Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Werkkleding verstrekking , regeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWerkkleding verstrekking , regeling
CiteertitelVerstrekking werkkleding gemeente Scherpenzeel 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-201601-01-201601-01-2020art. Nieuwe regeling

25-05-2016

GVOP, 2016 63295

Collegebesluit 19-01-2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Werkkleding verstrekking , regeling

 

 

Werkkleding verstrekking , regeling

Regeling verstrekking werkkleding

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsbepaling

 • Artikel 2 Noodzakelijke verstrekking werkkleding

 • Artikel 3 Vaststellen aanschaf werkkleding

 • Artikel 4 Verstrekken en inleveren werkkleding

 • Artikel 5 Eigendom werkkleding

 • Artikel 6 Reinigen en herstellen werkkleding

 • Artikel 7 Onvoorziene gevallen

 • Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Werkgever: het bevoegd gezag van de gemeente Scherpenzeel.

 • b

  Medewerker: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR alsmede uitzendkrachten, detacheringskrachten, stagiaires en personen die anderszins in dienst zijn van de werkgever.

 • c

  Werkkleding:

  • 1

   kleding en schoeisel in het kader van de Arbo-wetgeving noodzakelijk voor de uitoefening van de functie en die is voorzien van een of meer duidelijk zichtbare, aan de gemeente scherpenzeel gebonden beeldkenmerken ter grootte van te minste 70 cm2;

  • 2

   Met werkkleding voor deze regeling gelijk gestelde kleding die niet aan de bovengenoemde eisen voldoet, maar toch onbelast kan worden verstrekt, omdat de kleding op de werkplek blijft.

Artikel 2 Noodzakelijke verstrekking werkkleding

De verstrekking van de kleding is noodzakelijk voor de uitoefening van de functie indien:

 • a

  de medewerker in belangrijke mate vuil werk verricht;

 • b

  de medewerker in de uitoefening van zijn functie herkenbaar moet zijn;

 • c

  als gevolg van de uitoefening van functie de kleding van de medewerker onderhevig is aan overmatige slijtage;

 • d

  een bijzondere kledingvoorziening noodzakelijk is uit veiligheidsoogpunt voor de medewerker.

Artikel 3 Vaststellen aanschaf werkkleding

De werkgever stelt in overleg met de ondernemingsraad vast voor welke medewerkers werkkleding moet worden aangeschaft en wanneer het noodzakelijk is de werkkleding te vervangen (zie bijlage). Wanneer de werkkleding verstrekt wordt op grond van artikel 2 onder d, dient de ondernemingsraad in te stemmen met deze vaststelling.

Artikel 4 Verstrekken en inleveren werkkleding

Lid 1

Werkkleding waarover de medewerker op de datum van indiensttreding dient te beschikken wordt met ingang van die dag door de werkgever, overeenkomstig het bepaalde in deze regeling, verstrekt.

Lid 2

De medewerker is verplicht tijdens de vervulling van zijn betrekking de voorgeschreven werkkleding te dragen. Het is de medewerker niet toegestaan de werkkleding voor andere doeleinden dan voor de functie te gebruiken.

Lid 3

De werkkleding dient binnen 7 dagen te worden ingeleverd bij het afdelingshoofd (of de door het afdelingshoofd aangewezen persoon) indien:

 • a

  de werkkleding aan vervanging toe is;

 • b

  de medewerker niet meer in dienst is van de werkgever;

 • c

  de medewerker niet langer gehouden is de werkkleding te gebruiken bij de uitoefening van zijn functie.

Lid 4

Voor ingeleverde kledingstukken bedoeld in lid 3 sub a ontvangt de medewerker nieuwe exemplaren.

Lid 5

Als de in het vorige lid bedoelde werkkleding tengevolge van aan de medewerker zelf te wijten feiten of omstandigheden die hij redelijkerwijs had kunnen voorkomen, eerder aan vervanging toe is dan de overeengekomen draagtijd, beslist de werkgever over de op de medewerker te verhalen kosten van vervanging.

Artikel 5 Eigendom werkkleding

De werkkleding is en blijft eigendom van de werkgever.

Artikel 6 Reinigen en herstellen werkkleding

De medewerker is verplicht te zorgen voor de goede staat van de werkkleding als bedoeld in artikel 1 onder c van deze regeling.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling verstrekking werkkleding gemeente Scherpenzeel 2016”.

Lid 2

De Regeling verstrekking werkkleding gemeente Scherpenzeel 2016 treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Lid 3

De Ondernemingsraad gemeente Scherpenzeel heeft op XXX 2015 haar instemming gegeven aan de Regeling verstrekking werkkleding gemeente Scherpenzeel 2016.

Lid 4

De Regeling verstrekking werkkleding gemeente Scherpenzeel 2016 is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Scherpenzeel d.d. XXX 2016.