevenwerkzaamheden (T)

Nevenwerkzaamheden

De medewerker is verplicht nevenwerkzaamheden die de belangen van de gemeente kunnen raken, voor zover deze belangen in verband staan met zijn functievervulling, door te geven aan de werkgever. Deze verplichting is geregeld in artikel 15:1e van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Scherpenzeel. Hierbij moet het begrip 'nevenwerkzaamheden' ruim worden opgevat. Ook bestuurslidmaatschappen, commissariaten, vennoot zijn in een rechtspersoon en aandeelhouderschappen vallen onder nevenwerkzaamheden. Of de nevenwerkzaamheden betaald of onbetaald zijn, is niet van belang.

Uitgangspunten

Uitgangspunt is dat nevenwerkzaamheden zijn toegestaan. Echter zij mogen niet leiden tot een spanning met het dagelijks functioneren. Nevenwerkzaamheden die een goede functievervulling belemmeren of het goed functioneren van de gemeente in de weg staan, kunnen verboden worden. Wanneer nevenwerkzaamheden worden uitgevoerd op tijdstippen die een normaal functioneren in de weg staan, kan de gemeente de medewerker opdragen de nevenwerkzaamheden aan te passen.

Werkgerelateerde nevenfuncties

(Neven)functies gerelateerd aan de functie binnen de gemeente kunnen met toestemming van het bureau/sectorhoofd in werktijd worden verricht. Eventuele inkomsten of vergoedingen uit deze nevenfuncties komen ten gunste van de gemeente Scherpenzeel.

Overige nevenfuncties

Het vervullen van overige nevenwerkzaamheden is – blijkens bovenstaande uitgangspunten - in principe toegestaan. Het verrichten van nevenwerkzaamheden - binnen de gebruikelijke werktijden van de medewerker - is echter slechts mogelijk met instemming van burgemeester en wethouders. In beginsel zijn burgemeester en wethouders bereid toestemming tot nevenwerkzaamheden binnen de gebruikelijke werktijd te verlenen. Voorwaarde is hierbij dat de eigen werkzaamheden niet in het gedrang komen en de nevenwerkzaamheden in eigen tijd (verlof) worden verricht.

Voorbeeld

Een vergunningmedewerker milieu meldt als nevenwerkzaamheid een functie binnen een bedrijf dat ondernemers helpt met het treffen van milieuvoorzieningen. De werkgever kan in dit geval besluiten dat de betreffende medewerker zich niet bezig mag houden met het verstrekken van milieuvoorzieningen, niet voor zijn opdrachtgever, maar ook niet voor diens concurrenten. Wanneer het verstrekken van milieuvoorzieningen juist een belangrijke taak was van de vergunningsmedewerker milieu, kan de gemeente de medewerker verbieden deze nevenfunctie te blijven vervullen.

Procedure

Het is niet nodig dat een medewerker vooraf toestemming vraagt voor het vervullen van de nevenwerkzaamheden. Echter omdat nevenwerkzaamheden de belangen van de gemeente kunnen raken, is het van belang dat de werkgever vooraf op de hoogte wordt gesteld van de nevenwerkzaamheden die een medewerker gaat vervullen. Voor het verrichten van nevenwerkzaamheden binnen de gebruikelijke werktijd is daarentegen wel instemming van burgemeester en wethouders vereist. De gemeente registreert deze meldingen en toestemmingsbesluiten van nevenwerkzaamheden in een register. Dit register wordt bijgehouden door het onderdeel Personeel en Organisatie.